Λ_λ_G2975-G3091_Lambda_lamb-dah_(L_l)
λαγχάνω G2975 . Λάζαρος G2976 . λάθρα G2977 . λαῖλαψ G2978 . λακάω G2978b . λακτίζω G2979 . λαλέω G2980 . λαλιά G2981 . λαμά G2982 . λαμβάνω G2983 . Λάμεχ G2984 . λαμπάς G2985 . λαμπρός G2986 . λαμπρότης G2987 . λαμπρῶς G2988 . λάμπω G2989 . λανθάνω G2990 . λαξευτός G2991 . λαός G2992 . Λαοδίκεια G2993 . Λαοδικεύς G2994 . λάρυγξ G2995 . Λασαία G2996 . λάσχω G2997 . λατομέω G2998 . λατρεία G2999 . λατρεύω G3000 . λάχανον G3001 . Λεββαῖος G3002 . λεγεών G3003 . λέγω G3004 . λεῖμμα G3005 . λεῖος G3006 . λείπω G3007 . λειτουργέω G3008 . λειτουργία G3009 . λειτουργικός G3010 . λειτουργός G3011 . λέντιον G3012 . λεπίς G3013 . λέπρα G3014 . λεπρός G3015 . λεπτός G3016 . Λευΐ G3017 . Λευΐς G3018 . Λευΐτης G3019 . Λευϊτικός G3020 . λευκαίνω G3021 . λευκός G3022 . λέων G3023 . λήθη G3024 . λῆμψις G3024b . ληνός G3025 . λῆρος G3026 . λῃστής G3027 . λῆμψις G3028 . λίαν G3029 . λίβανος G3030 . λιβανωτός G3031 . Λιβερτῖνος G3032 . Λιβύη G3033 . λιθάζω G3034 . λίθινος G3035 . λιθοβολέω G3036 . λίθος G3037 . Λιθόστρωτος G3038 . λικμάω G3039 . λιμήν G3040 . λίμνη G3041 . λιμός G3042 . λίνον G3043 . Λίνος G3044 . λιπαρός G3045 . λίτρα G3046 . λίψ G3047 . λογία G3048 . λογίζομαι G3049 . λογικός G3050 . λόγιον G3051 . λόγιος G3052 . λογισμός G3053 . λογομαχέω G3054 . λογομαχία G3055 . λόγος G3056 . λόγχη G3057 . λοιδορέω G3058 . λοιδορία G3059 . λοίδορος G3060 . λοιμός G3061 . λοιποί G3062 . λοιπόν G3063 . λοιπός G3064 . Λουκᾶς G3065 . Λούκιος G3066 . λουτρόν G3067 . λούω G3068 . Λύδδα G3069 . Λυδία G3070 . Λυκαονία G3071 . Λυκαονιστί G3072 . Λυκία G3073 . λύκος G3074 . λυμαίνομαι G3075 . λυπέω G3076 . λύπη G3077 . Λυσανίας G3078 . Λυσίας G3079 . λύσις G3080 . λυσιτελεῖ G3081 . Λύστρα G3082 . λύτρον G3083 . λυτρόω G3084 . λύτρωσις G3085 . λυτρωτής G3086 . λυχνία G3087 . λύχνος G3088 . λύω G3089 . Λωΐς G3090 . Λώτ G3091

Μ_μ_G3092-G3475_Mu_mew_(M_m)
Α G1 . Ἀαρών G2 . Ἀββαδών G3 . ἀβαρής G4 . Ἀββᾶ G5 . Ἄβελ G6 . Ἀβιά G7 . Ἀβιαθάρ G8 . Ἀβιληνή G9 . Ἀβιούδ G10 . Ἀβραάμ G11 . ἄβυσσος G12 . Ἄγαβος G13 . ἀγαθοεργέω G14 . ἀψαθοεργός G14b . ἀγαθοποιέω G15 . ἀγαθοποιΐα G16 . ἀγαθοποιός G17 . ἀγαθός G18 . ἀγαθουγέω G18b . ἀγαθωσύνη G19 . ἀγαλλίασις G20 . ἀγαλλιάω G21 . ἄγαμος G22 . ἀγανακτέω G23 . ἀγανάκτησις G24 . ἀγαπάω G25 . ἀγάπη G26 . ἀγαπητός G27 . Ἄγαρ G28 . ἀγγαρεύω G29 . ἀγγεῖον G30 . ἀγγελία G31 . ἀγγέλλω G31b . ἄγγελος G32 . ἄγγος G32b . ἄγε G33 . ἀγέλη G34 . ἀγενεαλόγητος G35 . ἀγενής G36 . ἁγιάζω G37 . ἁγιασμός G38 . ἅγιον G39 . ἅγιος G40 . ἁγιότης G41 . ἁγιωσύνη G42 . ἀγκάλη G43 . ἄγκιστρον G44 . ἄγκυρα G45 . ἄγναφος G46 . ἁγνεία G47 . ἁγνίζω G48 . ἁγνισμός G49 . ἀγνοέω G50 . ἀγνόημα G51 . ἄγνοια G52 . ἁγνός G53 . ἁγνότης G54 . ἁγνῶς G55 . ἀγνωσία G56 . ἄγνωστος G57 . ἀγορά G58 . ἀγοράζω G59 . ἀγοραῖος G60 . ἄγρα G61 . ἀγράμματος G62 . ἀγραυλέω G63 . ἀγρεύω G64 . ἀγριέλαιος G65 . ἄγριος G66 . Ἀγρίππας G67 . ἀγρός G68 . ἀγρυπνέω G69 . ἀγρυπνία G70 . ἄγω G71 . ἀγωγή G72 . ἀγών G73 . ἀγωνία G74 . ἀγωνίζομαι G75 . Ἀδάμ G76 . ἀδάπανος G77 . Ἀδδί G78 . ἀδελφή G79 . ἀδελφός G80 . ἀδελφότης G81 . ἄδηλος G82 . ἀδηλότης G83 . ἀδήλως G84 . ἀδημονέω G85 . ᾍδης G86 . ἀδιάκριτος G87 . ἀδιάλειπτος G88 . ἀδιαλείπτως G89 . ἀδιαφθορία G90 . ἀδικέω G91 . ἀδίκημα G92 . ἀδικία G93 . ἀδικοκρίτης G93b . ἄδικος G94 . ἀδίκως G95 . Ἀδμείν G95b . ἀδόκιμος G96 . Ἀδμίν G96b . ἀδόκιμος G96c . ἄδολος G97 . Ἀδραμυττηνός G98 . Ἀδρίας G99 . ἁδρότης G100 . ἀδυνατέω G101 . ἀδύνατος G102 . ᾄδω G103 . ἀεί G104 . ἀετός G105 . ἄζυμος G106 . Ἀζώρ G107 . Ἄζωτος G108 . ἀνδία G108b . ἀήρ G109 . ἀθανασία G110 . ἀθέμιτος G111 . ἄθεος G112 . ἄθεσμος G113 . ἀθετέω G114 . ἀθέτησις G115 . Ἀθῆναι G116 . Ἀθηναῖος G117 . ἀθλέω G118 . ἄθλησις G119 . ἀθροίζω G119b . ἀθυμέω G120 . ἄθωος G121 . αἴγειος G122 . αἰγιαλός G123 . Αἰγύπτιος G124 . Αἴγυπτος G125 . ἀΐδιος G126 . αἰδώς G127 . Αἰθίοψ G128 . αἷμα G129 . αἱματεκχυσία G130 . αἱμοῤῥέω G131 . Αἰνέας G132 . αἴνεσις G133 . αἰνέω G134 . αἴνιγμα G135 . αἶνος G136 . Αἰνών G137 . ἅιζ G137b . αἱρέομαι G138 . αἵρεσις G139 . αἱρετίζω G140 . αἱρετικός G141 . ἅιρέω G141b . αἴρω G142 . αἰσθάνομαι G143 . αἴσθησις G144 . αἰσθητήριον G145 . αἰσχροκερδής G146 . αἰσχροκερδῶς G147 . αἰσχρολογία G148 . αἰσχρόν G149 . αἰσχρός G150 . αἰσχρότης G151 . αἰσχύνη G152 . αἰσχύνομαι G153 . αἰτέω G154 . αἴτημα G155 . αἰτία G156 . αἰτίαμα G157 . αἰτιάομαι G157b . αἴτιον G158 . αἴτιος G159 . αἰτίωμα G159b . αἰφνίδιος G160 . αἰχμαλωσία G161 . αἰχμαλωτεύω G162 . αἰχμαλωτίζω G163 . αἰχμάλωτος G164 . αἰών G165 . αἰώνιος G166 . ἀκαθαρσία G167 . ἀκαθάρτης G168 . ἀκάθαρτος G169 . ἀκαιρέομαι G170 . ἀκαίρως G171 . ἄκακος G172 . ἄκανθα G173 . ἀκάνθινος G174 . ἄκαρπος G175 . ἀκατάγνωστος G176 . ἀκατακάλυπτος G177 . ἀκατάκριτος G178 . ἀκατάλυτος G179 . ἀκατάπαστος G179b . ἀκατάπαυστος G180 . ἀκαταστασία G181 . ἀκατάστατος G182 . ἀκατάσχετος G183 . Ἀκελδαμά G184 . ἀκέραιος G185 . ἀκλινής G186 . ἀκμάζω G187 . ἀκμήν G188 . ἀκοή G189 . ἀκολουθέω G190 . ἀκουστός G190b . ἀκουτίζω G190c . ἀκούω G191 . ἀκρασία G192 . ἀκρατής G193 . ἄκρατος G194 . ἀκρίβεια G195 . ἀκριβέστατος G196 . ἀκριβέστερον G197 . ἀκριβής G197b . ἀκριβόω G198 . ἀκριβῶς G199 . ἀκρίς G200 . ἀκροατήριον G201 . ἀκροατής G202 . ἀκροβυστία G203 . ἀκρογωνιαῖος G204 . ἀκροθίνιον G205 . ἄκρον G206 . Ἀκύλας G207 . ἀκυρόω G208 . ἀκωλύτως G209 . ἄκων G210 . ἀλάβαστρον G211 . ἀλαζονεία G212 . ἀλαζών G213 . ἀλαλάζω G214 . ἀλάλητος G215 . ἄλαλος G216 . ἅλας G217 . Ἄλασσα G217b . ἀλγέω G217c . ἀλεεῖς G217d . ἁλεευς G217e . ἀλείφω G218 . ἀλεκτοροφωνία G219 . ἀλέκτωρ G220 . Ἀλεξανδρεύς G221 . Ἀλεξανδρῖνος G222 . Ἀλέξανδρος G223 . ἄλευρον G224 . ἀλήθεια G225 . ἀληθεύω G226 . ἀληθής G227 . ἀληθινός G228 . ἀλήθω G229 . ἀληθῶς G230 . ἁλιεύς G231 . ἁλιεύω G232 . ἁλίζω G233 . ἀλίσγεμα G234 . ἀλλά G235 . ἀλλάσσω G236 . ἀλλαχόθεν G237 . ἀλλαχου G237b . ἀλληγορέω G238 . ἀλληλουϊα G239 . ἀλλήλων G240 . ἀλλογενής G241 . ἀλλοιόω G241b . ἅλλομαι G242 . ἄλλος G243 . ἀλλοτριεπίσκοπος G244 . ἀλλότριος G245 . ἀλλόφυλος G246 . ἄλλως G247 . ἀλοάω G248 . ἄλογος G249 . ἀλόη G250 . ἅλς G251 . ἁλυκός G252 . ἀλυπότερος G253 . ἅλυσις G254 . ἀλυσιτελής G255 . ἄλφα G255b . Ἀλφαῖος G256 . ἅλων G257 . ἀλώπηξ G258 . ἅλωσις G259 . ἅμα G260 . ἀμαθής G261 . ἀμαράντινος G262 . ἀμάραντος G263 . ἁμαρτάνω G264 . ἁμάρτημα G265 . ἁμαρτία G266 . ἀμάρτυρος G267 . ἁμαρτωλός G268 . ἄμαχος G269 . ἀμάω G270 . ἀμέθυστος G271 . ἀμελέω G272 . ἄμεμπτος G273 . ἀμέμπτως G274 . ἀμέριμνος G275 . ἀμετάθετος G276 . ἀμετακίνητος G277 . ἀμεταμέλητος G278 . ἀμετανόητος G279 . ἄμετρος G280 . ἀμήν G281 . ἀμήτωρ G282 . ἀμίαντος G283 . Ἀμιναδάβ G284 . ἄμμον G284b . ἄμμος G285 . ἀμνός G286 . ἀμοιβή G287 . ἄμορφος G287b . ἄμπελος G288 . ἀμπελουργός G289 . ἀμπελών G290 . Ἀμπλίας G291 . ἀμύνομαι G292 . ἀμφιάζω G292b . ἀμφιβάλλω G292c . ἀμφίβληστρον G293 . ἀμφιεζω G293b . ἀμφιέννυμι G294 . Ἀμφίπολις G295 . ἄμφοδον G296 . ἀμφότερος G297 . ἀμώμητος G298 . ἄμωμον G298b . ἄμωμος G299 . Ἀμών G300 . Ἀμώς G301 . ἄν G302 . ἀνά G303 . ἀναβαθμός G304 . ἀναβαίνω G305 . ἀναβάλλομαι G306 . ἀναβιβάζω G307 . ἀναβλέπω G308 . ἀνάβλεψις G309 . ἀναβοάω G310 . ἀναβολή G311 . ἀνάγαιον G311b . ἀναγγέλλω G312 . ἀναγεννάω G313 . ἀναγινώσκω G314 . ἀναγκάζω G315 . ἀναγκαῖος G316 . ἀναγκαστῶς G317 . ἀνάγκη G318 . ἀναγνωρίζομαι G319 . ἀνάγνωσις G320 . ἀνάγω G321 . ἀναδείκνυμι G322 . ἀνάδειξις G323 . ἀναδέχομαι G324 . ἀναδίδωμι G325 . ἀναζάω G326 . ἀναζητέω G327 . ἀναζώννυμι G328 . ἀναζωπυρέω G329 . ἀναθάλλω G330 . ἀνάθεμα G331 . ἀναθεματίζω G332 . ἀναθεωρέω G333 . ἀνάθημα G334 . ἀναίδεια G335 . ἀναίρεσις G336 . ἀναιρέω G337 . ἀναίτιος G338 . ἀνακαθίζω G339 . ἀνακαινίζω G340 . ἀνακαινόω G341 . ἀνακαίνωσις G342 . ἀνακαλύπτω G343 . ἀνακάμπτω G344 . ἀνακεῖμαι G345 . ἀνακεφαλαίομαι G346 . ἀνακλίνω G347 . ἀνακόπτω G348 . ἀνακράζω G349 . ἀνακρίνω G350 . ἀνάκρισις G351 . ἀνακυλίω G351b . ἀνακύπτω G352 . ἀναλαμβάνω G353 . ἀνάληψις G354 . ἀναλίσκω G355 . ἀναλογία G356 . ἀναλογίζομαι G357 . ἄναλος G358 . ἀναλόω G358b . ἀνάλυσις G359 . ἀναλύω G360 . ἀναμάρτητος G361 . ἀναμένω G362 . ἀναμιμνήσκω G363 . ἀνάμνησις G364 . ἀνανεόω G365 . ἀνανήφω G366 . Ἀνανίας G367 . ἀναντίῤῥητος G368 . ἀναντιῤῥήτως G369 . ἀνάξιος G370 . ἀναξίως G371 . ἀνάπαυσις G372 . ἀναπαύω G373 . ἀναπείθω G374 . ἀνάπειρος G374b . ἀναπέμπω G375 . ἀναπηδάω G375b . ἀνάπηρος G376 . ἀναπίπτω G377 . ἀναπληρόω G378 . ἀναπολόγητος G379 . ἀναπράσσω G379b . ἀναπτύσσω G380 . ἀνάπτω G381 . ἀναρίθμητος G382 . ἀνασείω G383 . ἀνασκευάζω G384 . ἀνασπάω G385 . ἀνάστασις G386 . ἀναστατόω G387 . ἀνασταυρόω G388 . ἀναστενάζω G389 . ἀναστρέφω G390 . ἀναστροφή G391 . ἀνασῴζω G391b . ἀνατάσσομαι G392 . ἀνατέλλω G393 . ἀνατίθεμαι G394 . ἀνατολή G395 . ἀνατολικός G395b . ἀνατρέπω G396 . ἀνατρέφω G397 . ἀναφαίνω G398 . ἀναφέρω G399 . ἀναφωνέω G400 . ἀνάχυσις G401 . ἀναχωρέω G402 . ἀνάψυξις G403 . ἀναψύχω G404 . ἀνδραποδιστής G405 . Ἀνδρέας G406 . ἀνδρίζομαι G407 . Ἀνδρόνικος G408 . ἀνδροφόνος G409 . ἀνεγκλησία G409b . ἀνέγκλητος G410 . ἀνεκδιήγητος G411 . ἀνεκλάλητος G412 . ἀνέκλειπτος G413 . ἀνεκτότερος G414 . ἀνελεήμων G415 . ἀνέλεος G415b . ἀνεμίζω G416 . ἄνεμος G417 . ἀνένδεκτος G418 . ἀνεξερεύνητος G419 . ἀνεξίκακος G420 . ἀνεξιχνίαστος G421 . ἀνεπαίσχυντος G422 . ἀνεπίληπτος G423 . ἀνέρχομαι G424 . ἄνεσις G425 . ἀνετάζω G426 . ἄνευ G427 . ἀνεύθετος G428 . ἀνευρίσκω G429 . ἀνέξω G430 . ἀνεψιός G431 . ἄνηθον G432 . ἀνήκω G433 . ἀνήμερος G434 . ἀνήρ G435 . ἀνθίστημι G436 . ἀνθομολογέομαι G437 . ἄνθος G438 . ἀνθρακιά G439 . ἄνθραξ G440 . ἀνθρωπάρεσκος G441 . ἀνθρώπινος G442 . ἀνθρωποκτόνος G443 . ἄνθρωπος G444 . ἀνθυπατεύω G445 . ἀνθύπατος G446 . ἀνίημι G447 . ἀνίλεως G448 . ἄνιπτος G449 . ἀνίστημι G450 . Ἅννα G451 . Ἄννας G452 . ἀνόητος G453 . ἄνοια G454 . ἀνοίγω G455 . ἀνοικοδομέω G456 . ἄνοιξις G457 . ἀνομία G458 . ἄνομος G459 . ἀνόμως G460 . ἀνορθόω G461 . ἀνόσιος G462 . ἀνοχή G463 . ἀνταγωνίζομαι G464 . ἀντάλλαγμα G465 . ἀνταναπληρόω G466 . ἀνταποδίδωμι G467 . ἀνταπόδομα G468 . ἀνταπόδοσις G469 . ἀνταποκρίνομαι G470 . ἀντέπω G471 . ἀντέξω G472 . ἀντί G473 . ἀντιβάλλω G474 . ἀντίδιατιθημι G475 . ἀντίδικος G476 . ἀντίθεσις G477 . ἀντικαθίστημι G478 . ἀντικαλέω G479 . ἀντίκειμαι G480 . ἄντικρυς G481 . ἀντιλαμβάνω G482 . ἀντιλέγω G483 . ἀντίλημψις G484 . ἀντιλογία G485 . ἀντιλοιδορέω G486 . ἀντίλυτρον G487 . ἀντιμετρέω G488 . ἀντιμισθία G489 . Ἀντιόχεια G490 . Ἀντιοχεύς G491 . ἀντιπαρέρχομαι G492 . ἀντίπας G493 . Ἀντιπατρίς G494 . ἀντιπέραν G495 . ἀντιπίπτω G496 . ἀντιστρατεύομαι G497 . ἀντιτάσσω G498 . ἀντίτυπον G499 . ἀντίχριστος G500 . ἀντλέω G501 . ἄντλημα G502 . ἀντοφθαλμέω G503 . ἄνυδρος G504 . ἀνυπόκριτος G505 . ἀνυπότακτος G506 . ἄνω G507 . ἀνώγεον G508 . ἄνωθεν G509 . ἀνωτερικός G510 . ἀνώτερος G511 . ἀνωφελής G512 . ἀξίνη G513 . ἄξιος G514 . ἀξιόω G515 . ἀξίως G516 . ἀόρατος G517 . ἀπαγγέλλω G518 . ἀπάγχομαι G519 . ἀπάγω G520 . ἀπαίδευτος G521 . ἀπαίρω G522 . ἀπαιτέω G523 . ἀπαλγέω G524 . ἀπαλλάσσω G525 . ἀπαλλοτριόω G526 . ἀπαλός G527 . ἀπαντάω G528 . ἀπάντησις G529 . ἅπαξ G530 . ἀπαράβατος G531 . ἀπαρασκεύαστος G532 . ἀπαρνέομαι G533 . ἀπάρτι G534 . ἀπαρτισμός G535 . ἀπαρχή G536 . ἅπας G537 . ἀπασπάζομαι G537b . ἀπατάω G538 . ἀπάτη G539 . ἀπάτωρ G540 . ἀπαύγασμα G541 . ἀπείδω G542 . ἀπείθεια G543 . ἀπειθέω G544 . ἀπειθής G545 . ἀπειλέω G546 . ἀπειλή G547 . ἄπειμι G548 . ἄπειμι G549 . ἀπεῖπον G550 . ἀπείραστος G551 . ἄπειρος G552 . ἀπεκδέχομαι G553 . ἀπεκδύομαι G554 . ἀπέκδυσις G555 . ἀπελαύνω G556 . ἀπελεγμός G557 . ἀπελεύθερος G558 . Ἀπελλῆς G559 . ἀπελπίζω G560 . ἀπέναντι G561 . ἀπέραντος G562 . ἀπερισπάστως G563 . ἀπερίτμητος G564 . ἀπέρχομαι G565 . ἀπέχει G566 . ἀπέχομαι G567 . ἀπέχω G568 . ἀπιστέω G569 . ἀπιστία G570 . ἄπιστος G571 . ἁπλότης G572 . ἁπλοῦς G573 . ἁπλῶς G574 . ἀπό G575 . ἀποβαίνω G576 . ἀποβάλλω G577 . ἀποβλέπω G578 . ἀπόβλητος G579 . ἀποβολή G580 . ἀπογενόμενος G581 . ἀπογραφή G582 . ἀπογράφω G583 . ἀποδείκνυμι G584 . ἀπόδειξις G585 . ἀποδεκατόω G586 . ἀποδεκατεύω G586b . ἀπόδεκτος G587 . ἀποδέχομαι G588 . ἀποδημέω G589 . ἀπόδημος G590 . ἀποδίδωμι G591 . ἀποδιορίζω G592 . ἀποδοκιμάζω G593 . ἀποδοχή G594 . ἀπόθεσις G595 . ἀποθήκη G596 . ἀποθησαυρίζω G597 . ἀποθλίβω G598 . ἀποθνήσκω G599 . ἀποκαθίστημι G600 . ἀποκαλύπτω G601 . ἀποκάλυψις G602 . ἀποκαραδοκία G603 . ἀποκαταλλάσσω G604 . ἀποκατάστασις G605 . ἀπόκειμαι G606 . ἀποκεφαλίζω G607 . ἀποκλείω G608 . ἀποκόπτω G609 . ἀπόκριμα G610 . ἀποκρίνομαι G611 . ἀπόκρισις G612 . ἀποκρύπτω G613 . ἀπόκρυφος G614 . ἀποκτείνω G615 . ἀποκυέω G616 . ἀποκυλίω G617 . ἀπολαμβάνω G618 . ἀπόλαυσις G619 . ἀπολείπω G620 . ἀπολείχω G621 . ἀπόλλυμι G622 . Ἀπολλύων G623 . Ἀπολλωνία G624 . Ἀπολλῶς G625 . ἀπολογέομαι G626 . ἀπολογία G627 . ἀπολούω G628 . ἀπολύτρωσις G629 . ἀπολύω G630 . ἀπομάσσομαι G631 . ἀπονέμω G632 . ἀπονίπτω G633 . ἀποπίπτω G634 . ἀποπλανάω G635 . ἀποπλέω G636 . ἀποπλύνω G637 . ἀποπνίγω G638 . ἀπορέω G639 . ἀπορία G640 . ἀποῤῥίπτω G641 . ἀπορφανίζω G642 . ἀποσκευάζω G643 . ἀποσκίασμα G644 . ἀποσπάω G645 . ἀποστασία G646 . ἀποστάσιον G647 . ἀποστεγάζω G648 . ἀποστέλλω G649 . ἀποστερέω G650 . ἀποστολή G651 . ἀπόστολος G652 . ἀποστοματίζω G653 . ἀποστρέφω G654 . ἀποστυγέω G655 . ἀποσυνάγωγος G656 . ἀποτάσσω G657 . ἀποτελέω G658 . ἀποτίθημι G659 . ἀποτινάσσω G660 . ἀποτίνω G661 . ἀποτολμάω G662 . ἀποτομία G663 . ἀποτόμως G664 . ἀποτρέπω G665 . ἀπουσία G666 . ἀποφέρω G667 . ἀποφεύγω G668 . ἀποφθέγγομαι G669 . ἀποφορτίζομαι G670 . ἀπόχρησις G671 . ἀποχωρέω G672 . ἀποχωρίζω G673 . ἀποψύχω G674 . Ἀππίος G675 . ἀπρόσιτος G676 . ἀπρόσκοπος G677 . ἀπροσωπολήπτως G678 . ἄπταιστος G679 . ἅπτομαι G680 . ἅπτω G681 . Ἀπφία G682 . ἀπωθέω G683 . ἀπώλεια G684 . ἀρά G685 . ἄρα G686 . ἆρα G687 . Ἀραβία G688 . ἀραβών G688b . ἄραψε G688c . Ἀράμ G689 . ἄραφος G689b . Ἄραψ G690 . ἀργέω G691 . ἀργός G692 . ἀργύρεος G693 . ἀργύριον G694 . ἀργυροκόπος G695 . ἄργυρος G696 . Ἄρειος πάγος G697 . Ἀρεοπαγίτης G698 . ἀρεσκεία G699 . ἀρέσκω G700 . ἀρεστός G701 . Ἀρέτας G702 . ἀρέτη G703 . ἀρήν G704 . ἀριθμέω G705 . ἀριθμός G706 . Ἀριμαθαία G707 . Ἀρίσταρχος G708 . ἀριστάω G709 . ἀριστερός G710 . Ἀριστόβουλος G711 . ἄριστον G712 . ἀρκετός G713 . ἀρκέω G714 . ἄρκτος G715 . ἅρμα G716 . Ἁρμαγεδών G717 . ἁρμόζω G718 . ἁρμός G719 . ἀρνας G719b . Άρνεί G719c . ἀρνέομαι G720 . Ἀρνι G720b . ἀρνίον G721 . ἀροτριόω G722 . ἄροτρον G723 . ἁρπαγή G724 . ἁρπαγμός G725 . ἁρπάζω G726 . ἅρπαξ G727 . ἀῤῥαβών G728 . ἄῤῥαφος G729 . ἄῤῥην G730 . ἄῤῥητος G731 . ἄῤῥωστος G732 . ἀρσενοκοίτης G733 . ἄρσην G733b . Ἀρτεμάς G734 . Ἄρτεμις G735 . ἀρτέμων G736 . ἄρτι G737 . ἀρτιγέννητος G738 . ἄρτιος G739 . ἄρτος G740 . ἀρτύω G741 . Ἀρφαξάδ G742 . ἀρχάγγελος G743 . ἀρχαῖος G744 . Ἀαρχέλαος G745 . ἀρχή G746 . ἀρχηγός G747 . ἀρχιερατικός G748 . ἀρχιερεύς G749 . ἀρχιποίμην G750 . Ἄρχιππος G751 . ἀρχισυνάγωγος G752 . ἀρχιτέκτων G753 . ἀρχιτελώνης G754 . ἀρχιτρίκλινος G755 . ἄρχομαι G756 . ἄρχω G757 . ἄρχων G758 . ἄρωμα G759 . Ἀσά G760 . ἀσάλευτος G761 . ἄσβεστος G762 . ἀσέβεια G763 . ἀσεβέω G764 . ἀσεβής G765 . ἀσέλγεια G766 . ἄσημος G767 . Ἀσήρ G768 . ἀσθένεια G769 . ἀσθενέω G770 . ἀσθένημα G771 . ἀσθενής G772 . Ἀσία G773 . Ἀσιανός G774 . Ἀσιάρχης G775 . ἀσιτία G776 . ἄσιτος G777 . ἀσκέω G778 . ἀσκός G779 . ἀσμένως G780 . ἄσοφος G781 . ἀσπάζομαι G782 . ἀσπασμός G783 . ἄσπιλος G784 . ἀσπίς G785 . ἄσπονδος G786 . ἀσσάριον G787 . ἆσσον G788 . Ἄσσος G789 . ἀστατέω G790 . ἀστεῖος G791 . ἀστήρ G792 . ἀστήρικτος G793 . ἄστοργος G794 . ἀστοχέω G795 . ἀστραπή G796 . ἀστράπτω G797 . ἄστρον G798 . Ἀσύγκριτος G799 . ἀσύμφωνος G800 . ἀσύνετος G801 . ἀσύνθετος G802 . ἀσφάλεια G803 . ἀσφαλής G804 . ἀσφαλίζω G805 . ἀσφαλῶς G806 . ἀσχημονέω G807 . ἀσχημοσύνη G808 . ἀσχήμων G809 . ἀσωτία G810 . ἀσώτως G811 . ἀτακτέω G812 . ἄτακτος G813 . ἀτάκτως G814 . ἄτεκνος G815 . ἀτενίζω G816 . ἄτερ G817 . ἀτιμάζω G818 . ἀτιμία G819 . ἄτιμος G820 . ἀτιμόω G821 . ἀτμίς G822 . ἄτομος G823 . ἄτοπος G824 . Ἀττάλεια G825 . αὐγάζω G826 . αὐγή G827 . Αὐγοῦστος G828 . αὐθάδης G829 . αὐθαίρετος G830 . αὐθεντέω G831 . αὐλέω G832 . αὐλή G833 . αὐλητής G834 . αὐλίζομαι G835 . αὐλός G836 . αὐξάνω G837 . αὔξησις G838 . αὔριον G839 . αὐστηρός G840 . αὐτάρκεια G841 . αὐτάρκης G842 . αὐτοκατάκριτος G843 . αὐτόματος G844 . αὐτόπτης G845 . αὐτός G846 . αὐτοῦ G847 . αὑτοῦ G848 . αὐτόφωρος G848b . αὐτόχειρ G849 . αὐχέω G849b . αὐχμηρός G850 . ἀφαιρέω G851 . ἀφανής G852 . ἀφανίζω G853 . ἀφανισμός G854 . ἄφαντος G855 . ἀφεδρών G856 . ἀφειδία G857 . ἀφελότης G858 . ἄφεσις G859 . ἁφή G860 . ἀφθαρσία G861 . ἄφθαρτος G862 . ἀφθορία G862b . ἀφίημι G863 . ἀφικνέομαι G864 . ἀφιλάγαθος G865 . ἀφιλάργυρος G866 . ἄφιξις G867 . ἀφίστημι G868 . ἄφνω G869 . ἀφόβως G870 . ἀφομοιόω G871 . ἀφοράω G872 . ἀφορίζω G873 . ἀφορμή G874 . ἀφρίζω G875 . ἀφρός G876 . ἀφροσύνη G877 . ἄφρων G878 . ἀφυπνόω G879 . ἀφυστερέω G879b . ἄφωνος G880 . αχ G880b . Ἀχάζ G881 . Ἀχαΐα G882 . Ἀχαϊκός G883 . ἀχάριστος G884 . Ἀχείμ G885 . ἀχειροποίητος G886 . ἀχλύς G887 . ἀχρεῖος G888 . ἀχρειόω G889 . ἄχρηστος G890 . ἄχρι G891 . ἄχυρον G892 . ἀψευδής G893 . ἄψινθος G894 . ἄψυχος G895 . Βάαλ G896 . Βαβυλών G897 . βαθμός G898 . βάθος G899 . βαθύνω G900 . βαθύς G901 . βαΐον G902 . Βαλαάμ G903 . Βαλάκ G904 . βαλάντιον G905 . βάλλω G906 . βαπτίζω G907 . βάπτισμα G908 . βαπτισμός G909 . βαπτιστής G910 . βάπτω G911 . Βαραββᾶς G912 . Βαράκ G913 . Βαραχίας G914 . βάρβαρος G915 . βαρέω G916 . βαρέως G917 . Βαρθολομαῖος G918 . Βαριησοῦς G919 . Βαριωνᾶς G920 . Βαρνάβας G921 . βάρος G922 . Βαρσαββᾶς G923 . Βαρτιμαῖος G924 . βαρύνω G925 . βαρύς G926 . βαρύτιμος G927 . βασανίζω G928 . βασανισμός G929 . βασανιστής G930 . βάσανος G931 . βασιλεία G932 . βασίλειον G933 . βασίλειος G934 . βασιλεύς G935 . βασιλεύω G936 . βασιλικός G937 . βασιλίσκος G937b . βασίλισσα G938 . βάσις G939 . βασκαίνω G940 . βαστάζω G941 . βάτος G942 . βάτος G943 . βάτραχος G944 . βαττολογέω G945 . βδέλυγμα G946 . βδελυκτός G947 . βδελύσσω G948 . βέβαιος G949 . βεβαιόω G950 . βεβαίωσις G951 . βέβηλος G952 . βεβηλόω G953 . Βεελζεβούλ G954 . Βελιάρ G955 . βελόνη G955b . βέλος G956 . βελτίον G957 . Βενιαμίν G958 . Βερνίκη G959 . Βέροια G960 . Βεροιαῖος G961 . Βεώρ G961b . Βηθαβαρά G962 . Βηθανία G963 . Βηθεσδά G964 . Βηθζαθά G964b . Βηθλεέμ G965 . Βηθσαϊδά G966 . Βηθφαγή G967 . βῆμα G968 . βήρυλλος G969 . βία G970 . βιάζω G971 . βίαιος G972 . βιαστής G973 . βιβλιαρίδιον G974 . βιβλίον G975 . βίβλος G976 . βιβρώσκω G977 . Βιθυνία G978 . βίος G979 . βιόω G980 . βίωσις G981 . βιωτικός G982 . βλαβερός G983 . βλάπτω G984 . βλαστάω G985 . Βλάστος G986 . βλασφημέω G987 . βλασφημία G988 . βλάσφημος G989 . βλέμμα G990 . βλέπω G991 . βλητέος G992 . Βοανεργές G993 . βοάω G994 . βοή G995 . βοήθεια G996 . βοηθέω G997 . βοηθός G998 . βόθυνος G999 . βολή G1000 . βολίζω G1001 . βολίς G1002 . Βοόζ G1003 . βόρβορος G1004 . βοῤῥᾶς G1005 . βόσκω G1006 . Βοσόρ G1007 . βοτάνη G1008 . βότρυς G1009 . βουλευτής G1010 . βουλεύω G1011 . βουλή G1012 . βούλημα G1013 . βούλομαι G1014 . βουνός G1015 . βοῦς G1016 . βραβεῖον G1017 . βραβεύω G1018 . βραδύνω G1019 . βραδυπλοέω G1020 . βραδύς G1021 . βραδύτης G1022 . βραχίων G1023 . βραχύς G1024 . βρέφος G1025 . βρέχω G1026 . βροντή G1027 . βροχή G1028 . βρόχος G1029 . βρυγμός G1030 . βρύχω G1031 . βρύω G1032 . βρῶμα G1033 . βρώσιμος G1034 . βρῶσις G1035 . βυθίζω G1036 . βυθός G1037 . βυρσεύς G1038 . βύσσινος G1039 . βύσσος G1040 . βωμός G1041 . Γαββαθά G1042 . Γαβριήλ G1043 . γάγγραινα G1044 . Γάδ G1045 . Γαδαρηνός G1046 . γάζα G1047 . Γάζα G1048 . γαζοφυλάκιον G1049 . Γάϊος G1050 . γάλα G1051 . Γαλάτης G1052 . Γαλατία G1053 . Γαλατικός G1054 . γαλήνη G1055 . Γαλιλαία G1056 . Γαλιλαῖος G1057 . Γαλλίων G1058 . Γαμαλιήλ G1059 . γαμέω G1060 . γαμίζω G1060b . γαμίσκω G1061 . γάμος G1062 . γάρ G1063 . γαστήρ G1064 . γε G1065 . Γεδεών G1066 . γέεννα G1067 . Γεθσημανῆ G1068 . γείτων G1069 . γελάω G1070 . γέλως G1071 . γεμίζω G1072 . γέμω G1073 . γενεά G1074 . γενεαλογέω G1075 . γενεαλογία G1076 . γενέσια G1077 . γένεσις G1078 . γενετή G1079 . γένημα G1079b . γεννάω G1080 . γέννημα G1081 . Γγεννησαρέτ G1082 . γέννησις G1083 . γεννητός G1084 . γένος G1085 . Γερασηνός G1085b . Γεργεσηνός G1086 . γερουσία G1087 . γέρων G1088 . γεύομαι G1089 . γεωργέω G1090 . γεώργιον G1091 . γεωργός G1092 . γῆ G1093 . γῆρας G1094 . γηράσκω G1095 . γίνομαι G1096 . γινώσκω G1097 . γλεῦκος G1098 . γλυκύς G1099 . γλῶσσα G1100 . γλωσσόκομον G1101 . γναφεύς G1102 . γνήσιος G1103 . γνησίως G1104 . γνόφος G1105 . γνώμη G1106 . γνωρίζω G1107 . γνώριμος G1107b . γνῶσις G1108 . γνώστης G1109 . γνωστός G1110 . γογγύζω G1111 . γογγυσμός G1112 . γογγυστής G1113 . γόης G1114 . Γολγοθᾶ G1115 . Γόμοῤῥα G1116 . γόμος G1117 . γονεύς G1118 . γόνυ G1119 . γονυπετέω G1120 . γράμμα G1121 . γραμματεύς G1122 . γραπτός G1123 . γραφή G1124 . γράφω G1125 . γραώδης G1126 . γρηγορεύω G1127 . γυμνάζω G1128 . γυμνασία G1129 . γυμνητεύω G1130 . γυμνός G1131 . γυμνότης G1132 . γυναικάριον G1133 . γυναικεῖος G1134 . γυνή G1135 . Γώγ G1136 . γωνία G1137 . Δαυίδ G1138 . δαιμονίζομαι G1139 . δαιμόνιον G1140 . δαιμονιώδης G1141 . δαίμων G1142 . δάκνω G1143 . δάκρυον G1144 . δακρύω G1145 . δακτύλιος G1146 . δάκτυλος G1147 . Δαλμανουθά G1148 . Δαλματία G1149 . δαμάζω G1150 . δάμαλις G1151 . Δάμαρις G1152 . Δαμασκηνός G1153 . Δαμασκός G1154 . δανείζω G1155 . δάνειον G1156 . δανειστής G1157 . Δανιήλ G1158 . δαπανάω G1159 . δαπάνη G1160 . δέ G1161 . δέησις G1162 . δεῖ G1163 . δεῖγμα G1164 . δειγματίζω G1165 . δεικνύω G1166 . δειλία G1167 . δειλιάω G1168 . δειλός G1169 . δεῖνα G1170 . δεινῶς G1171 . δειπνέω G1172 . δεῖπνον G1173 . δεῖπνος G1173b . δεισιδαιμονέστερος G1174 . δεισιδαιμονία G1175 . δέκα G1176 . δεκαδύο G1177 . δεκαέζ G1177b . δεκαοκτώ G1177c . δεκαπέντε G1178 . Δεκάπολις G1179 . δεκατέσσαρες G1180 . δεκάτη G1181 . δέκατος G1182 . δεκατόω G1183 . δεκτός G1184 . δελεάζω G1185 . δένδρον G1186 . δεξιολάβος G1187 . δεξιός G1188 . δέομαι G1189 . δέος G1189c . Δερβαῖος G1190 . Δέρβη G1191 . δέρμα G1192 . δερμάτινος G1193 . δέρω G1194 . δεσμεύω G1195 . δεσμέω G1196 . δέσμη G1197 . δέσμιος G1198 . δεσμός G1199 . δεσμοφύλαξ G1200 . δεσμωτήριον G1201 . δεσμώτης G1202 . δεσπότης G1203 . δεῦρο G1204 . δεῦτε G1205 . δευτεραῖος G1206 . δευτερόπρωτος G1207 . δεύτερος G1208 . δέχομαι G1209 . δέω G1210 . δή G1211 . δηλαυγῶς G1211b . δῆλος G1212 . δηλόω G1213 . Δημᾶς G1214 . δημηγορέω G1215 . Δημήτριος G1216 . δημιουργός G1217 . δῆμος G1218 . δημόσιος G1219 . δηνάριον G1220 . δήποτε G1221 . δήπου G1222 . διά G1223 . διαβαίνω G1224 . διαβάλλω G1225 . διαβεβαιόομαι G1226 . διαβλέπω G1227 . διάβολος G1228 . διαγγέλλω G1229 . διαγίνομαι G1230 . διαγινώσκω G1231 . διαγνωρίζω G1232 . διάγνωσις G1233 . διαγογγύζω G1234 . διαγρηγορέω G1235 . διάγω G1236 . διαδέχομαι G1237 . διάδημα G1238 . διαδίδωμι G1239 . διάδοχος G1240 . διαζώννυμι G1241 . διαθήκη G1242 . διαίρεσις G1243 . διαιρέω G1244 . διακαθαίρω G1244b . διακαθαρίζω G1245 . διακατελέγχομαι G1246 . διακονέω G1247 . διακονία G1248 . διάκονος G1249 . διακόσιοι G1250 . διακούω G1251 . διακρίνω G1252 . διάκρισις G1253 . διακωλύω G1254 . διαλαλέω G1255 . διαλέγομαι G1256 . διαλείπω G1257 . διάλεκτος G1258 . διαλλάσσω G1259 . διαλογίζομαι G1260 . διαλογισμός G1261 . διαλύω G1262 . διαμαρτύρομαι G1263 . διαμάχομαι G1264 . διαμένω G1265 . διαμερίζω G1266 . διαμερισμός G1267 . διανέμω G1268 . διανεύω G1269 . διανόημα G1270 . διάνοια G1271 . διανοίγω G1272 . διανυκτερεύω G1273 . διανύω G1274 . διαπαντός G1275 . διαπαρατριβή G1275b . διαπεράω G1276 . διαπλέω G1277 . διαπονέω G1278 . διαπορεύομαι G1279 . διαπορέω G1280 . διαπραγματεύομαι G1281 . διαπρίω G1282 . διαρπάζω G1283 . διαῤῥήσσω G1284 . διασαφέω G1285 . διασείω G1286 . διασκορπίζω G1287 . διασπάω G1288 . διασπείρω G1289 . διασπορά G1290 . διαστέλλω G1291 . διάστημα G1292 . διαστολή G1293 . διαστρέφω G1294 . διασώζω G1295 . διαταγή G1296 . διάταγμα G1297 . διαταράσσω G1298 . διατάσσω G1299 . διατελέω G1300 . διατηρέω G1301 . διατί G1302 . διατίθεμαι G1303 . διατρίβω G1304 . διατροφή G1305 . διαυγάζω G1306 . διαυγής G1306b . διαφανής G1307 . διαφέρω G1308 . διαφεύγω G1309 . διεξέρχομαι G1309b . διαφημίζω G1310 . διαφθείρω G1311 . διαφθορά G1312 . διάφορος G1313 . διαφυλάσσω G1314 . διαξλευάζω G1315 . διαχλευαζω G1315b . διαχωρίζω G1316 . διδακτικός G1317 . διδακτός G1318 . διδασκαλία G1319 . διδάσκαλος G1320 . διδάσκω G1321 . διδαχή G1322 . δίδραχμον G1323 . δίδυμος G1324 . δίδωμι G1325 . διεγείρω G1326 . διεξέρχομαι G1326b . διενθυμέομαι G1326c . διέξοδος G1327 . διερμηνεία G1327b . διερμηνευτής G1328 . διερμηνεύω G1329 . διέρχομαι G1330 . διερωτάω G1331 . διετής G1332 . διετία G1333 . διηγέομαι G1334 . διήγεσις G1335 . διηνεκής G1336 . διθάλασσος G1337 . διϊκνέομαι G1338 . διΐστημι G1339 . διϊσχυρίζομαι G1340 . δικάζω G1340b . δικαιοκρισία G1341 . δίκαιος G1342 . δικαιοσύνη G1343 . δικαιόω G1344 . δικαίωμα G1345 . δικαίως G1346 . δικαίωσις G1347 . δικαστής G1348 . δίκη G1349 . δίκτυον G1350 . δίλογος G1351 . διό G1352 . διοδεύω G1353 . Διονύσιος G1354 . διόπερ G1355 . διοπετής G1356 . διόρθωμα G1356b . διόρθωσις G1357 . διορύσσω G1358 . Διόσκουροι G1359 . διότι G1360 . Διοτρεφής G1361 . διπλοῦς G1362 . διπλόω G1363 . δίς G1364 . δισμυριάς G1364b . διστάζω G1365 . δίστομος G1366 . δισχίλιοι G1367 . διϋλίζω G1368 . διχάζω G1369 . διχοστασία G1370 . διχοτομέω G1371 . διψάω G1372 . δίψος G1373 . δίψυχος G1374 . διωγμός G1375 . διώκτης G1376 . διώκω G1377 . δόγμα G1378 . δογματίζω G1379 . δοκέω G1380 . δοκιμάζω G1381 . δικιμασία G1381b . δοκιμή G1382 . δοκίμιον G1383 . δόκιμος G1384 . δοκός G1385 . δόλιος G1386 . δολιόω G1387 . δόλος G1388 . δολόω G1389 . δόμα G1390 . δόξα G1391 . δοξάζω G1392 . Δορκάς G1393 . δόσις G1394 . δότης G1395 . δουλαγωγέω G1396 . δουλεία G1397 . δουλεύω G1398 . δούλη G1399 . δοῦλον G1400 . δοῦλος G1401 . δουλόω G1402 . δοχή G1403 . δράκων G1404 . δράσσομαι G1405 . δραχμή G1406 . δρέπανον G1407 . δρόμος G1408 . Δρούσιλλα G1409 . δύναμαι G1410 . δύναμις G1411 . δυναμόω G1412 . δυνάστης G1413 . δυνατέω G1414 . δυνατός G1415 . δύνω G1416 . δύο G1417 . δυσ- G1418 . δυσβάστακτος G1419 . δυσεντερία G1420 . δυσερμήνευτος G1421 . δυσις G1421b . δύσκολος G1422 . δυσκόλως G1423 . δυσμή G1424 . δυσνόητος G1425 . δυσφημέω G1425b . δυσφημία G1426 . δώδεκα G1427 . δωδέκατος G1428 . δωδεκάφυλον G1429 . δῶμα G1430 . δωρεά G1431 . δωρεάν G1432 . δωρέομαι G1433 . δώρημα G1434 . δῶρον G1435 . ἔα G1436 . ἐάν G1437 . ἐάνπερ G1437b . ἑαυτοῦ G1438 . ἐάω G1439 . ἑβδομήκοντα G1440 . εβδομηκονταέχ G1440b . ἑβδομηκοντάκις G1441 . ἕβδομος G1442 . Ἐβέρ G1443 . Ἑβραϊκός G1444 . Ἑβραῖος G1445 . Ἑβραΐς G1446 . Ἑβραϊστί G1447 . ἐγγίζω G1448 . ἐγγράφω G1449 . ἔγγυος G1450 . ἐγγύς G1451 . ἐγγύτερον G1452 . ἐγείρω G1453 . ἔγερσις G1454 . ἐγκάθετος G1455 . Ἐγκαίνια G1456 . ἐγκαινίζω G1457 . ἐγκακέω G1457b . ἐγκαλέω G1458 . ἐγκαταλείπω G1459 . ἐγκατοικέω G1460 . εγκαυχαομαι G1460b . ἐγκεντρίζω G1461 . ἔγκλημα G1462 . ἐγκομβόομαι G1463 . ἐγκοπή G1464 . ἐγκόπτω G1465 . ἐγκράτεια G1466 . ἐγκρατεύομαι G1467 . ἐγκρατής G1468 . ἐγκρίνω G1469 . ἐγκρύπτω G1470 . ἔγκυος G1471 . ἐγχρίω G1472 . ἐγώ G1473 . ἐδαφίζω G1474 . ἔδαφος G1475 . ἑδραῖος G1476 . ἑδραίωμα G1477 . Ἐεζεκίας G1478 . ἐθελοθρησκεία G1479 . ἐθίζω G1480 . ἐθνάρχης G1481 . ἐθνικός G1482 . ἐθνικῶς G1483 . ἔθνος G1484 . ἔθος G1485 . ἔθω G1486 . εἰ G1487 . εἶ G1488 . εἴγε G1489 . εἰ δὲ μή G1490 . εἰ δὲ μήγε G1490b . εἰδέα G1490c . εἶδον G1490d . εἶδος G1491 . εἴδω G1492 . εἰδωλεῖον G1493 . εἰδωλόθυτος G1494 . εἰδωλολατρεία G1495 . LEX: G1496 . εἴδωλον G1497 . εἴην G1498 . εἰ καί G1499 . εἰκῆ G1500 . εἴκοσι G1501 . εἰκοσιπέντε G1501b . εἴκοσιτέσσαρες G1501c . εικοσιρεις G1501d . εἰκοσιτρεῖς G1501x . εἴκω G1502 . εἴκω G1503 . εἰκών G1504 . εἰλικρίνεια G1505 . εἰλικρινής G1506 . εἱλίσσω G1507 . εἰ μή G1508 . εἰ μή τι G1509 . εἰ μήτι G1509b . εἰμί G1510 . εἶμι G1510b . εἶναι G1511 . εἴπερ G1512 . εἶπον G1512b . εἴ πως G1513 . εἰρηνεύω G1514 . εἰρήνη G1515 . εἰρηνικός G1516 . εἰρηνοποιέω G1517 . εἰρηνοποιός G1518 . εἰς G1519 . εἷς G1520 . εἰσάγω G1521 . εἰσακούω G1522 . εἰσδέχομαι G1523 . εἴσειμι G1524 . εἰσέρχομαι G1525 . εἰσιν G1526 . εἷς καθ' εἷς G1527 . εἰσκαλέω G1528 . εἴσοδος G1529 . εἰσπηδάω G1530 . εἰσπορεύομαι G1531 . εἰστρέχω G1532 . εἰσφέρω G1533 . εἶτα G1534 . εἴτε G1535 . εἶτεν G1535b . εἴ τις G1536 . εἴωθα G1536b . ἐκ G1537 . ἕκαστος G1538 . ἑκάστοτε G1539 . ἑκατόν G1540 . ἑκατονταέτης G1541 . ἑκατονταπλασίων G1542 . ἑκατοντάρχης G1543 . ἐκβαίνω G1543b . ἐκβάλλω G1544 . ἔκβασις G1545 . ἐκβολή G1546 . ἐκγαμίζω G1547 . ἐκγαμίσκω G1548 . ἔκγονος G1549 . ἐκδαπανάω G1550 . ἐκδέχομαι G1551 . ἔκδηλος G1552 . ἐκδημέω G1553 . ἐκδίδωμι G1554 . ἐκδιηγέομαι G1555 . ἐκδικέω G1556 . ἐκδίκησις G1557 . ἔκδικος G1558 . ἐκδιώκω G1559 . ἔκδοτος G1560 . ἐκδοχή G1561 . ἐκδύω G1562 . ἐκεῖ G1563 . ἐκεῖθεν G1564 . ἐκεῖνος G1565 . ἐκεῖσε G1566 . ἐκζητέω G1567 . ἐκζήτησις G1567b . ἐκθαμβέω G1568 . ἔκθαμβος G1569 . ἐκθαυμάζω G1569b . ἔκθετος G1570 . ἐκκαθαίρω G1571 . ἐκκαίω G1572 . ἐκκακέω G1573 . ἐκκεντέω G1574 . ἐκκλάω G1575 . ἐκκλείω G1576 . ἐκκλησία G1577 . ἐκκλίνω G1578 . ἐκκολυμβάω G1579 . ἐκκομίζω G1580 . ἐκκόπτω G1581 . ἐκκρέμαμαι G1582 . ἐκλαλέω G1583 . ἐκλάμπω G1584 . ἐκλανθάνομαι G1585 . ἐκλέγομαι G1586 . ἐκλείπω G1587 . ἐκλεκτός G1588 . ἐκλογή G1589 . ἐκλύω G1590 . ἐκμάσσω G1591 . ἐκμυκτηρίζω G1592 . ἐκνεύω G1593 . ἐκνήφω G1594 . ἑκούσιον G1595 . ἑκουσίως G1596 . ἔκπαλαι G1597 . ἐκπειράζω G1598 . ἐκπέμπω G1599 . ἐκπερισσῶς G1599b . ἐκπετάννυμι G1600 . ἐκπηδάω G1600b . ἐκπίπτω G1601 . ἐκπλέω G1602 . ἐκπληρόω G1603 . ἐκπλήρωσις G1604 . ἐκπλήσσω G1605 . ἐκπνέω G1606 . ἐκπορεύομαι G1607 . ἐκπορνεύω G1608 . ἐκπτύω G1609 . ἐκριζόω G1610 . ἔκστασις G1611 . ἐκστρέφω G1612 . ἐκσῴζω G1612b . ἐκταράσσω G1613 . ἐκτείνω G1614 . ἐκτελέω G1615 . ἐκτένεια G1616 . ἐκτενέστερον G1617 . ἐκτενής G1618 . ἐκτενῶς G1619 . ἐκτίθημι G1620 . ἐκτινάσσω G1621 . ἐκτός G1622 . ἕκτος G1623 . ἐκτρέπω G1624 . ἐκτρέφω G1625 . ἔκτρωμα G1626 . ἐκφέρω G1627 . ἐκφεύγω G1628 . ἐκφοβέω G1629 . ἔκφοβος G1630 . ἐκφύω G1631 . ἐκφωνέω G1631b . ἐκχέω G1632 . ἐκχύννω G1632b . ἐκχωρέω G1633 . ἐκψύχω G1634 . ἑκών G1635 . ἐλαία G1636 . ἔλαιον G1637 . Ἐλαιών G1638 . Ἐλαμίτης G1639 . ἐλάσσων G1640 . ἐλαττονέω G1641 . ἐλαττόω G1642 . ἐλαύνω G1643 . ἐλαφρία G1644 . ἐλαφρός G1645 . ἐλάχιστος G1646 . ἐλαχιστότερος G1647 . Ἐλεάζαρ G1648 . ἐλεάω G1648b . ἐλεγμός G1648c . ἔλεγξις G1649 . ἔλεγχος G1650 . ἐλέγχω G1651 . ἐλεεινός G1652 . ἐλεέω G1653 . ἐλεημοσύνη G1654 . ἐλεήμων G1655 . ἔλεος G1656 . ἐλευθερία G1657 . ἐλεύθερος G1658 . ἐλευθερόω G1659 . ἔλευσις G1660 . ἐλεφάντινος G1661 . Ἐλιακείμ G1662 . ἕλιγμα G1662b . Ἐλιέζερ G1663 . Ἐλιούδ G1664 . Ἐλισάβετ G1665 . Ἐλισσαῖος G1666 . ἑλίσσω G1667 . ἕλκος G1668 . ἑλκόω G1669 . ἑλκύω G1670 . Ἑλλάς G1671 . Ἕλλην G1672 . Ἑλληνικός G1673 . Ἑλληνίς G1674 . Ἑλληνιστής G1675 . Ἑλληνιστί G1676 . ἐλλογέω G1677 . Ἐλμωδάμ G1678 . ἐλπίζω G1679 . ἐλπίς G1680 . Ἐλύμας G1681 . ἐλωΐ G1682 . ἐμαυτοῦ G1683 . ἐμβαίνω G1684 . ἐμβάλλω G1685 . ἐμβάπτω G1686 . ἐμβατεύω G1687 . ἐμβιβάζω G1688 . ἐμβλέπω G1689 . ἐμβριμάομαι G1690 . ἐμέ G1691 . ἐμέω G1692 . ἐμμαίνομαι G1693 . Ἐμμανουήλ G1694 . Ἐμμαούς G1695 . ἐμμένω G1696 . Ἐμμόρ G1697 . ἐμοί G1698 . ἐμός G1699 . ἐμοῦ G1700 . ἐμπαιγμονή G1700b . ἐμπαιγμός G1701 . ἐμπαίζω G1702 . ἐμπαίκτης G1703 . ἐμπεριπατέω G1704 . ἐμπίπλημι G1705 . ἐμπίπημι G1705b . ἐμπίπτω G1706 . ἐμπλέκω G1707 . ἐμπλοκή G1708 . ἐμπνέω G1709 . ἐμπορεύομαι G1710 . ἐμπορία G1711 . ἐμπόριον G1712 . ἔμπορος G1713 . ἐμπρήθω G1714 . ἔμπροσθεν G1715 . ἐμπτύω G1716 . ἐμφανής G1717 . ἐμφανίζω G1718 . ἔμφοβος G1719 . ἐμφυσάω G1720 . ἔμφυτος G1721 . ἐν G1722 . ἐναγκαλίζομαι G1723 . ἐνάλιος G1724 . ἔναντι G1725 . ἐναντίον G1726 . ἐναντίος G1727 . ἐνάρχομαι G1728 . ἐνδεής G1729 . ἔνατος G1729b . ἔνδειγμα G1730 . ἐνδείκνυμι G1731 . ἔνδειξις G1732 . ἕνδεκα G1733 . ἑνδέκατος G1734 . ἐνδέξομαι G1735 . ἐνδημέω G1736 . ἐνδιδύσκω G1737 . ἔνδικος G1738 . ἐνδόμησις G1739 . ἐνδοξάζω G1740 . ἔνδοξος G1741 . ἔνδυμα G1742 . ἐνδυναμόω G1743 . ἐνδύνω G1744 . ἔνδυσις G1745 . ἐνδύω G1746 . ἐνδώμησις G1746b . ἐνέδρα G1747 . ἐνεδρεύω G1748 . ἔνεδρον G1749 . ἐνειλέω G1750 . ἔνειμι G1751 . ἕνεκα G1752 . ἐνενήκοντα G1752b . ἐνεός G1752c . ἐνέργεια G1753 . ἐνεργέω G1754 . ἐνέργημα G1755 . ἐνεργής G1756 . ἐνευλογέω G1757 . ἐνέχω G1758 . ἐνθάδε G1759 . ἔνθεν G1759b . ἐνθυμέομαι G1760 . ἐνθύμησις G1761 . ἔνι G1762 . ἐνιαυτός G1763 . ἐνίστημι G1764 . ἐνισχύω G1765 . ἐνκόπτω G1765b . ἔννατος G1766 . ἐννέα G1767 . ἐννενηκονταεννέα G1768 . ἐννεός G1769 . ἐννεύω G1770 . ἔννοια G1771 . ἔννομος G1772 . ἔννυχον G1773 . ἐνοικέω G1774 . ἐνορκίζω G1774b . ἑνότης G1775 . ἐνοχλέω G1776 . ἔνοχος G1777 . ἔνταλμα G1778 . ἐνταφιάζω G1779 . ἐνταφιασμός G1780 . ἐντέλλω G1781 . ἐντεῦθεν G1782 . ἔντευξις G1783 . ἔντιμος G1784 . ἐντολή G1785 . ἐντόπιος G1786 . ἐντός G1787 . ἐντρέπω G1788 . ἐντρέφω G1789 . ἔντρομος G1790 . ἐντροπή G1791 . ἐντρυφάω G1792 . ἐντυγχάνω G1793 . ἐντυλίσσω G1794 . ἐντυπόω G1795 . ἐνυβρίζω G1796 . ἐνυπνιάζομαι G1797 . ἐνύπνιον G1798 . ἐνώπιον G1799 . Ἐνώς G1800 . ἐνωτίζομαι G1801 . Ἐνώχ G1802 . ἕξ G1803 . ἐξαγγέλλω G1804 . ἐξαγοράζω G1805 . ἐξάγω G1806 . ἐξαιρέω G1807 . ἐξαίρω G1808 . ἐξαιτέω G1809 . ἐξαίφνης G1810 . ἐξακολουθέω G1811 . ἑξακόσιοι G1812 . ἐξαλείφω G1813 . ἐξάλλομαι G1814 . ἐξανάστασις G1815 . ἐξανατέλλω G1816 . ἐξανίστημι G1817 . ἐξαπατάω G1818 . ἐξάπινα G1819 . ἐξαπορέω G1820 . ἐξαποστέλλω G1821 . ἐξαρτίζω G1822 . ἐξαστράπτω G1823 . ἐξαυτῆς G1824 . ἐξεγείρω G1825 . ἔξειμι G1826 . ἐξελέγχω G1827 . ἐξέλκω G1828 . ἐξέραμα G1829 . ἐξερευνάω G1830 . ἐξέρχομαι G1831 . ἔξεστιν G1832 . ἐξετάζω G1833 . ἐξηγέομαι G1834 . ἑξήκοντα G1835 . ἑξῆς G1836 . ἐξηχέω G1837 . ἕξις G1838 . ἐξίστημι G1839 . ἐξισχύω G1840 . ἔξοδος G1841 . ἐξολοθρεύω G1842 . ἐξομολογέω G1843 . ἐξορκίζω G1844 . ἐξορκιστής G1845 . ἐξορύσσω G1846 . ἐξουδενόω G1847 . ἐξουθενέω G1848 . ἐξουσία G1849 . ἐξουσιάζω G1850 . ἐξοχή G1851 . ἐξυπνίζω G1852 . ἔξυπνος G1853 . ἔξω G1854 . ἔξωθεν G1855 . ἐξωθέω G1856 . ἐξώτερος G1857 . ἔικα G1857b . ἑορτάζω G1858 . ἑορτή G1859 . ἐπαγγελία G1860 . ἐπαγγέλλω G1861 . ἐπάγγελμα G1862 . ἐπάγω G1863 . ἐπαγωνίζομαι G1864 . ἐπαθροίζω G1865 . Ἐπαίνετος G1866 . ἐπαινέω G1867 . ἔπαινος G1868 . ἐπαίρω G1869 . ἐπαισχύνομαι G1870 . ἐπαιτέω G1871 . ἐπακολουθέω G1872 . ἐπακούω G1873 . ἐπακροάομαι G1874 . ἐπάν G1875 . ἐπάναγκες G1876 . ἐπανάγω G1877 . ἐπαναμιμνήσκω G1878 . ἐπαναπαύομαι G1879 . ἐπανέρχομαι G1880 . ἐπανίσταμαι G1881 . ἐπανόρθωσις G1882 . ἐπάνω G1883 . ἐπάρατος G1883b . ἐπαρκέω G1884 . ἐπαρχεία G1885 . ἔπαυλις G1886 . ἐπαύριον G1887 . ἐπαυτοφώρῳ G1888 . Ἐπαφρᾶς G1889 . ἐπαφρίζω G1890 . Ἐπαφρόδιτος G1891 . ἐπεγείρω G1892 . ἐπεί G1893 . ἐπειδή G1894 . ἐπειδήπερ G1895 . ἐπεῖδον G1896 . ἔπειμι G1896b . ἐπείπερ G1897 . ἐπεισαγωγή G1898 . ἐπεισέρχομαι G1898b . ἔπειτα G1899 . ἐπέκεινα G1900 . ἐπεκτείνομαι G1901 . ἐπενδύομαι G1902 . ἐπενδύτης G1903 . ἐπέρχομαι G1904 . ἐπερωτάω G1905 . ἐπερώτημα G1906 . ἐπέχω G1907 . ἐπηρεάζω G1908 . ἐπί G1909 . ἐπιβαίνω G1910 . ἐπιβάλλω G1911 . ἐπιβαρέω G1912 . ἐπιβιβάζω G1913 . ἐπιβλέπω G1914 . ἐπίβλημα G1915 . ἐπιβοάω G1916 . ἐπιβουλή G1917 . ἐπιγαμβρεύω G1918 . ἐπίγειος G1919 . ἐπιγίνομαι G1920 . ἐπιγινώσκω G1921 . ἐπίγνωσις G1922 . ἐπιγραφή G1923 . ἐπιγράφω G1924 . ἐπιδείκνυμι G1925 . ἐπιδέχομαι G1926 . ἐπιδημέω G1927 . ἐπιδιατάσσομαι G1928 . ἐπιδίδωμι G1929 . ἐπιδιορθόω G1930 . ἐπιδύω G1931 . ἐπιείκεια G1932 . ἐπιεικής G1933 . ἐπιζητέω G1934 . ἐπιθανάτιος G1935 . ἐπίθεσις G1936 . ἐπιθυμέω G1937 . ἐπιθυμητής G1938 . ἐπιθυμία G1939 . ἐπικαθίζω G1940 . ἐπικαλέομαι G1941 . ἐπικάλυμα G1942 . ἐπικαλύπτω G1943 . ἐπικατάρατος G1944 . ἐπίκειμαι G1945 . ἐπικέλλω G1945b . ἐπικέφάλαιον G1945c . Ἑπικούρειος G1946 . ἐπικουρία G1947 . ἐπικρίνω G1948 . ἐπιλαμβάνομαι G1949 . ἐπιλανθάνομαι G1950 . ἐπιλέγω G1951 . ἐπιλείπω G1952 . ἐπιλείχω G1952b . ἐπιλησμονή G1953 . ἐπίλοιπος G1954 . ἐπίλυσις G1955 . ἐπιλύω G1956 . ἐπιμαρτυρέω G1957 . ἐπιμέλεια G1958 . ἐπιμελέομαι G1959 . ἐπιμελῶς G1960 . ἐπιμένω G1961 . ἐπινεύω G1962 . ἐπίνοια G1963 . ἐπιορκέω G1964 . ἐπίορκος G1965 . ἐπιοῦσα G1966 . ἐπιούσιος G1967 . ἐπιπίπτω G1968 . ἐπιπλήσσω G1969 . ἐπιπνίγω G1970 . ἐπιποθέω G1971 . ἐπιπόθησις G1972 . ἐπιπόθητος G1973 . ἐπιποθία G1974 . ἐπιπορεύομαι G1975 . ἐπιῤῥάπτω G1976 . ἐπιῤῥίπτω G1977 . ἐπίσημος G1978 . ἐπισιτισμός G1979 . ἐπισκέπτομαι G1980 . ἀποσκευάζω G1980b . ἐπισκηνόω G1981 . ἐπισκιάζω G1982 . ἐπισκοπέω G1983 . ἐπισκοπή G1984 . ἐπίσκοπος G1985 . ἐπισπάομαι G1986 . ἐπισπείρω G1986b . ἐπίσταμαι G1987 . ἐπίστασις G1987b . ἐπιστάτης G1988 . ἐπιστέλλω G1989 . ἐπιστήμων G1990 . ἐπιστηρίζω G1991 . ἐπιστολή G1992 . ἐπιστομίζω G1993 . ἐπιστρέφω G1994 . ἐπιστροφή G1995 . ἐπισυνάγω G1996 . ἐπισυναγωγή G1997 . ἐπισυντρέχω G1998 . ἐπισύστασις G1999 . ἐπισφαλής G2000 . ἐπισχύω G2001 . ἐπισωρεύω G2002 . ἐπιταγή G2003 . ἐπιτάσσω G2004 . ἐπιτελέω G2005 . ἐπιτήδειος G2006 . ἐπιτίθημι G2007 . ἐπιτιμάω G2008 . ἐπιτιμία G2009 . ἐπιτρέπω G2010 . ἐπιτροπή G2011 . ἐπίτροπος G2012 . ἐπιτυγχάνω G2013 . ἐπιφαίνω G2014 . ἐπιφάνεια G2015 . ἐπιφανής G2016 . ἐπιφαύω G2017 . ἐπιφέρω G2018 . ἐπιφωνέω G2019 . ἐπιφώσκω G2020 . ἐπιχειρέω G2021 . ἐπιχέω G2022 . ἐπιχορηγέω G2023 . ἐπιχορηγία G2024 . ἐπιχρίω G2025 . ἐποικοδομέω G2026 . ἐποκέλλω G2027 . ἐπονομάζω G2028 . ἐποπτεύω G2029 . ἐπόπτης G2030 . ἔπος G2031 . ἐπουράνιος G2032 . ἑπτά G2033 . ἑπτάκις G2034 . ἑπτακισχίλιοι G2035 . ἔπω G2036 . Ἔραστος G2037 . ἐραυνάω G2037b . ἐργάζομαι G2038 . ἐργασία G2039 . ἐργάτης G2040 . ἔργον G2041 . ἐρεθίζω G2042 . ἐρείδω G2043 . ἐρεύγομαι G2044 . ἐρευνάω G2045 . ἐρέω G2046 . ἐρημία G2047 . ἔρημος G2048 . ἐρημόω G2049 . ἐρήμωσις G2050 . ἐρίζω G2051 . ἐριθεία G2052 . ἔριον G2053 . ἔρις G2054 . ἐρίφιον G2055 . ἔριφος G2056 . Ἑρμᾶς G2057 . ἑρμηνεία G2058 . ἑρμηνεύω G2059 . Ἑρμῆς G2060 . Ἑρμογένης G2061 . ἑρπετόν G2062 . Ἐρυθρός G2063 . ἔρχομαι G2064 . ἐρωτάω G2065 . ἐσθής G2066 . ἔσθησις G2067 . ἐσθίω G2068 . Ἐσλί G2069 . ἐσμέν G2070 . ἔσομαι G2071 . ἔσοπτρον G2072 . ἑσπέρα G2073 . Ἐσρώμ G2074 . ἐστέ G2075 . ἐστί G2076 . ἔστω G2077 . ἔσχατος G2078 . ἐσχάτως G2079 . ἔσω G2080 . ἔσωθεν G2081 . ἐσώτερος G2082 . ἑταῖρος G2083 . ἑτερόγλωσσος G2084 . ἑτεροδιδασκαλέω G2085 . ἑτεροζυγέω G2086 . ἕτερος G2087 . ἑτέρως G2088 . ἔτι G2089 . ἑτοιμάζω G2090 . ἑτοιμασία G2091 . ἕτοιμος G2092 . ἑτοίμως G2093 . ἔτος G2094 . εὖ G2095 . Εὖα G2096 . εὐαγγελίζω G2097 . εὐαγγέλιον G2098 . εὐαγγελιστής G2099 . εὐαρεστέω G2100 . εὐάρεστος G2101 . εὐαρέστως G2102 . Εὔβουλος G2103 . εὖγε G2103b . εὐγενής G2104 . εὐδία G2105 . εὐδοκέω G2106 . εὐδοκία G2107 . εὐεργεσία G2108 . εὐεργετέω G2109 . εὐεργέτης G2110 . εὔθετος G2111 . εὐθέως G2112 . εὐθυδρομέω G2113 . εὐθυμέω G2114 . εὔθυμος G2115 . εὐθύως G2115b . εὐθύνω G2116 . εὐθύς G2117 . εὐθύτης G2118 . εὐκαιρέω G2119 . εὐκαιρία G2120 . εὔκαιρος G2121 . εὐκαίρως G2122 . εὐκοπώτερος G2123 . εὐλάβεια G2124 . εὐλαβέομαι G2125 . εὐλαβής G2126 . εὐλογέω G2127 . εὐλογητός G2128 . εὐλογία G2129 . εὐμετάδοτος G2130 . Εὐνίκη G2131 . εὐνοέω G2132 . εὔνοια G2133 . εὐνουχίζω G2134 . εὐνοῦχος G2135 . Εὐοδία G2136 . εὐοδόω G2137 . εὐπάρεδρος G2137b . εὐπειθής G2138 . εὐπερίσναστος G2138b . εὐπερίστατος G2139 . εὐποιΐα G2140 . εὐπορέω G2141 . εὐπορία G2142 . εὐπρέπεια G2143 . εὐπρόσδεκτος G2144 . εὐπρόσεδρος G2145 . εὐπροσωπέω G2146 . εὐρακύλων G2146b . εὑρίσκω G2147 . Εὐροκλύδων G2148 . εὐρύχωρος G2149 . εὐσέβεια G2150 . εὐσεβέω G2151 . εὐσεβής G2152 . εὐσεβῶς G2153 . εὔσημος G2154 . εὔσπλαγχνος G2155 . εὐσχημόνως G2156 . εὐσχημοσύνη G2157 . εὐσχήμων G2158 . εὐτόνως G2159 . εὐτραπελία G2160 . Εὔτυχος G2161 . εὐφημία G2162 . εὔφημος G2163 . εὐφορέω G2164 . εὐφραίνω G2165 . Εὐφράτης G2166 . εὐφροσύνη G2167 . εὐχαριστέω G2168 . εὐχαριστία G2169 . εὐχάριστος G2170 . εὐχή G2171 . εὔχομαι G2172 . εὔχρηστος G2173 . εὐψυχέω G2174 . εὐωδία G2175 . εὐώνυμος G2176 . ἐφάλλομαι G2177 . ἐφάπαξ G2178 . Ἐφεσῖνος G2179 . Ἐφέσιος G2180 . Ἔφεσος G2181 . ἐφευρετής G2182 . ἐφημερία G2183 . ἐφήμερος G2184 . ἐφικνέομαι G2185 . ἐφίστημι G2186 . Ἐφραίμ G2187 . ἐφφαθά G2188 . ἐχθές G2188b . ἔχθρα G2189 . ἐχθρός G2190 . ἔχιδνα G2191 . ἔχω G2192 . ἕως G2193 . Ζαβουλών G2194 . Ζακχαῖος G2195 . Ζαρά G2196 . Ζαχαρίας G2197 . ζάω G2198 . Ζεβεδαῖος G2199 . ζεστός G2200 . ζεῦγος G2201 . ζευκτηρία G2202 . Ζεύς G2203 . ζέω G2204 . ζηλεύω G2204b . ζῆλος G2205 . ζηλόω G2206 . ζηλωτής G2207 . ζηλωτής G2208 . ζημία G2209 . ζημιόω G2210 . Ζηνᾶς G2211 . ζητέω G2212 . ζήτημα G2213 . ζήτησις G2214 . ζιζάνιον G2215 . ζμύρνα G2215b . Ζοροβάβελ G2216 . ζόφος G2217 . ζυγός G2218 . ζύμη G2219 . ζυμόω G2220 . ζωγρέω G2221 . ζωή G2222 . ζώνη G2223 . ζώννυμι G2224 . ζωογονέω G2225 . ζῶον G2226 . ζωοποιέω G2227 . ἤ G2228 . ἦ G2229 . ἡγεμονεύω G2230 . ἡγεμονία G2231 . ἡγεμών G2232 . ἡγέομαι G2233 . ἡδέως G2234 . ἤδη G2235 . ἥδιστα G2236 . ἡδονή G2237 . ἡδύοσμον G2238 . ἦθος G2239 . ἥκω G2240 . ἠλί G2241 . Ἠλὶ G2242 . Ἡλίας G2243 . ἡλικία G2244 . ἡλίκος G2245 . ἥλιος G2246 . ἧλος G2247 . ἡμᾶς G2248 . ἡμεῖς G2249 . ἡμέρα G2250 . ἡμέτερος G2251 . ἤμην G2252 . ἡμιθανής G2253 . ἡμῖν G2254 . ἥμισυς G2255 . ἡμιώριον G2256 . ἡμῶν G2257 . ἦν G2258 . ἡνίκα G2259 . ἤπερ G2260 . ἤπιος G2261 . Ἤρ G2262 . ἤρεμος G2263 . Ἡρώδης G2264 . Ἡρωδιανοί G2265 . Ἡρωδιάς G2266 . Ἡρωδίων G2267 . Ἡσαΐας G2268 . Ἠσαῦ G2269 . ἥσσων G2269b . ἡσυχάζω G2270 . ἡσυχία G2271 . ἡσύχιος G2272 . ἤτοι G2273 . ἡττάω G2274 . ἥττημα G2275 . ἥττον G2276 . ἤτω G2277 . ἠχέω G2278 . ἦχος G2279 . ἦχος G2279b . θά G2279c . Θαδδαῖος G2280 . θάλασσα G2281 . θάλπω G2282 . Θάμαρ G2283 . θαμβέω G2284 . θάμβος G2285 . θανάσιμος G2286 . θανατήφορος G2287 . θάνατος G2288 . θανατόω G2289 . θάπτω G2290 . Θάρα G2291 . θαῤῥέω G2292 . θαρσέω G2293 . θάρσος G2294 . θαῦμα G2295 . θαυμάζω G2296 . θαυμάσιος G2297 . θαυμαστός G2298 . θεά G2299 . θεάομαι G2300 . θεατρίζω G2301 . θέατρον G2302 . θεῖον G2303 . θεῖος G2304 . θειότης G2305 . θειώδης G2306 . θέλημα G2307 . θέλησις G2308 . θέλω G2309 . θεμέλιον G2309b . θεμέλιος G2310 . θεμελιόω G2311 . θεοδίδακτος G2312 . θεολόγος G2312A . θεομαχέω G2313 . θεομάχος G2314 . θεόπνευστος G2315 . θεός G2316 . θεοσέβεια G2317 . θεοσεβής G2318 . θεοστυγής G2319 . θεότης G2320 . Θεόφιλος G2321 . θεραπεία G2322 . θεραπεύω G2323 . θεράπων G2324 . θερίζω G2325 . θερισμός G2326 . θεριστής G2327 . θερμαίνω G2328 . θέρμη G2329 . θέρος G2330 . Θεσσαλονικεύς G2331 . Θεσσαλονίκη G2332 . Θευδᾶς G2333 . θεωρέω G2334 . θεωρία G2335 . θήκη G2336 . θηλάζω G2337 . θῆλυς G2338 . θήρα G2339 . θηρεύω G2340 . θηριομαχέω G2341 . θηρίον G2342 . θησαυρίζω G2343 . θησαυρός G2344 . θιγγάνω G2345 . θλίβω G2346 . θλίψις G2347 . θνήσκω G2348 . θνητός G2349 . θορυβάζω G2349b . θορυβέω G2350 . θόρυβος G2351 . θραύω G2352 . θρέμμα G2353 . θρηνέω G2354 . θρῆνος G2355 . θρησκεία G2356 . θρησκός G2357 . θριαμβεύω G2358 . θρίξ G2359 . θροέω G2360 . θρόμβος G2361 . θρόνος G2362 . Θυάτειρα G2363 . θυγάτηρ G2364 . θυγάτριον G2365 . θύελλα G2366 . θύϊνος G2367 . θυμίαμα G2368 . θυμιαστήριον G2369 . θυμιάω G2370 . θυμομαχέω G2371 . θυμός G2372 . θυμόω G2373 . θύρα G2374 . θυρεός G2375 . θυρίς G2376 . θυρωρός G2377 . θυσία G2378 . θυσιαστήριον G2379 . θύω G2380 . Θωμᾶς G2381 . θώραξ G2382 . Ἰάειρος G2383 . Ἰακώβ G2384 . Ἰάκωβος G2385 . ἴαμα G2386 . Ἰαμβρῆς G2387 . Ἰαννά G2388 . Ἰαννῆς G2389 . ἰάομαι G2390 . Ἰάρεδ G2391 . ἴασις G2392 . ἴασπις G2393 . Ἰάσων G2394 . ἰατρός G2395 . ἰβ G2395b . ἴδε G2396 . ἰδέα G2397 . ἴδιος G2398 . ἰδιώτης G2399 . ἰδού G2400 . Ἰδουμαία G2401 . ἱδρώς G2402 . Ἰεζάβελ G2403 . Ἱεράπολις G2404 . ἱερατεία G2405 . ἱεράτευμα G2406 . ἱερατεύω G2407 . Ἱερεμίας G2408 . ἱερεύς G2409 . Ἱεριχώ G2410 . ἱερόθυτος G2410b . ἱερόν G2411 . ἱερόθυτος G2411b . ἱεροπρεπής G2412 . ἱερός G2413 . Ἱεροσόλυμα G2414 . Ἱεροσολυμίτης G2415 . ἱεροσυλέω G2416 . ἱερόσυλος G2417 . ἱερουργέω G2418 . Ἱερουσαλήμ G2419 . ἱερωσύνη G2420 . Ἰεσσαί G2421 . Ἰεφθάε G2422 . Ἰεχονίας G2423 . Ἰησοῦς G2424 . ἱκανός G2425 . ἱκανότης G2426 . ἱκανόω G2427 . ἱκετηρία G2428 . ἱκμάς G2429 . Ἰκόνιον G2430 . ἱλαρός G2431 . ἱλαρότης G2432 . ἱλάσκομαι G2433 . ἱλασμός G2434 . ἱλαστήριον G2435 . ἵλεως G2436 . Ἰλλυρικόν G2437 . ἱμάς G2438 . ἱματίζω G2439 . ἱμάτιον G2440 . ἱματισμός G2441 . ἱμείρομαι G2442 . ἵνα G2443 . ἱνατί G2444 . Ἰόππη G2445 . Ἰορδάνης G2446 . ἰός G2447 . Ἰουδά G2448 . Ἰουδαία G2449 . ἰουδαΐζω G2450 . Ἰουδαϊκός G2451 . ἰουδαϊκῶς G2452 . Ἰουδαῖος G2453 . ἰουδαϊσμός G2454 . Ἰούδας G2455 . Ἰουλία G2456 . Ἰούλιος G2457 . Ἰουνιᾶς G2458 . Ἰοῦστος G2459 . ἱππεύς G2460 . ἱππικόν G2461 . ἵππος G2462 . ἶρις G2463 . Ἰσαάκ G2464 . ἰσάγγελος G2465 . Ἰσαχάρ G2466 . ἴσημι G2467 . ἴσθι G2468 . Ἰισκαριώτης G2469 . ἴσος G2470 . ἰσότης G2471 . ἰσότιμος G2472 . ἰσόψυχος G2473 . Ἰσραήλ G2474 . Ἰσραηλίτης G2475 . Ἰσσαχάρ G2475b . ἵστημι G2476 . ἱστορέω G2477 . ἰσχυρός G2478 . ἰσχύς G2479 . ἰσχύω G2480 . ἴσως G2481 . Ἰταλία G2482 . Ἰταλικός G2483 . Ἰτουραῖος G2484 . ἰχθύδιον G2485 . ἰχθύς G2486 . ἴχνος G2487 . Ἰωάθαμ G2488 . Ἰωάννα G2489 . Ἰωαννᾶς G2490 . Ἰωάννης G2491 . Ἰώβ G2492 . Ἰβήδ G2492b . Ἰδά G2492c . Ἰωήλ G2493 . Ἰωνάν G2494 . Ἰωνᾶς G2495 . Ἰωράμ G2496 . Ἰωρείμ G2497 . Ἰωσαφάτ G2498 . Ἰωσή G2499 . Ἰωσῆς G2500 . Ἰωσήφ G2501 . Ἰωσὴχ G2501b . Ἰωσίας G2502 . ἰῶτα G2503 . κἀγώ G2504 . καθά G2505 . καθαίρεσις G2506 . καθαιρέω G2507 . καθαίρω G2508 . καθάπερ G2509 . καθάπτω G2510 . καθαρίζω G2511 . καθαρισμός G2512 . καθαρός G2513 . καθαρότης G2514 . καθέδρα G2515 . καθέζομαι G2516 . καθεξῆς G2517 . καθεύδω G2518 . καθηγητής G2519 . καθήκω G2520 . κάθημαι G2521 . καθημερινός G2522 . καθίζω G2523 . καθίημι G2524 . καθίστημι G2525 . καθό G2526 . καθολικός G2526A . καθόλου G2527 . καθοπλίζω G2528 . καθοράω G2529 . καθότι G2530 . καθώς G2531 . καθώοπερ G2531b . καί G2532 . Καϊάφας G2533 . καίγε G2534 . Κάϊν G2535 . Καϊνάν G2536 . καινός G2537 . καινότης G2538 . καίπερ G2539 . καιρός G2540 . Καῖσαρ G2541 . Καισάρεια G2542 . καίτοι G2543 . καίτοιγε G2544 . καίω G2545 . κἀκεῖ G2546 . κἀκεῖθεν G2547 . κἀκεῖνος G2548 . κακία G2549 . κακοήθεια G2550 . κακολογέω G2551 . κακοπάθεια G2552 . κακοπαθέω G2553 . κακοποιέω G2554 . κακοποιός G2555 . κακός G2556 . κακοῦργος G2557 . κακουχέω G2558 . κακόω G2559 . κακῶς G2560 . κάκωσις G2561 . καλάμη G2562 . κάλαμος G2563 . καλέω G2564 . καλλιέλαιος G2565 . καλλίον G2566 . καλοδιδάσκαλος G2567 . καλοὶ λιμένες G2568 . καλοποιέω G2569 . καλός G2570 . κάλυμμα G2571 . καλύπτω G2572 . καλῶς G2573 . κάμηλος G2574 . κάμινος G2575 . καμμύω G2576 . κάμνω G2577 . κάμπτω G2578 . κἄν G2579 . Κανᾶ G2580 . Κανανίτης G2581 . Κανδάκη G2582 . κανών G2583 . Καπερναούμ G2584 . καπηλεύω G2585 . καπνός G2586 . Καππαδοκία G2587 . καρδία G2588 . καρδιογνώστης G2589 . καρπός G2590 . Κάρπος G2591 . καρποφορέω G2592 . καρποφόρος G2593 . καρτερέω G2594 . κάρφος G2595 . κατά G2596 . καταβαίνω G2597 . καταβάλλω G2598 . καταβαρέω G2599 . καταβαρύνω G2599b . κατάβασις G2600 . καταβιβάζω G2601 . καταβολή G2602 . καταβραβεύω G2603 . καταγγελεύς G2604 . καταγγέλλω G2605 . καταγελάω G2606 . καταγινώσκω G2607 . κατάγνυμι G2608 . καταγράφω G2608b . κατάγω G2609 . καταγωνίζομαι G2610 . καταδέω G2611 . κατάδηλος G2612 . καταδικάζω G2613 . καταδίκη G2613b . καταδιώκω G2614 . καταδουλόω G2615 . καταδυναστεύω G2616 . κατάθεμα G2616b . καταθεματίζω G2616c . καταισχύνω G2617 . κατακαίω G2618 . κατακαλύπτω G2619 . κατακαυχάομαι G2620 . κατάκειμαι G2621 . κατακλάω G2622 . κατακλείω G2623 . κατακληροδοτέω G2624 . κατακλίνω G2625 . κατακλύζω G2626 . κατακλυσμός G2627 . κατακολουθέω G2628 . κατακόπτω G2629 . κατακρημνίζω G2630 . κατάκριμα G2631 . κατακρίνω G2632 . κατάκρισις G2633 . κατακύπτω G2633b . κατακυριεύω G2634 . καταλαλέω G2635 . καταλαλία G2636 . κατάλαλος G2637 . καταλαμβάνω G2638 . καταλέγω G2639 . κατάλειμμα G2640 . καταλείπω G2641 . καταλιθάζω G2642 . καταλλαγή G2643 . καταλλάσσω G2644 . κατάλοιπος G2645 . κατάλυμα G2646 . καταλύω G2647 . καταμανθάνω G2648 . καταμαρτυρέω G2649 . καταμένω G2650 . καταμόνας G2651 . κατανάθεμα G2652 . καταναθεματίζω G2653 . καταναλίσκω G2654 . καταναρκάω G2655 . κατανεύω G2656 . κατανοέω G2657 . καταντάω G2658 . κατάνυξις G2659 . κατανύσσω G2660 . καταξιόω G2661 . καταπατέω G2662 . κατάπαυσις G2663 . καταπαύω G2664 . καταπέτασμα G2665 . καταπίνω G2666 . καταπίπτω G2667 . καταπλέω G2668 . καταπονέω G2669 . καταποντίζω G2670 . κατάρα G2671 . καταράομαι G2672 . καταργέω G2673 . καταριθμέω G2674 . καταρτίζω G2675 . κατάρτισις G2676 . καταρτισμός G2677 . κατασείω G2678 . κατασκάπτω G2679 . κατασκευάζω G2680 . κατασκηνόω G2681 . κατασκήνωσις G2682 . κατασκιάζω G2683 . κατασκοπέω G2684 . κατάσκοπος G2685 . κατασοφίζομαι G2686 . καταστέλλω G2687 . κατάστημα G2688 . καταστολή G2689 . καταστρέφω G2690 . καταστρηνιάω G2691 . καταστροφή G2692 . καταστρώννυμι G2693 . κατασύρω G2694 . κατασφάττω G2695 . κατασφραγίζω G2696 . κατάσχεσις G2697 . κατατίθημι G2698 . κατατομή G2699 . κατατοξεύω G2700 . κατατρέχω G2701 . καταφέρω G2702 . καταφεύγω G2703 . καταφθείρω G2704 . καταφιλέω G2705 . καταφρονέω G2706 . καταφροντής G2707 . καταχέω G2708 . καταχθόνιος G2709 . καταχράομαι G2710 . καταψύχω G2711 . κατείδωλος G2712 . κατέναντι G2713 . κατενώπιον G2714 . κατεξουσιάζω G2715 . κατεργάζομαι G2716 . κατέρχομαι G2718 . κατεσθίω G2719 . κατευθύνω G2720 . κατευλογέω G2720b . κατεφίστημι G2721 . κατέχω G2722 . κατηγορέω G2723 . κατηγορία G2724 . κατήγορος G2725 . κατήγωρ G2725b . κατήφεια G2726 . κατηχέω G2727 . κατιόω G2728 . κατισχύω G2729 . κατοικέω G2730 . κατοίκησις G2731 . κατοικητήριον G2732 . κατοικία G2733 . κατοικίζω G2733b . κατοπτρίζομαι G2734 . κατόρθωμα G2735 . κάτω G2736 . κατώτερος G2737 . κατωτέρω G2737b . καῦμα G2738 . καυματίζω G2739 . καῦσις G2740 . καυσόω G2741 . καυστηριάζω G2741b . καύσων G2742 . καυτηριάζω G2743 . καυχάομαι G2744 . καύχημα G2745 . καύχησις G2746 . κδ G2746c . Κεγχρεαί G2747 . Κεδρών G2748 . κεῖμαι G2749 . κειρία G2750 . κείρω G2751 . κέλευμα G2752 . κελεύω G2753 . κενοδοξία G2754 . κενόδοξος G2755 . κενός G2756 . κενοφωνία G2757 . κενόω G2758 . κέντρον G2759 . κεντυρίων G2760 . κενῶς G2761 . κεραία G2762 . κεραμεύς G2763 . κεραμικός G2764 . κεράμιον G2765 . κέραμος G2766 . κεράννυμι G2767 . κέρας G2768 . κεράτιον G2769 . κερδαίνω G2770 . κέρδος G2771 . κέρμα G2772 . κερματιστής G2773 . κεφάλαιον G2774 . κεφαλαιόω G2775 . κεφαλή G2776 . κεφαλίς G2777 . κηδεύω G2777b . κημόω G2777c . κῆνσος G2778 . κῆπος G2779 . κηπουρός G2780 . κηρίον G2781 . κήρυγμα G2782 . κῆρυξ G2783 . κηρύσσω G2784 . κῆτος G2785 . Κηφᾶς G2786 . κιβωτός G2787 . κιθάρα G2788 . κιθαρίζω G2789 . κιθαρῳδός G2790 . Κιλικία G2791 . κιννάμωμον G2792 . κινδυνεύω G2793 . κίνδυνος G2794 . κινέω G2795 . κίνησις G2796 . κινάμωμον G2796b . Κίς G2797 . κίχρημι G2797b . κλάδος G2798 . κλαίω G2799 . κλάσις G2800 . κλάσμα G2801 . Κλαύδη G2802 . Κλαυδία G2803 . Κλαύδιος G2804 . κλαυθμός G2805 . κλάω G2806 . κλείς G2807 . κλείω G2808 . κλέμμα G2809 . Κλεόπας G2810 . κλέος G2811 . κλέπτης G2812 . κλέπτω G2813 . κλῆμα G2814 . Κλήμης G2815 . κληρονομέω G2816 . κληρονομία G2817 . κληρονόμος G2818 . κλῆρος G2819 . κληρόω G2820 . κλῆσις G2821 . κλητός G2822 . κλίβανος G2823 . κλίμα G2824 . κλινάριον G2824b . κλίνη G2825 . κλινίδιον G2826 . κλίνω G2827 . κλισία G2828 . κλοπή G2829 . κλύδων G2830 . κλυδωνίζομαι G2831 . Κλωπᾶς G2832 . κνήθω G2833 . Κνίδος G2834 . κοδράντης G2835 . κοιλία G2836 . κοιμάω G2837 . κοίμησις G2838 . κοινός G2839 . κοινόω G2840 . κοινωνέω G2841 . κοινωνία G2842 . κοινωνικός G2843 . κοινωνός G2844 . κοίτη G2845 . κοιτών G2846 . κόκκινος G2847 . κόκκος G2848 . κολάζω G2849 . κολακεία G2850 . κόλασις G2851 . κολαφίζω G2852 . κολλάω G2853 . κολλούριον G2854 . κολλυβιστής G2855 . κολλύριον G2855b . κολοβόω G2856 . Κολοσσαί G2857 . Κολοσσαεύς G2858 . κόλπος G2859 . κολυμβάω G2860 . κολυμβήθρα G2861 . κολωνία G2862 . κομάω G2863 . κόμη G2864 . κομίζω G2865 . κομψότερον G2866 . κονιάω G2867 . κονιορτός G2868 . κοπάζω G2869 . κοπετός G2870 . κοπή G2871 . κοπιάω G2872 . κόπος G2873 . κοπρία G2874 . κόρπριον G2874b . κόπτω G2875 . κόραξ G2876 . κοράσιον G2877 . κορβᾶν G2878 . κορβανᾶς G2878b . Κορέ G2879 . κορέννυμι G2880 . Κορίνθιος G2881 . Κόρινθος G2882 . Κορνήλιος G2883 . κόρος G2884 . κοσμέω G2885 . κοσμικός G2886 . κόσμιος G2887 . κοσμοκράτωρ G2888 . κόσμος G2889 . Κούαρτος G2890 . κοῦμι G2891 . κουστωδία G2892 . κουφίζω G2893 . κόφινος G2894 . κράββατος G2895 . κράζω G2896 . κραιπάλη G2897 . κρανίον G2898 . κράσπεδον G2899 . κραταιός G2900 . κραταιόω G2901 . κρατέω G2902 . κράτιστος G2903 . κράτος G2904 . κραυγάζω G2905 . κραυγή G2906 . κρέας G2907 . κρεῖσσον G2908 . κρείττων G2909 . κρεμάννυμι G2910 . κρημνός G2911 . Κρής G2912 . Κρήσκης G2913 . Κρήτη G2914 . κριθή G2915 . κρίθινος G2916 . κρίμα G2917 . κρίνον G2918 . κρίνω G2919 . κρίσις G2920 . Κρίσπος G2921 . κριτήριον G2922 . κριτής G2923 . κριτικός G2924 . κρούω G2925 . κρύπτη G2926 . κρυπτός G2927 . κρύπτω G2928 . κρυσταλλίζω G2929 . κρύσταλλος G2930 . κρυφαῖος G2930b . κρυφῆ G2931 . κτάομαι G2932 . κτῆμα G2933 . κτῆνος G2934 . κτήτωρ G2935 . κτίζω G2936 . κτίσις G2937 . κτίσμα G2938 . κτίστης G2939 . κυβεία G2940 . κυβέρνησις G2941 . κυβερνήτης G2942 . κυκλεύω G2942b . κυκλόθεν G2943 . κυκλόω G2944 . κύκλῳ G2945 . κύλισμα G2946 . κυλιόω G2947 . κυλλός G2948 . κῦμα G2949 . κύμβαλον G2950 . κύμινον G2951 . κυνάριον G2952 . Κύπριος G2953 . Κύπρος G2954 . κύπτω G2955 . Κυρηναῖος G2956 . Κυρήνη G2957 . Κυρήνιος G2958 . κυρία G2959 . κυριακός G2960 . κυριεύω G2961 . κύριος G2962 . κυριότης G2963 . κυρόω G2964 . κύων G2965 . κῶλον G2966 . κωλύω G2967 . κώμη G2968 . κωμόπολις G2969 . κῶμος G2970 . κώνωψ G2971 . Κώς G2972 . Κωσάμ G2973 . κωφός G2974 . λαγχάνω G2975 . Λάζαρος G2976 . λάθρα G2977 . λαῖλαψ G2978 . λακάω G2978b . λακτίζω G2979 . λαλέω G2980 . λαλιά G2981 . λαμά G2982 . λαμβάνω G2983 . Λάμεχ G2984 . λαμπάς G2985 . λαμπρός G2986 . λαμπρότης G2987 . λαμπρῶς G2988 . λάμπω G2989 . λανθάνω G2990 . λαξευτός G2991 . λαός G2992 . Λαοδίκεια G2993 . Λαοδικεύς G2994 . λάρυγξ G2995 . Λασαία G2996 . λάσχω G2997 . λατομέω G2998 . λατρεία G2999 . λατρεύω G3000 . λάχανον G3001 . Λεββαῖος G3002 . λεγεών G3003 . λέγω G3004 . λεῖμμα G3005 . λεῖος G3006 . λείπω G3007 . λειτουργέω G3008 . λειτουργία G3009 . λειτουργικός G3010 . λειτουργός G3011 . λέντιον G3012 . λεπίς G3013 . λέπρα G3014 . λεπρός G3015 . λεπτός G3016 . Λευΐ G3017 . Λευΐς G3018 . Λευΐτης G3019 . Λευϊτικός G3020 . λευκαίνω G3021 . λευκός G3022 . λέων G3023 . λήθη G3024 . λῆμψις G3024b . ληνός G3025 . λῆρος G3026 . λῃστής G3027 . λῆμψις G3028 . λίαν G3029 . λίβανος G3030 . λιβανωτός G3031 . Λιβερτῖνος G3032 . Λιβύη G3033 . λιθάζω G3034 . λίθινος G3035 . λιθοβολέω G3036 . λίθος G3037 . Λιθόστρωτος G3038 . λικμάω G3039 . λιμήν G3040 . λίμνη G3041 . λιμός G3042 . λίνον G3043 . Λίνος G3044 . λιπαρός G3045 . λίτρα G3046 . λίψ G3047 . λογία G3048 . λογίζομαι G3049 . λογικός G3050 . λόγιον G3051 . λόγιος G3052 . λογισμός G3053 . λογομαχέω G3054 . λογομαχία G3055 . λόγος G3056 . λόγχη G3057 . λοιδορέω G3058 . λοιδορία G3059 . λοίδορος G3060 . λοιμός G3061 . λοιποί G3062 . λοιπόν G3063 . λοιπός G3064 . Λουκᾶς G3065 . Λούκιος G3066 . λουτρόν G3067 . λούω G3068 . Λύδδα G3069 . Λυδία G3070 . Λυκαονία G3071 . Λυκαονιστί G3072 . Λυκία G3073 . λύκος G3074 . λυμαίνομαι G3075 . λυπέω G3076 . λύπη G3077 . Λυσανίας G3078 . Λυσίας G3079 . λύσις G3080 . λυσιτελεῖ G3081 . Λύστρα G3082 . λύτρον G3083 . λυτρόω G3084 . λύτρωσις G3085 . λυτρωτής G3086 . λυχνία G3087 . λύχνος G3088 . λύω G3089 . Λωΐς G3090 . Λώτ G3091 . Μαάθ G3092 . Μαγδαλά G3093 . Μαγδαληνή G3094 . μαγεία G3095 . μαγεύω G3096 . μάγος G3097 . Μαγώγ G3098 . Μαδιάν G3099 . μαθητεύω G3100 . μαθητής G3101 . μαθήτρια G3102 . μαθθάθ G3102b . μαθθαῖος G3102c . μαθθάτ G3102d . μαθθίας G3102e . Μαθουσάλα G3103 . Μαϊνάν G3104 . μαίνομαι G3105 . μακαρίζω G3106 . μακάριος G3107 . μακαρισμός G3108 . Μακεδονία G3109 . Μακεδών G3110 . μάκελλον G3111 . μακράν G3112 . μακρόθεν G3113 . μακροθυμέω G3114 . μακροθυμία G3115 . μακροθυμώς G3116 . μακρός G3117 . μακροχρόνιος G3118 . μαλακία G3119 . μαλακός G3120 . Μαλελεήλ G3121 . μάλιστα G3122 . μᾶλλον G3123 . Μάλχος G3124 . μάμμη G3125 . μαμμωνᾶς G3126 . Μαναήν G3127 . Μανασσῆς G3128 . μανθάνω G3129 . μανία G3130 . μάννα G3131 . μαντεύομαι G3132 . μαραίνω G3133 . μαρὰν ἀθά G3134 . μαργαρίτης G3135 . Μάρθα G3136 . Μαρία G3137 . Μάρκος G3138 . μάρμαρος G3139 . μαρτυρέω G3140 . μαρτυρία G3141 . μαρτύριον G3142 . μαρτύρομαι G3143 . μάρτυς G3144 . μασσάομαι G3145 . μαστιγόω G3146 . μαστίζω G3147 . μάστιξ G3148 . μαστός G3149 . ματαιολογία G3150 . ματαιολόγος G3151 . μάταιος G3152 . ματαιότης G3153 . ματαιόω G3154 . μάτην G3155 . Ματθαῖος G3156 . Ματθάν G3157 . Ματθάτ G3158 . Ματθίας G3159 . Ματταθά G3160 . Ματταθίας G3161 . μάχαιρα G3162 . μάχη G3163 . μάχομαι G3164 . μβ G3164b . μέ G3165 . μεγαλαυχέω G3166 . μεγαλεῖος G3167 . μεγαλειότης G3168 . μεγαλοπρεπής G3169 . μεγαλύνω G3170 . μεγάλως G3171 . μεγαλωσύνη G3172 . μέγας G3173 . μέγεθος G3174 . μεγιστάν G3175 . μέγιστος G3176 . μεθερμηνεύω G3177 . μέθη G3178 . μεθιστάνω G3179 . μεθοδεία G3180 . μεθόριον G3181 . μεθύσκω G3182 . μέθυσος G3183 . μεθύω G3184 . μείγνυμι G3184b . μεῖζον G3185 . μειζότερος G3186 . μείζων G3187 . μέλαν G3188 . μέλας G3189 . Μελεὰ G3190 . μελετάω G3191 . μέλι G3192 . μελίσσιος G3193 . Μελίτη G3194 . μέλλω G3195 . μέλος G3196 . Μελχί G3197 . Μελχισεδέκ G3198 . μέλω G3199 . μεμβράνα G3200 . μέμφομαι G3201 . μεμψίμοιρος G3202 . μέν G3303 . Μεννά G3303b . μενοῦν G3303c . μενοῦνγε G3304 . μέντοι G3305 . μένω G3306 . μερίζω G3307 . μέριμνα G3308 . μεριμνάω G3309 . μερίς G3310 . μερισμός G3311 . μεριστής G3312 . μέρος G3313 . μεσημβρία G3314 . μεσιτεύω G3315 . μεσίτης G3316 . μεσονύκτιον G3317 . Μεσοποταμία G3318 . μέσος G3319 . μεσότοιχον G3320 . μεσουράνημα G3321 . μεσόω G3322 . Μεσσίας G3323 . μεστός G3324 . μεστόω G3325 . μετά G3326 . μεταβαίνω G3327 . μεταβάλλω G3328 . μετάγω G3329 . μεταδίδωμι G3330 . μετάθεσις G3331 . μεταίρω G3332 . μετακαλέω G3333 . μετακινέω G3334 . μεταλαμβάνω G3335 . μετάλημψις G3336 . μεταλλάσσω G3337 . μεταμέλλομαι G3338 . μεταμορφόω G3339 . μετανοέω G3340 . μετάνοια G3341 . μεταξύ G3342 . μεταπέμπω G3343 . μεταστρέφω G3344 . μετασχηματίζω G3345 . μετατίθημι G3346 . μετατρέπω G3346b . μετέπειτα G3347 . μετέχω G3348 . μετεωρίζω G3349 . μετοικεσία G3350 . μετοικίζω G3351 . μετοχή G3352 . μέτοχος G3353 . μετρέω G3354 . μετρητής G3355 . μετριοπαθέω G3356 . μετρίως G3357 . μέτρον G3358 . μέτωπον G3359 . μέχρι G3360 . μή G3361 . μήγε G3361b . ἐὰν μή G3362 . ἵνα μή G3363 . οὐ μή G3364 . μηδαμῶς G3365 . μηδέ G3366 . μηδείς G3367 . μηδέποτε G3368 . μηδέπω G3369 . Μῆδος G3370 . μηκέτι G3371 . μῆκος G3372 . μηκύνω G3373 . μηλωτή G3374 . μήν G3375 . μήν G3376 . μηνύω G3377 . μὴ οὐκ G3378 . μήποτε G3379 . μήπου G3379b . μήπω G3380 . μήπως G3381 . μηρός G3382 . μήτε G3383 . μήτηρ G3384 . μήτι G3385 . μήτιγε G3386 . μήτις G3387 . μήτρα G3388 . μητραλῴας G3389 . μητρόπολις G3390 . μία G3391 . μιαίνω G3392 . μίασμα G3393 . μιασμός G3394 . μίγμα G3395 . μίγνυμι G3396 . μικρόν G3397 . μικρός G3398 . Μίλητος G3399 . μίλιον G3400 . μιμέομαι G3401 . μιμητής G3402 . μιμνήσκω G3403 . μισέω G3404 . μισθαποδοσία G3405 . μισθαποδότης G3406 . μίσθιος G3407 . μισθός G3408 . μισθόω G3409 . μίσθωμα G3410 . μισθωτός G3411 . Μιτυλήνη G3412 . Μιχαήλ G3413 . μνᾶ G3414 . μνάομαι G3415 . Μνάσων G3416 . μνεία G3417 . μνῆμα G3418 . μνημεῖον G3419 . μνήμη G3420 . μνημονεύω G3421 . μνημόσυνον G3422 . μνηστεύω G3423 . μογιλάλος G3424 . μόγις G3425 . μόδιος G3426 . μοί G3427 . μοιχαλίς G3428 . μοιχάω G3429 . μοιχεία G3430 . μοιχεύω G3431 . μοιχός G3432 . μόλις G3433 . Μολόχ G3434 . μολύνω G3435 . μολυσμός G3436 . μομφή G3437 . μονή G3438 . μονογενής G3439 . μόνον G3440 . μόνος G3441 . μονόφθαλμος G3442 . μονόω G3443 . μορφή G3444 . μορφόω G3445 . μόρφωσις G3446 . μοσχοποιέω G3447 . μόσχος G3448 . μόχθος G3449 . μοῦ G3450 . μουσικός G3451 . μυελός G3452 . μυέω G3453 . μῦθος G3454 . μυκάομαι G3455 . μυκτηρίζω G3456 . μυλικός G3457 . μύλινος G3457b . μύλος G3458 . μύλων G3459 . Μύρα G3460 . μυριάς G3461 . μυρίζω G3462 . μύριοι G3463 . μύρον G3464 . Μυσία G3465 . μυστήριον G3466 . μυωπάζω G3467 . μώλωψ G3468 . μωμάομαι G3469 . μῶμος G3470 . μωραίνω G3471 . μωρία G3472 . μωρολογία G3473 . μωρός G3474 . Μωσῆς G3475 . Ναασσών G3476 . Ναγγαί G3477 . Ναζαρέθ G3478 . Ναζαρηνός G3479 . Ναζωραῖος G3480 . Ναθάν G3481 . Ναθαναήλ G3482 . ναί G3483 . Ναΐν G3484 . ναός G3485 . Ναούμ G3486 . νάρδος G3487 . Νάρκισσος G3488 . ναυαγέω G3489 . ναύκληρος G3490 . ναῦς G3491 . ναύτης G3492 . Ναχώρ G3493 . νεανίας G3494 . νεανίσκος G3495 . Νεάπολις G3496 . Νεεμάν G3497 . νεκρός G3498 . νεκρόω G3499 . νέκρωσις G3500 . νεομηνία G3500b . νέος G3501 . νεοσσός G3502 . νεότης G3503 . νεόφυτος G3504 . Νέρων G3505 . νεύω G3506 . νεφέλη G3507 . Νεφθαλείμ G3508 . νέφος G3509 . νεφρός G3510 . νεωκόρος G3511 . νεωτερικός G3512 . νή G3513 . νήθω G3514 . νηπιάζω G3515 . νήπιος G3516 . Νηρεύς G3517 . Νηρί G3518 . νησίον G3519 . νῆσος G3520 . νηστεία G3521 . νηστεύω G3522 . νῆστις G3523 . νηφάλιος G3524 . νήφω G3525 . Νίγερ G3526 . Νικάνωρ G3527 . νικάω G3528 . νίκη G3529 . Νικόδημος G3530 . Νικολαΐτης G3531 . Νικόλαος G3532 . Νικόπολις G3533 . νῖκος G3534 . Νινευΐ G3535 . Νινευΐτης G3536 . νιπτήρ G3537 . νίπτω G3538 . νοιέω G3539 . νόημα G3540 . νόθος G3541 . νομή G3542 . νομίζω G3543 . νομικός G3544 . νομίμως G3545 . νόμισμα G3546 . νομοδιδάσκαλος G3547 . νομοθεσία G3548 . νομοθετέω G3549 . νομοθέτης G3550 . νόμος G3551 . νοσέω G3552 . νόσημα G3553 . νόσος G3554 . νοσσιά G3555 . νοσσίον G3556 . νοσσός G3556b . νοσφίζω G3557 . νότος G3558 . νουθεσία G3559 . νουθετέω G3560 . νουμηνία G3561 . νουνεχῶς G3562 . νοῦς G3563 . Νυμφᾶς G3564 . νύμφη G3565 . νυμφίος G3566 . νυμφών G3567 . νῦν G3568 . τανῦν G3569 . νυνί G3570 . νύξ G3571 . νύσσω G3572 . νυστάζω G3573 . νυχθήμερον G3574 . Νῶε G3575 . νωθρός G3576 . νῶτος G3577 . ξενία G3578 . ξενίζω G3579 . ξενοδοχέω G3580 . ξένος G3581 . ξέστης G3582 . ξηραίνω G3583 . ξηρός G3584 . ξύλινος G3585 . ξύλον G3586 . ξυράω G3587 . ξυρέω G3587b . ὁ G3588 . ὀγδοήκοντα G3589 . ὀγδοηκοντατεσσάρων G3589b . ὄγδοος G3590 . ὄγκος G3591 . ὅδε G3592 . ὁδεύω G3593 . ὁδηγέω G3594 . ὁδηγός G3595 . ὁδοιπορέω G3596 . ὁδοιπορία G3597 . ὁδός G3598 . ὀδούς G3599 . ὀδυνάω G3600 . ὀδύνη G3601 . ὀδυρμός G3602 . ὅ ἐστι G3603 . Ὀζίας G3604 . ὄζω G3605 . ὅθεν G3606 . ὀθόνη G3607 . ὀθόνιον G3608 . οἶδα G3608b . οἰκεῖος G3609 . οἰκετεία G3609b . οἰκέτης G3610 . οἰκέω G3611 . οἴκημα G3612 . οἰκητήριον G3613 . οἰκία G3614 . οἰκιακός G3615 . οἰκοδεσποτέω G3616 . οἰκοδεσπότης G3617 . οἰκοδομέω G3618 . οἰκοδομή G3619 . οἰκοδομία G3620 . οἰκοδόμος G3620b . οἰκονομέω G3621 . οἰκονομία G3622 . οἰκονόμος G3623 . οἶκος G3624 . οἰκουμένη G3625 . οἰκουργός G3625b . οἰκουρός G3626 . οἰκτείρω G3627 . οἰκτιρμός G3628 . οἰκτίρμων G3629 . οἶμαι G3629b . οἰνοπότης G3630 . οἶνος G3631 . οἰνοφλυγία G3632 . οἴομαι G3633 . οἷος G3634 . ὀκνέω G3635 . ὀκνηρός G3636 . ὀκταήμερος G3637 . ὀκτώ G3638 . ὄλεθρος G3639 . ὀλιγοπιστία G3639b . ὀλιγόπιστος G3640 . ὀλίγος G3641 . ὀλιγόψυχος G3642 . ὀλιγωρέω G3643 . ὀλίγως G3643b . ὀλοθρευτής G3644 . ὀλοθρεύω G3645 . ὁλοκαύτωμα G3646 . ὁλοκληρία G3647 . ὁλόκληρος G3648 . ὀλολύζω G3649 . ὅλος G3650 . ὁλοτελής G3651 . Ὀλυμπᾶς G3652 . ὄλυνθος G3653 . ὅλως G3654 . ὄμβρος G3655 . ὁμείρομαι G3655b . ὁμιλέω G3656 . ὁμιλία G3657 . ὅμιλος G3658 . ὁμίχλη G3658b . ὄμμα G3659 . ὀμνύω G3660 . ὁμοθυμαδόν G3661 . ὁμοιάζω G3662 . ὁμοιοπαθής G3663 . ὅμοιος G3664 . ὁμοιότης G3665 . ὁμοιόω G3666 . ὁμοίωμα G3667 . ὁμοίως G3668 . ὁμοίωσις G3669 . ὁμολογέω G3670 . ὁμολογία G3671 . ὁμολογουμένως G3672 . ὁμότεχνος G3673 . ὁμοῦ G3674 . ὁμόφρων G3675 . ὅμως G3676 . ὄναρ G3677 . ὀνάριον G3678 . ὀνειδίζω G3679 . ὀνειδισμός G3680 . ὄνειδος G3681 . Ὀνήσιμος G3682 . Ὀνησίφορος G3683 . ὀνικός G3684 . ὀνίνημι G3685 . ὄνομα G3686 . ὀνομάζω G3687 . ὄνος G3688 . ὄντως G3689 . ὄξος G3690 . ὀξύς G3691 . ὀπή G3692 . ὄπισθεν G3693 . ὀπίσω G3694 . ὁπλίζω G3695 . ὅπλον G3696 . ὁποῖος G3697 . ὁπότε G3698 . ὅπου G3699 . ὀπτάνομαι G3700 . ὀπτασία G3701 . ὀπτός G3702 . ὀπώρα G3703 . ὅπως G3704 . ὅραμα G3705 . ὅρασις G3706 . ὁρατός G3707 . ὁράω G3708 . ὀργή G3709 . ὀργίζω G3710 . ὀργίλος G3711 . ὀργυιά G3712 . ὀρέγομαι G3713 . ὀρεινός G3714 . ὄρεξις G3715 . ὀρθοποδέω G3716 . ὀρθός G3717 . ὀρθοτομέω G3718 . ὀρθρίζω G3719 . ὀρθρινός G3720 . ὄρθριος G3721 . ὄρθρος G3722 . ὀρθῶς G3723 . ὁρίζω G3724 . ὅριον G3725 . ὁρκίζω G3726 . ὅρκος G3727 . ὁρκωμοσία G3728 . ὁρμάω G3729 . ὁρμή G3730 . ὅρμημα G3731 . ὄρνεον G3732 . ὄρνις G3733 . ὁροθεσία G3734 . ὄρος G3735 . ὀρύσσω G3736 . ὀρφανός G3737 . ὀρχέομαι G3738 . ὅς G3739 . ὁσάκις G3740 . ὅσιος G3741 . ὁσιότης G3742 . ὁσίως G3743 . ὀσμή G3744 . ὅσος G3745 . ὅσπερ G3746 . ὀστέον G3747 . ὅστις G3748 . ὀστράκινος G3749 . ὄσφρησις G3750 . ὀσφῦς G3751 . ὅταν G3752 . ὅτε G3753 . ὅτι G3754 . ὅτου G3755 . οὐ G3756 . οὗ G3757 . οὐά G3758 . οὐαί G3759 . οὐδαμῶς G3760 . οὐδέ G3761 . οὐδείς G3762 . οὐδέποτε G3763 . οὐδέπω G3764 . οὐκέτι G3765 . οὐκοῦν G3766 . οὖν G3767 . οὔπω G3768 . οὐρά G3769 . οὐράνιος G3770 . οὐρανόθεν G3771 . οὐρανός G3772 . Οὐρβανός G3773 . Οὐρίας G3774 . οὖς G3775 . οὐσία G3776 . οὔτε G3777 . οὗτος G3778 . οὕτως G3779 . οὐχί G3780 . ὀφειλέτης G3781 . ὀφειλή G3782 . ὀφείλημα G3783 . ὀφείλω G3784 . ὄφελον G3785 . ὄφελος G3786 . ὀφθαλμοδουλεία G3787 . ὀφθαλμός G3788 . ὄφις G3789 . ὀφρῦς G3790 . ὀχλέω G3791 . ὀχλοποιέω G3792 . ὄχλος G3793 . ὀχύρωμα G3794 . ὀψάριον G3795 . ὀψέ G3796 . ὄψιμος G3797 . ὄψιος G3798 . ὄψις G3799 . ὀψώνιον G3800 . ὁὢν καί ὁἦν καί ὁἐρχόμενος G3801 . παγιδεύω G3802 . παγίς G3803 . πάγος G3803b . πάθημα G3804 . παθητός G3805 . πάθος G3806 . παιδαγωγός G3807 . παιδάριον G3808 . παιδεία G3809 . παιδευτής G3810 . παιδεύω G3811 . παιδιόθεν G3812 . παιδίον G3813 . παιδίσκη G3814 . παίζω G3815 . παῖς G3816 . παίω G3817 . Πακατιανή G3818 . πάλαι G3819 . παλαιός G3820 . παλαιότης G3821 . παλαιόω G3822 . πάλη G3823 . παλιγγενεσία G3824 . πάλιν G3825 . παμπληθεί G3826 . πάμπολυς G3827 . Παμφυλία G3828 . πανδοχεῖον G3829 . πανδοχεύς G3830 . πανήγυρις G3831 . πανοικεί G3832 . πανοπλία G3833 . πανουργία G3834 . πανοῦργος G3835 . πανταχῆ G3835b . πανταχόθεν G3836 . πανταχοῦ G3837 . παντελής G3838 . πάντη G3839 . πάντοθεν G3840 . παντοκράτωρ G3841 . πάντοτε G3842 . πάντως G3843 . παρά G3844 . παραβαίνω G3845 . παραβάλλω G3846 . παράβασις G3847 . παραβάτης G3848 . παραβιάζομαι G3849 . παραβολεύομαι G3849b . παραβολή G3850 . παραβουλεύομαι G3851 . παραγγελία G3852 . παραγγέλλω G3853 . παραγίνομαι G3854 . παράγω G3855 . παραδειγματίζω G3856 . παράδεισος G3857 . παραδέχομαι G3858 . παραδιατριβή G3859 . παραδίδωμι G3860 . παράδοξος G3861 . παράδοσις G3862 . παραζηλόω G3863 . παραθαλάσσιος G3864 . παραθεωρέω G3865 . παραθήκη G3866 . παραινέω G3867 . παραιτέομαι G3868 . παρακαθέζομαι G3868b . παρακαθίζω G3869 . παρακαλέω G3870 . παρακαλύπτω G3871 . παρακαταθήκη G3872 . παράκειμαι G3873 . παράκλησις G3874 . παράκλητος G3875 . παρακοή G3876 . παρακολουθέω G3877 . παρακούω G3878 . παρακύπτω G3879 . παραλαμβάνω G3880 . παραλέγομαι G3881 . παράλιος G3882 . παραλλαγή G3883 . παραλογίζομαι G3884 . παραλυτικός G3885 . παραλύω G3886 . παραμένω G3887 . παραμυθέομαι G3888 . παραμυθία G3889 . παραμύθιον G3890 . παρανομέω G3891 . παρανομία G3892 . παραπικραίνω G3893 . παραπικρασμός G3894 . παραπίπτω G3895 . παραπλέω G3896 . παραπλήσιος G3897 . παραπλησίως G3898 . παραπορεύομαι G3899 . παράπτωμα G3900 . παραῤῥυέω G3901 . παράσημος G3902 . παρασκευάζω G3903 . παρασκευή G3904 . παρατείνω G3905 . παρατηρέω G3906 . παρατήρησις G3907 . παρατίθημι G3908 . παρατυγχάνω G3909 . παραυτίκα G3910 . παραφέρω G3911 . παραφρονέω G3912 . παραφρονία G3913 . παραχειμάζω G3914 . παραχειμασία G3915 . παραχρῆμα G3916 . πάρδαλις G3917 . ναρεγγυάω G3917b . πάρειμι G3918 . παρεισάγω G3919 . παρείσακτος G3920 . παρεισδύνω G3921 . παρεισέρχομαι G3922 . παρεισφέρω G3923 . παρεκτός G3924 . παρεμβάλλω G3924b . παρεμβολή G3925 . παρενοχλέω G3926 . παρεπίδημος G3927 . παρέρχομαι G3928 . πάρεσις G3929 . παρέχω G3930 . παρηγορία G3931 . παρθενία G3932 . παρθένος G3933 . Πάρθος G3934 . παρίημι G3935 . παρίστημι G3936 . Παρμενᾶς G3937 . πάροδος G3938 . παροικέω G3939 . παροικία G3940 . πάροικος G3941 . παροιμία G3942 . πάροινος G3943 . παροίχομαι G3944 . παρομοιάζω G3945 . παρόμοιος G3946 . παροξύνω G3947 . παροξυσμός G3948 . παροργίζω G3949 . παροργισμός G3950 . παροτρύνω G3951 . παρουσία G3952 . παροψίς G3953 . παῤῥησία G3954 . παῤῥησιάζομαι G3955 . πᾶς G3956 . πάσχα G3957 . πάσχω G3958 . Πάταρα G3959 . πατάσσω G3960 . πατέω G3961 . πατήρ G3962 . Πάτμος G3963 . πατραλῴας G3964 . πατριά G3965 . πατριάρχης G3966 . πατρικός G3967 . πατρίς G3968 . Πατροβᾶς G3969 . πατρολῴας G3969b . πατροπαράδοτος G3970 . πατρῷος G3971 . Παῦλος G3972 . παύω G3973 . Πάφος G3974 . παχύνω G3975 . πέδη G3976 . πεδινός G3977 . πεζεύω G3978 . πεζῇ G3979 . πεζός G3979b . πειθαρχέω G3980 . πειθός G3981 . πείθω G3982 . πεινάω G3983 . πεῖρα G3984 . πειράζω G3985 . πειρασμός G3986 . πειράω G3987 . πεισμονή G3988 . πέλαγος G3989 . πελεκίζω G3990 . πέμπτος G3991 . πέμπω G3992 . πένης G3993 . πενθερά G3994 . πενθερός G3995 . πενθέω G3996 . πένθος G3997 . πενιχρός G3998 . πεντάκις G3999 . πεντακισχίλιοι G4000 . πεντακόσιοι G4001 . πέντε G4002 . πεντεκαιδέκατος G4003 . πεντήκοντα G4004 . πεντηκοντατριῶν G4004b . Πεντηκοστή G4005 . πεποίθησις G4006 . περ G4007 . περαιτέρω G4007b . πέραν G4008 . πέρας G4009 . Πέργαμος G4010 . Πέργη G4011 . περί G4012 . περιάγω G4013 . περιαιρέω G4014 . περιάπτω G4014b . περιαστράπτω G4015 . περιβάλλω G4016 . περιβλέπω G4017 . περιβόλαιον G4018 . περιδέω G4019 . περιεργάζομαι G4020 . περίεργος G4021 . περιέρχομαι G4022 . περιέχω G4023 . περιζωννύω G4024 . περίθεσις G4025 . περιΐστημι G4026 . περικάθαρμα G4027 . περικαλύπτω G4028 . περίκειμαι G4029 . περικεφαλαία G4030 . περικρατής G4031 . περικρύπτω G4032 . περικυκλόω G4033 . περιλάμπω G4034 . περιλείπομαι G4035 . περίλυπος G4036 . περιμένω G4037 . πέριξ G4038 . περιοικέω G4039 . περίοικος G4040 . περιούσιος G4041 . περιοχή G4042 . περιπατέω G4043 . περιπείρω G4044 . περιπίπτω G4045 . περιποιέω G4046 . περιποίησις G4047 . περιρραίνω G4047b . περιρήγνυμι G4048 . περισπάω G4049 . περισσεία G4050 . περίσσευμα G4051 . περισσεύω G4052 . περισσός G4053 . περισσότερον G4054 . περισσότερος G4055 . περισσοτέρως G4056 . περισσῶς G4057 . περιστερά G4058 . περιτέμνω G4059 . περιτίθημι G4060 . περιτομή G4061 . περιτρέπω G4062 . περιτρέχω G4063 . περιφέρω G4064 . περιφρονέω G4065 . περίχωρος G4066 . περίψωμα G4067 . περπερεύομαι G4068 . Περσίς G4069 . πέρυσι G4070 . πετεινόν G4071 . πέτομαι G4072 . πέτρα G4073 . Πέτρος G4074 . πετρώδης G4075 . πήγανον G4076 . πηγή G4077 . πήγνυμι G4078 . πηδάλιον G4079 . πηλίκος G4080 . πηλός G4081 . πήρα G4082 . πῆχυς G4083 . πιάζω G4084 . πιέζω G4085 . πιθανολογία G4086 . πικραίνω G4087 . πικρία G4088 . πικρός G4089 . πικρῶς G4090 . Πιλᾶτος G4091 . πίμπλημι G4091b . πίμπρημι G4092 . πινακίδιον G4093 . πίναξ G4094 . πίνω G4095 . πιότης G4096 . πιπράσκω G4097 . πίπτω G4098 . Πισιδία G4099 . Πισίδιος G4099b . πιστεύω G4100 . πιστικός G4101 . πίστις G4102 . πιστός G4103 . πιστόω G4104 . πλανάω G4105 . πλάνη G4106 . πλανήτης G4107 . πλάνος G4108 . πλάξ G4109 . πλάσμα G4110 . πλάσσω G4111 . πλαστός G4112 . πλατεῖα G4113 . πλάτος G4114 . πλατύνω G4115 . πλατύς G4116 . πλέγμα G4117 . πλεῖστος G4118 . πλείων G4119 . πλέκω G4120 . πλεονάζω G4121 . πλεονεκτέω G4122 . πλεονέκτης G4123 . πλεονεξία G4124 . πλευρά G4125 . πλέω G4126 . πληγή G4127 . πλῆθος G4128 . πληθύνω G4129 . πλήθω G4130 . πλήκτης G4131 . πλήμμυρα G4132 . πλήν G4133 . πλήρης G4134 . πληροφορέω G4135 . πληροφορία G4136 . πληρόω G4137 . πλήρωμα G4138 . πλησίον G4139 . πλησμονή G4140 . πλήσσω G4141 . πλοιάριον G4142 . πλοῖον G4143 . πλόος G4144 . πλούσιος G4145 . πλουσίως G4146 . πλουτέω G4147 . πλουτίζω G4148 . πλοῦτος G4149 . πλύνω G4150 . πνεῦμα G4151 . πνευματικός G4152 . πνευματικῶς G4153 . πνέω G4154 . πνίγω G4155 . πνικτός G4156 . πνοή G4157 . ποδήρης G4158 . πόθεν G4159 . ποιέω G4160 . ποίημα G4161 . ποίησις G4162 . ποιητής G4163 . ποικίλος G4164 . ποιμαίνω G4165 . ποιμήν G4166 . ποίμνη G4167 . ποίμνιον G4168 . ποῖος G4169 . πολεμέω G4170 . πόλεμος G4171 . πόλις G4172 . πολιτάρχης G4173 . πολιτεία G4174 . πολίτευμα G4175 . πολιτεύομαι G4176 . πολίτης G4177 . πολλάκις G4178 . πολλαπλασίων G4179 . πολυλογία G4180 . πολυμερῶς G4181 . πολυποίκιλος G4182 . πολύς G4183 . πολύσπλαγχνος G4184 . πολυτελής G4185 . πολύτιμος G4186 . πολυτρόπως G4187 . πόμα G4188 . πονηρία G4189 . πονηρός G4190 . πονηρότερος G4191 . πόνος G4192 . Ποντικός G4193 . Πόντιος G4194 . Πόντος G4195 . Πόπλιος G4196 . πορεία G4197 . πορευω G4198 . πορθέω G4199 . πορισμός G4200 . Πόρκιος G4201 . πορνεία G4202 . πορνεύω G4203 . πόρνη G4204 . πόρνος G4205 . πόρρω G4206 . πόρρωθεν G4207 . πορρωτέρω G4208 . πορφύρα G4209 . πορφυροῦς G4210 . πορφυρόπωλις G4211 . ποσάκις G4212 . πόσις G4213 . πόσος G4214 . ποταμός G4215 . ποταμοφόρητος G4216 . ποταπός G4217 . ποτέ G4218 . πότε G4219 . πότερος G4220 . ποτήριον G4221 . ποτίζω G4222 . Ποτίολοι G4223 . πότος G4224 . πού G4225 . ποῦ G4226 . Πούδης G4227 . πούς G4228 . πρᾶγμα G4229 . πραγματεία G4230 . πραγματεύομαι G4231 . πραιτώριον G4232 . πράκτωρ G4233 . πρᾶξις G4234 . πρᾷος G4235 . πρᾳότης G4236 . πρασιά G4237 . πράσσω G4238 . πραϋπάθεια G4238b . πραΰς G4239 . πραΰτης G4240 . πρέπω G4241 . πρεσβεία G4242 . πρεσβεύω G4243 . πρεσβυτέριον G4244 . πρεσβύτερος G4245 . πρεσβύτης G4246 . πρεσβῦτις G4247 . πρηνής G4248 . πρίζω G4249 . πρίν G4250 . Πρίσκα G4251 . Πρίσκιλλα G4252 . πρό G4253 . προάγω G4254 . προαιρέω G4255 . προαιτιάομαι G4256 . προακούω G4257 . προαμαρτάνω G4258 . προαύλιον G4259 . προβαίνω G4260 . προβάλλω G4261 . προβατικός G4262 . προβάτιον G4262b . πρόβατον G4263 . προβιβάζω G4264 . προβλέπω G4265 . προγίνομαι G4266 . προγινώσκω G4267 . πρόγνωσις G4268 . πρόγονος G4269 . προγράφω G4270 . πρόδηλος G4271 . προδίδωμι G4272 . προδότης G4273 . πρόδρομος G4274 . προεῖδον G4274b . προείδω G4275 . προεῖπον G4275b . προελπίζω G4276 . προέπω G4277 . προενάρχομαι G4278 . προεπαγγέλλω G4279 . προερέω G4280 . προέρχομαι G4281 . προετοιμάζω G4282 . προευαγγελίζομαι G4283 . προέω G4284 . προηγέομαι G4285 . πρόθεσις G4286 . προθέσμια G4287 . προθυμία G4288 . πρόθυμος G4289 . προθύμως G4290 . πρόϊμος G4290b . προΐστημι G4291 . προκαλεω G4292 . προκαταγγέλλω G4293 . προκαταρτίζω G4294 . πρόκειμαι G4295 . προκηρύσσω G4296 . προκοπή G4297 . προκόπτω G4298 . πρόκριμα G4299 . προκυρόω G4300 . προλαμβάνω G4301 . προλέγω G4302 . προμαρτύρομαι G4303 . προμελετάω G4304 . προμεριμνάω G4305 . προνοέω G4306 . πρόνοια G4307 . προοράω G4308 . προορίζω G4309 . προπάσχω G4310 . προπάτωρ G4310b . προπέμπω G4311 . προπετής G4312 . προπορεύομαι G4313 . πρός G4314 . προσάββατον G4315 . προσαγορεύω G4316 . προσάγω G4317 . προσαγωγή G4318 . προσαιτέω G4319 . προσαίτης G4319b . προσαναβαίνω G4320 . προσαναλίσκω G4321 . προσαναπληρόω G4322 . προσανατίθημι G4323 . προσαπειλέω G4324 . προσδαπανάω G4325 . προσδέομαι G4326 . προσδέχομαι G4327 . προσδοκάω G4328 . προσδοκία G4329 . προσεάω G4330 . προσεγγίζω G4331 . προσεδρεύω G4332 . προσεργάζομαι G4333 . προσέρχομαι G4334 . προσευχή G4335 . προσεύχομαι G4336 . προσέχω G4337 . προσηλόω G4338 . προσήλυτος G4339 . πρόσκαιρος G4340 . προσκαλεω G4341 . προσκαρτερέω G4342 . προσκαρτέρησις G4343 . προσκεφάλαιον G4344 . προσκληρόω G4345 . προσκλίνω G4345b . πρόσκλισις G4346 . προσκολλάω G4347 . πρόσκομμα G4348 . προσκοπή G4349 . προσκόπτω G4350 . προσκυλίω G4351 . προσκυνέω G4352 . προσκυνητής G4353 . προσλαλέω G4354 . προσλαμβάνω G4355 . πρόσλημψις G4356 . προσμένω G4357 . προσορμίζω G4358 . προσοφείλω G4359 . προσοχθίζω G4360 . πρόσπεινος G4361 . προσπήγνυμι G4362 . προσπίπτω G4363 . προσποιεω G4364 . προσπορεύομαι G4365 . προσρήγνυμι G4366 . προστάσσω G4367 . προστάτις G4368 . προστίθημι G4369 . προστρέχω G4370 . προσφάγιον G4371 . πρόσφατος G4372 . προσφάτως G4373 . προσφέρω G4374 . προσφιλής G4375 . προσφορά G4376 . προσφωνέω G4377 . πρόσχυσις G4378 . προσψαύω G4379 . προσωποληπτέω G4380 . προσωπολήπτης G4381 . προσωποληψία G4382 . πρόσωπον G4383 . προτάσσω G4384 . προτείνω G4385 . πρότερον G4386 . πρότερος G4387 . προτίθημι G4388 . προτρέω G4389 . προτρέχω G4390 . προϋπάρχω G4391 . πρόφασις G4392 . προφέρω G4393 . προφητεία G4394 . προφητεύω G4395 . προφήτης G4396 . προφητικός G4397 . προφῆτις G4398 . προφθάνω G4399 . προχειρίζω G4400 . προχειροτονέω G4401 . Πρόχορος G4402 . πρύμνα G4403 . πρωΐ G4404 . πρωΐα G4405 . πρώϊμος G4406 . πρωϊνός G4407 . πρῶρα G4408 . πρωτεύω G4409 . πρωτοκαθεδρία G4410 . πρωτοκλισία G4411 . πρῶτον G4412 . πρῶτος G4413 . πρωτοστάτης G4414 . πρωτοτόκια G4415 . πρωτότοκος G4416 . πρώτως G4416b . πταίω G4417 . πτέρνα G4418 . πτερύγιον G4419 . πτέρυξ G4420 . πτηνόν G4421 . πτοέω G4422 . πτόησις G4423 . Πτολεμαΐς G4424 . πτύον G4425 . πτύρω G4426 . πτύσμα G4427 . πτύσσω G4428 . πτύω G4429 . πτῶμα G4430 . πτῶσις G4431 . πτωχεία G4432 . πτωχεύω G4433 . πτωχός G4434 . πυγμή G4435 . πύθων G4436 . πυκνός G4437 . πυκτεύω G4438 . πύλη G4439 . πυλών G4440 . πυνθάνομαι G4441 . πῦρ G4442 . πυρά G4443 . πύργος G4444 . πυρέσσω G4445 . πυρετός G4446 . πύρινος G4447 . πυρόω G4448 . πυῤῥάζω G4449 . πυῤῥός G4450 . Πύρρος G4450b . πύρωσις G4451 . -πω G4452 . πωλέω G4453 . πῶλος G4454 . πώποτε G4455 . πωρόω G4456 . πώρωσις G4457 . -πώς G4458 . πῶς G4459 . Ῥαάβ G4460 . ῥαββί G4461 . ῥαββονί G4462 . ῥαβδίζω G4463 . ῥάβδος G4464 . ῥαβδοῦχος G4465 . Ῥαγαῦ G4466 . ῥᾳδιούργημα G4467 . ῥᾳδιουργία G4468 . ῥακά G4469 . ῥάκος G4470 . Ῥαμᾶ G4471 . ῥαντίζω G4472 . ῥαντισμός G4473 . ῥαπίζω G4474 . ῥάπισμα G4475 . ῥαφίς G4476 . Ῥαχάβ G4477 . Ῥαχήλ G4478 . Ῥεβέκκα G4479 . ῥέδη G4480 . Ῥεμφάν G4481 . ῥέω G4482 . ῥέω G4483 . Ῥήγιον G4484 . ῥῆγμα G4485 . ῥήγνυμι G4486 . ῥῆμα G4487 . Ῥησά G4488 . ῤήσσω G4488b . ῥήτωρ G4489 . ῥητῶς G4490 . ῥίζα G4491 . ῥιζόω G4492 . ῥιπή G4493 . ῥιπίζω G4494 . ῥιπτέω G4495 . ῥίπτω G4496 . ρμδ G4496b . Ῥοβοάμ G4497 . Ῥόδη G4498 . Ῥόδος G4499 . ῥοιζηδόν G4500 . Ῥομφά G4500b . ῥομφαία G4501 . Ῥουβήν G4502 . Ῥούθ G4503 . Ῥοῦφος G4504 . ῥύμη G4505 . ῥύομαι G4506 . ῥυπαίνω G4506b . ῥυπαρεύω G4506c . ῥυπαρία G4507 . ῥυπαρός G4508 . ῥύπος G4509 . ῥυπόω G4510 . ῥύσις G4511 . ῥυτίς G4512 . Ῥωμαϊκός G4513 . Ῥωμαῖος G4514 . Ῥωμαϊστί G4515 . Ῥώμη G4516 . ῥώννυμι G4517 . σαβαχθάνι G4518 . Σαβαώθ G4519 . σαββατισμός G4520 . σάββατον G4521 . σαγήνη G4522 . Σαδδουκαῖος G4523 . Σαδώκ G4524 . σαίνω G4525 . σάκκος G4526 . Σαλά G4527 . Σαλαθιήλ G4528 . Σαλαμίς G4529 . Σαλείμ G4530 . σαλεύω G4531 . Σαλήμ G4532 . Σαλμών G4533 . Σαλμώνη G4534 . σάλος G4535 . σάλπιγξ G4536 . σαλπίζω G4537 . σαλπιστής G4538 . Σαλώμη G4539 . Σαμάρεια G4540 . Σαμαρείτης G4541 . Σαμαρεῖτις G4542 . Σαμοθρᾴκη G4543 . Σάμος G4544 . Σαμουήλ G4545 . Σαμψών G4546 . σανδάλιον G4547 . σανίς G4548 . Σαούλ G4549 . σαπρός G4550 . Σαπφείρη G4551 . σάπφειρος G4552 . σαργάνη G4553 . Σάρδεις G4554 . σάρδινος G4555 . σάρδιος G4556 . σαρδόνυξ G4557 . Σάρεπτα G4558 . σαρκικός G4559 . σάρκινος G4560 . σάρξ G4561 . Σαρούχ G4562 . σαρόω G4563 . Σάῤῥα G4564 . Σάρων G4565 . Σατᾶν G4566 . Σατανᾶς G4567 . σάτον G4568 . Σαῦλος G4569 . σβέννυμι G4570 . σέ G4571 . σεαυτοῦ G4572 . σεβάζομαι G4573 . σέβασμα G4574 . Σεβαστός G4575 . σέβω G4576 . σειρά G4577 . σειρός G4577b . σεισμός G4578 . σείω G4579 . Σεκοῦνδος G4580 . Σελεύκεια G4581 . σελήνη G4582 . σεληνιάζομαι G4583 . Σεμεΐ G4584 . σεμίδαλις G4585 . σεμνός G4586 . σεμνότης G4587 . Σέργιος G4588 . Σήθ G4589 . Σήμ G4590 . σημαίνω G4591 . σημεῖον G4592 . σημειόω G4593 . σήμερον G4594 . σήπω G4595 . σηρικός G4596 . σής G4597 . σητόβρωτος G4598 . σθενόω G4599 . σιαγών G4600 . σιγάω G4601 . σιγή G4602 . σιδήρεος G4603 . σίδηρος G4604 . Σιδών G4605 . Σιδώνιος G4606 . σικάριος G4607 . σίκερα G4608 . Σίλας G4609 . Σιλουανός G4610 . Σιλωάμ G4611 . σιμικίνθιον G4612 . Σίμων G4613 . Σινᾶ G4614 . σίναπι G4615 . σινδών G4616 . σινιάζω G4617 . σιρικός G4617b . σιρός G4617c . σιτευτός G4618 . σιτίον G4618b . σιτιστός G4619 . σιτόμετρον G4620 . σῖτος G4621 . Σιών G4622 . σιωπάω G4623 . σκανδαλίζω G4624 . σκάνδαλον G4625 . σκάπτω G4626 . σκάφη G4627 . σκέλος G4628 . σκέπασμα G4629 . Σκευᾶς G4630 . σκευή G4631 . σκεῦος G4632 . σκηνή G4633 . σκηνοπηγία G4634 . σκηνοποιός G4635 . σκῆνος G4636 . σκηνόω G4637 . σκήνωμα G4638 . σκιά G4639 . σκιρτάω G4640 . σκληροκαρδία G4641 . σκληρός G4642 . σκληρότης G4643 . σκληροτράχηλος G4644 . σκληρύνω G4645 . σκολιός G4646 . σκόλοψ G4647 . σκοπέω G4648 . σκοπός G4649 . σκορπίζω G4650 . σκορπίος G4651 . σκοτεινός G4652 . σκοτία G4653 . σκοτίζω G4654 . σκότος G4655 . σκοτόω G4656 . σκύβαλον G4657 . Σκύθης G4658 . σκυθρωπός G4659 . σκύλλω G4660 . σκῦλον G4661 . σκωληκόβρωτος G4662 . σκώληξ G4663 . σμαράγδινος G4664 . σμάραγδος G4665 . σμύρνα G4666 . Σμύρνα G4667 . Σμυρναῖος G4668 . σμυρνίζω G4669 . Σόδομα G4670 . σοί G4671 . Σολομών G4672 . σορός G4673 . σός G4674 . σοῦ G4675 . σουδάριον G4676 . Σουσάννα G4677 . σοφία G4678 . σοφίζω G4679 . σοφός G4680 . Σπανία G4681 . σπαράσσω G4682 . σπαργανόω G4683 . σπαταλάω G4684 . σπάω G4685 . σπεῖρα G4686 . σπείρω G4687 . σπεκουλάτωρ G4688 . σπένδω G4689 . σπέρμα G4690 . σπερμολόγος G4691 . σπεύδω G4692 . σπήλαιον G4693 . σπιλάς G4694 . σπιλόω G4695 . σπίλος G4696 . σπλαγχνίζομαι G4697 . σπλάγχνον G4698 . σπόγγος G4699 . σποδός G4700 . σπορά G4701 . σπόριμος G4702 . σπόρος G4703 . σπουδάζω G4704 . σπουδαῖος G4705 . σπουδαιότερον G4706 . σπουδαιότερος G4707 . σπουδαιοτέρως G4708 . σπουδαίως G4709 . σπουδή G4710 . σπυρίς G4711 . στάδιον G4712 . στάμνος G4713 . στασιαστής G4713b . στάσις G4714 . στατήρ G4715 . σταυρός G4716 . σταυρόω G4717 . σταφυλή G4718 . στάχυς G4719 . Στάχυς G4720 . στέγη G4721 . στέγω G4722 . στείρος G4723 . στέλλω G4724 . στέμμα G4725 . στεναγμός G4726 . στενάζω G4727 . στενός G4728 . στενοχωρέω G4729 . στενοχωρία G4730 . στερεός G4731 . στερεόω G4732 . στερέωμα G4733 . Στεφανᾶς G4734 . στέφανος G4735 . Στέφανος G4736 . στεφανόω G4737 . στῆθος G4738 . στήκω G4739 . στηριγμός G4740 . στηρίζω G4741 . στιβάς G4741b . στίγμα G4742 . στιγμή G4743 . στίλβω G4744 . στοά G4745 . στοιβάς G4746 . στοϊκός G4746b . στοιχεῖον G4747 . στοιχέω G4748 . στολή G4749 . στόμα G4750 . στόμαχος G4751 . στρατεία G4752 . στράτευμα G4753 . στρατεύω G4754 . στρατηγός G4755 . στρατιά G4756 . στρατιώτης G4757 . στρατολογέω G4758 . στρατοπεδάρχης G4759 . στρατόπεδον G4760 . στρεβλόω G4761 . στρέφω G4762 . στρηνιάω G4763 . στρῆνος G4764 . στρουθίον G4765 . στρώννυμι G4766 . στυγνητός G4767 . στυγνάζω G4768 . στῦλος G4769 . Στωϊκός G4770 . σύ G4771 . συγγένεια G4772 . συγγενής G4773 . συγγενίς G4773b . συγγνώμη G4774 . συγκάθημαι G4775 . συγκαθίζω G4776 . συγκακοπαθέω G4777 . συγκακουχέω G4778 . συγκαλέω G4779 . συγκαλύπτω G4780 . συγκάμπτω G4781 . συγκαταβαίνω G4782 . συγκατάθεσις G4783 . συγκατατίθεμαι G4784 . συγκαταψηφίζω G4785 . συγκεράννυμι G4786 . συγκινέω G4787 . συγκλείω G4788 . συγκληρονόμος G4789 . συγκοινωνέω G4790 . συγκοινωνός G4791 . συγκομίζω G4792 . συγκρίνω G4793 . συγκύπτω G4794 . συγκυρία G4795 . συγχαίρω G4796 . συγχέω G4797 . συγχράομαι G4798 . σύγχυσις G4799 . συζάω G4800 . συζεύγνυμι G4801 . συζητέω G4802 . συζήτησις G4803 . συζητητής G4804 . σύζυγος G4805 . συζωοποιέω G4806 . συκάμινος G4807 . συκῆ G4808 . συκομωραία G4809 . σῦκον G4810 . συκοφαντέω G4811 . συλαγωγέω G4812 . συλάω G4813 . συλλαλέω G4814 . συλλαμβάνω G4815 . συλλέγω G4816 . συλλογίζομαι G4817 . συλλυπέω G4818 . συμβαίνω G4819 . συμβάλλω G4820 . συμβασιλεύω G4821 . συμβιβάζω G4822 . συμβουλεύω G4823 . συμβούλιον G4824 . σύμβουλος G4825 . Συμεών G4826 . συμμαθητής G4827 . συμμαρτυρέω G4828 . συμμερίω G4829 . συμμέτοχος G4830 . συμμιμητής G4831 . ουμμορφίζω G4831b . σύμμορφος G4832 . συμμορφόω G4833 . συμπαθέω G4834 . συμπαθής G4835 . συμπαραγίνομαι G4836 . συμπαρακαλέω G4837 . συμπαραλαμβάνω G4838 . συμπαραμένω G4839 . συμπάρειμι G4840 . συμπάσχω G4841 . συμπέμπω G4842 . συμπεριλαμβάνω G4843 . συμπίνω G4844 . ουμπίπτω G4844b . συμπληρόω G4845 . συμπνίγω G4846 . συμπολίτης G4847 . συμπορεύομαι G4848 . συμπόσιον G4849 . συμπρεσβύτερος G4850 . συμφέρω G4851 . σύμφημι G4852 . σύμφορος G4852b . συμφυλέτης G4853 . σύμφυτος G4854 . συμφύω G4855 . συμφωνέω G4856 . συμφώνησις G4857 . συμφωνία G4858 . σύμφωνος G4859 . συμψηφίζω G4860 . σύμψυχος G4861 . σύν G4862 . συνάγω G4863 . συναγωγή G4864 . συναγωνίζομαι G4865 . συναθλέω G4866 . συναθροίζω G4867 . συναίρω G4868 . συναιχμάλωτος G4869 . συνακολουθέω G4870 . συναλίζω G4871 . συναλλάσσω G4871b . συναναβαίνω G4872 . συνανάκειμαι G4873 . συναναμίγνυμι G4874 . συναναπαύομαι G4875 . συναντάω G4876 . συνάντησις G4877 . συναντιλαμβάνομαι G4878 . συναπάγω G4879 . συναποθνήσκω G4880 . συναπόλλυμι G4881 . συναποστέλλω G4882 . συναρμολογέω G4883 . συναρπάζω G4884 . συναυξάνω G4885 . σύνδεσμος G4886 . συνδέω G4887 . συνδοξάζω G4888 . σύνδουλος G4889 . συνδρομή G4890 . συνεγείρω G4891 . συνέδριον G4892 . συνείδησις G4893 . συνείδω G4894 . σύνειμι G4895 . σύνειμι G4896 . συνεισέρχομαι G4897 . συνέκδημος G4898 . συνεκλεκτός G4899 . συνελαύνω G4900 . συνεπιμαρτυρέω G4901 . συνεπιτίθημι G4901b . συνέπομαι G4902 . συνεργέω G4903 . συνεργός G4904 . συνέρχομαι G4905 . συνεσθίω G4906 . σύνεσις G4907 . συνετός G4908 . συνευδοκέω G4909 . συνευωχέω G4910 . συνεφίστημι G4911 . συνέχω G4912 . συνήδομαι G4913 . συνήθεια G4914 . συνηλικιώτης G4915 . συνθάπτω G4916 . συνθλάω G4917 . συνθλίβω G4918 . συνθρύπτω G4919 . συνίημι G4920 . συνίστημι G4921 . συνοδεύω G4922 . συνοδία G4923 . σύνοιδα G4923b . συνοικέω G4924 . συνοικοδομέω G4925 . συνομιλέω G4926 . συνομορέω G4927 . συνοχή G4928 . συντάσσω G4929 . συντέλεια G4930 . συντελέω G4931 . συντέμνω G4932 . συντηρέω G4933 . συντίθεμαι G4934 . συντόμως G4935 . συντρέχω G4936 . συντρίβω G4937 . σύντριμμα G4938 . σύντροφος G4939 . συντυγχάνω G4940 . Συντύχη G4941 . συνυποκρίνομαι G4942 . συνυπουργέω G4943 . συνωδίνω G4944 . συνωμοσία G4945 . Συράκουσαι G4946 . Συρία G4947 . Σύρος G4948 . Συροφοίνισσα G4949 . Σύρτις G4950 . σύρω G4951 . συσπαράσσω G4952 . σύσσημον G4953 . σύσσωμος G4954 . συστασιαστής G4955 . συστατικός G4956 . συσταυρόω G4957 . συστέλλω G4958 . συστενάζω G4959 . συστοιχέω G4960 . συστρατιώτης G4961 . συστρέφω G4962 . συστροφή G4963 . συσχηματίζω G4964 . Συχάρ G4965 . Συχέμ G4966 . σφαγή G4967 . σφάγιον G4968 . σφάζω G4969 . σφόδρα G4970 . σφοδρῶς G4971 . σφραγίζω G4972 . σφραγίς G4973 . σφυδρόν G4973b . σφυρόν G4974 . σχεδόν G4975 . σχῆμα G4976 . σχίζω G4977 . σχίσμα G4978 . σχοινίον G4979 . σχολάζω G4980 . σχολή G4981 . σώζω G4982 . σῶμα G4983 . σωματικός G4984 . σωματικῶς G4985 . Σώπατρος G4986 . σωρεύω G4987 . Σωσθένης G4988 . Σωσίπατρος G4989 . σωτήρ G4990 . σωτηρία G4991 . σωτήριος G4992 . σωφρονέω G4993 . σωφρονίζω G4994 . σωφρονισμός G4995 . σωφρόνως G4996 . σωφροσύνη G4997 . σώφρων G4998 . Ταβέρναι G4999 . Ταβιθά G5000 . τάγμα G5001 . τακτός G5002 . ταλαιπωρέω G5003 . ταλαιπωρία G5004 . ταλαίπωρος G5005 . ταλαντιαῖος G5006 . τάλαντον G5007 . Ταλιθά G5008 . ταμεῖον G5009 . τάξις G5010 . ταπεινός G5011 . ταπεινοφροσύνη G5012 . ταπεινόφρων G5012b . ταπεινόω G5013 . ταπείνωσις G5014 . ταράσσω G5015 . ταραχή G5016 . τάραχος G5017 . Ταρσεύς G5018 . Ταρσός G5019 . ταρταρόω G5020 . τάσσω G5021 . ταῦρος G5022 . ταῦτα G5023 . ταὐτά G5024 . ταύταις G5025 . ταύτῃ G5026 . ταφή G5027 . τάφος G5028 . τάχα G5029 . ταχέως G5030 . ταχινός G5031 . τάχιον G5032 . τάχιστα G5033 . τάχος G5034 . ταχύ G5035 . ταχύς G5036 . τέ G5037 . τεῖχος G5038 . τεκμήριον G5039 . τεκνίον G5040 . τεκνογονέω G5041 . τεκνογονία G5042 . τέκνον G5043 . τεκνοτροφέω G5044 . τέκτων G5045 . τέλειος G5046 . τελειότης G5047 . τελειόω G5048 . τελείως G5049 . τελείωσις G5050 . τελειωτής G5051 . τελεσφορέω G5052 . τελευτάω G5053 . τελευτή G5054 . τελέω G5055 . τέλος G5056 . τελώνης G5057 . τελώνιον G5058 . τέρας G5059 . Τέρτιος G5060 . Τέρτυλλος G5061 . τεσσαράκοντα G5062 . τεσσαρακονταετής G5063 . τέσσαρες G5064 . τεσσαρεσκαιδέκατος G5065 . τεσσεράκοντα G5065b . τεσσερακονταετής G5065c . τεταρταῖος G5066 . τέταρτος G5067 . τετρααρχέω G5067b . τετράαρχης G5067c . τετράγωνος G5068 . τετράδιον G5069 . τετρακισχίλιοι G5070 . τετρακόσιοι G5071 . τετράμηνς G5072 . τετραπλόος G5073 . τετράπους G5074 . τετραρχέω G5075 . τετράρχης G5076 . τεφρόω G5077 . τέχνη G5078 . τεχνίτης G5079 . τήκω G5080 . τηλαυγῶς G5081 . τηλικοῦτος G5082 . τηρέω G5083 . τήρησις G5084 . τιβεριάς G5085 . Τιβέριος G5086 . τίθημι G5087 . τίκτω G5088 . τίλλω G5089 . Τιμαῖος G5090 . τιμάω G5091 . τιμή G5092 . τίμιος G5093 . τιμιότης G5094 . Τιμόθεος G5095 . Τίμων G5096 . τιμωρέω G5097 . τιμωρία G5098 . τίνω G5099 . τις G5100 . τίς G5101 . Τίτιος G5101b . τίτλος G5102 . Τίτος G5103 . τοί G5104 . τοιγαροῦν G5105 . τοίνυν G5106 . τοιόσδε G5107 . τοιοῦτος G5108 . τοῖχος G5109 . τόκος G5110 . τολμάω G5111 . τολμηρότερον G5112 . τολμητής G5113 . τομώτερος G5114 . τόξον G5115 . τοπάζιον G5116 . τόπος G5117 . τοσοῦτος G5118 . τότε G5119 . τοῦ G5120 . τοὐναντίον G5121 . τοὔνομα G5122 . τουτέστι G5123 . τοῦτο G5124 . τούτοις G5125 . τοῦτον G5126 . τούτου G5127 . τούτους G5128 . τούτῳ G5129 . τούτων G5130 . τράγος G5131 . τράπεζα G5132 . τραπεζίτης G5133 . τραῦμα G5134 . τραυματίζω G5135 . τραχηλίζω G5136 . τράχηλος G5137 . τραχύς G5138 . Τραχωνῖτις G5139 . τρεῖς G5140 . τρέμω G5141 . τρέφω G5142 . τρέχω G5143 . τρημα G5143b . τριάκοντα G5144 . τριακονταὀκτώ G5144b . τριακόσιοι G5145 . τρίβολος G5146 . τρίβος G5147 . τριετία G5148 . τρίζω G5149 . τρίμηνον G5150 . τρίς G5151 . τρίστεγον G5152 . τρισχίλιοι G5153 . τρίτος G5154 . τρίχινος G5155 . τρόμος G5156 . τροπή G5157 . τρόπος G5158 . τροποφορέω G5159 . τροφή G5160 . Τρόφιμος G5161 . τροφός G5162 . τροχιά G5163 . τροχός G5164 . τρύβλιον G5165 . τρυγάω G5166 . τρυγών G5167 . τρυμαλιά G5168 . τρύπημα G5169 . Τρύφαινα G5170 . τρυφάω G5171 . τρυφή G5172 . Τρυφῶσα G5173 . Τρωάς G5174 . Τρωγύλλιον G5175 . τρώγω G5176 . τυγχάνω G5177 . τυμπανίζω G5178 . τυπικῶς G5178b . τύπος G5179 . τύπτω G5180 . Τύραννος G5181 . τυρβάζω G5182 . Τύριος G5183 . Τύρος G5184 . τυφλός G5185 . τυφλόω G5186 . τυφόω G5187 . τύφω G5188 . τυφωνικός G5189 . Τυχικός G5190 . ὑακίνθινος G5191 . ὑάκινθος G5192 . ὑάλινος G5193 . ὕαλος G5194 . ὑβρίζω G5195 . ὕβρις G5196 . ὑβριστής G5197 . ὑγιαίνω G5198 . ὑγιής G5199 . ὑγρός G5200 . ὑδρία G5201 . ὑδροποτέω G5202 . ὑδρωπικός G5203 . ὕδωρ G5204 . ὑετός G5205 . υἱοθεσία G5206 . υἱός G5207 . ὕλη G5208 . ὑμᾶς G5209 . ὑμεῖς G5210 . Ὑμεναῖος G5211 . ὑμέτερος G5212 . ὑμῖν G5213 . ὑμνέω G5214 . ὕμνος G5215 . ὑμῶν G5216 . ὑπάγω G5217 . ὑπακοή G5218 . ὑπακούω G5219 . ὕπανδρος G5220 . ὑπαντάω G5221 . ὑπάντησις G5222 . ὕπαρξις G5223 . ὑπάρχοντα G5224 . ὑπάρχω G5225 . ὑπείκω G5226 . ὑπεναντίος G5227 . ὑπέρ G5228 . ὑπεραίρω G5229 . ὑπέρακμος G5230 . ὑπεράνω G5231 . ὑπεραυξάνω G5232 . ὑπερβαίνω G5233 . ὑπερβαλλόντως G5234 . ὑπερβάλλω G5235 . ὑπερβολή G5236 . ὑπερεγώ G5236b . ὑπερείδω G5237 . ὑπερέκεινα G5238 . ὑπερεκπερισσοῦ G5238b . ὑπερεκρισσῶς G5238c . ὑπερεκτείνω G5239 . ὑπερεκχύνω G5240 . ὑπερεντυγχάνω G5241 . ὑπερέχω G5242 . ὑπερηφανία G5243 . ὑπερήφανος G5244 . ὑπερλίαν G5244b . ὑπερνικάω G5245 . ὑπέρογκος G5246 . ὑπεροχή G5247 . ὑπερπερισσεύω G5248 . ὑπερπερισσῶς G5249 . ὑπερπλεονάζω G5250 . ὑπερυψόω G5251 . ὑπερφρονέω G5252 . ὑπερῷον G5253 . ὑπέχω G5254 . ὑπήκοος G5255 . ὑπηρετέω G5256 . ὑπηρέτης G5257 . ὕπνος G5258 . ὑπό G5259 . ὑποβάλλω G5260 . ὑπογραμμός G5261 . ὑπόδειγμα G5262 . ὑποδεικνύω G5263 . ὑποδέχομαι G5264 . ὑποδέω G5265 . ὑπόδημα G5266 . ὑπόδικος G5267 . ὑποζύγιον G5268 . ὑποζώννυμι G5269 . ὑποκάτω G5270 . ὑποκρίνομαι G5271 . ὑπόκρισις G5272 . ὑποκριτής G5273 . ὑπολαμβάνω G5274 . ὑπόλειμμα G5274b . ὑπολείπω G5275 . ὑπολήνιον G5276 . ὑπολιμπάνω G5277 . ὑπομένω G5278 . ὑπομιμνήσκω G5279 . ὑπόμνησις G5280 . ὑπομονή G5281 . ὑπονοέω G5282 . ὑπόνοια G5283 . ὑποπλέω G5284 . ὑποπνέω G5285 . ὑποπόδιον G5286 . ὑπόστασις G5287 . ὑποστέλλω G5288 . ὑποστολή G5289 . ὑποστρέφω G5290 . ὑποστρωννύω G5291 . ὑποταγή G5292 . ὑποτάσσω G5293 . ὑποτίθημι G5294 . ὑποτρέχω G5295 . ὑποτύπωσις G5296 . ὑποφέρω G5297 . ὑποχωρέω G5298 . ὑπωπιάζω G5299 . ὗς G5300 . ὕσσωπος G5301 . ὑστερέω G5302 . ὑστέρημα G5303 . ὑστέρησις G5304 . ὕστερον G5305 . ὕστερος G5306 . ὑφαντός G5307 . ὑφαίνω G5307b . ὑψηλός G5308 . ὑψηλοφρονέω G5309 . ὕψιστος G5310 . ὕψος G5311 . ὑψόω G5312 . ὕψωμα G5313 . φάγος G5314 . φάγω G5315 . φαιλόνης G5315b . φαίνω G5316 . Φάλεκ G5317 . φανερός G5318 . φανερόω G5319 . φανερῶς G5320 . φανέρωσις G5321 . φανός G5322 . Φανουήλ G5323 . φαντάζω G5324 . φαντασία G5325 . φάντασμα G5326 . φάραγξ G5327 . Φαραώ G5328 . Φάρες G5329 . Φαρισαῖος G5330 . φαρμακεία G5331 . φαρμακεύς G5332 . φάρμακον G5332b . φάρμακος G5333 . φάσις G5334 . φάσκω G5335 . φάτνη G5336 . φαῦλος G5337 . φέγγος G5338 . φείδομαι G5339 . φειδομένως G5340 . φελόνης G5341 . φέρω G5342 . φεύγω G5343 . Φῆλιξ G5344 . φήμη G5345 . φημί G5346 . φημίζω G5346b . Φῆστος G5347 . φθάνω G5348 . φθαρτός G5349 . φθέγγομαι G5350 . φθείρω G5351 . φθινοπωρινός G5352 . φθόγγος G5353 . φθονέω G5354 . φθόνος G5355 . φθορά G5356 . φιάλη G5357 . φιλάγαθος G5358 . Φιλαδέλφεια G5359 . φιλαδελφία G5360 . φιλάδελφος G5361 . φίλανδρος G5362 . φιλανθρωπία G5363 . φιλανθρώπως G5364 . φιλαργυρία G5365 . φιλάργυρος G5366 . φίλαυτος G5367 . φιλέω G5368 . φιλήδονος G5369 . φίλημα G5370 . Φιλήμων G5371 . Φίλητος G5372 . φιλία G5373 . Φιλιππήσιος G5374 . Φίλιπποι G5375 . Φίλιππος G5376 . φιλόθεος G5377 . Φιλόλογος G5378 . φιλονεικία G5379 . φιλόνεικος G5380 . φιλονεξία G5381 . φιλόξενος G5382 . φιλοπρωτεύω G5383 . φίλος G5384 . φιλοσοφία G5385 . φιλόσοφος G5386 . φιλόστοργος G5387 . φιλότεκνος G5388 . φιλοτιμέομαι G5389 . φιλοφρόνως G5390 . φιλόφρων G5391 . φιμόω G5392 . Φλέγων G5393 . φλογίζω G5394 . φλόξ G5395 . φλυαρέω G5396 . φλύαρος G5397 . φοβερός G5398 . φοβέω G5399 . φόβητρον G5400 . φόβος G5401 . Φοίβη G5402 . Φοινίκη G5403 . φοῖνιξ G5404 . Φοῖνιξ G5405 . φονεύς G5406 . φονεύω G5407 . φόνος G5408 . φορέω G5409 . φόρον G5410 . φόρος G5411 . φορτίζω G5412 . φορτίον G5413 . φόρτος G5414 . Φορτουνᾶτος G5415 . φραγέλλιον G5416 . φραγελλόω G5417 . φραγμός G5418 . φράζω G5419 . φράσσω G5420 . φρέαρ G5421 . φρεναπατάω G5422 . φρεναπάτης G5423 . φρήν G5424 . φρίσσω G5425 . φρονέω G5426 . φρόνημα G5427 . φρόνησις G5428 . φρόνιμος G5429 . φρονίμως G5430 . φροντίζω G5431 . φρουρέω G5432 . φρυάσσω G5433 . φρύγανον G5434 . Φρυγία G5435 . Φύγελος G5436 . φυγή G5437 . φυλακή G5438 . φυλακίζω G5439 . φυλακτήριον G5440 . φύλαξ G5441 . φυλάσσω G5442 . φυλή G5443 . φύλλον G5444 . φύραμα G5445 . φυσικός G5446 . φυσικῶς G5447 . φυσιόω G5448 . φύσις G5449 . φυσίωσις G5450 . φυτεία G5451 . φυτεύω G5452 . φύω G5453 . φωλεός G5454 . φωνέω G5455 . φωνή G5456 . φῶς G5457 . φωστήρ G5458 . φωσφόρος G5459 . φωτεινός G5460 . φωτίζω G5461 . φωτισμός G5462 . χαίρω G5463 . χάλαζα G5464 . χαλάω G5465 . Χαλδαῖος G5466 . χαλεπός G5467 . χαλιναγωγέω G5468 . χαλινός G5469 . χάλκεος G5470 . χαλκεύς G5471 . χαλκηδών G5472 . χαλκίον G5473 . χαλκολίβανον G5474 . χαλκός G5475 . χαμαί G5476 . Χαναάν G5477 . Χανααναῖος G5478 . χαρά G5479 . χάραγμα G5480 . χαρακτήρ G5481 . χάραξ G5482 . χαρίζομαι G5483 . χάριν G5484 . χάρις G5485 . χάρισμα G5486 . χαριτόω G5487 . Χαῤῥάν G5488 . χάρτης G5489 . χάσμα G5490 . χεῖλος G5491 . χειμάζω G5492 . χείμαῤῥος G5493 . χειμών G5494 . χείρ G5495 . χειραγωγέω G5496 . χειραγωγός G5497 . χειρόγραφον G5498 . χειροποίητος G5499 . χειροτονέω G5500 . χείρων G5501 . Χερουβίμ G5502 . χήρα G5503 . χθές G5504 . χιλιάς G5505 . χιλίαρχος G5506 . χίλιοι G5507 . Χίος G5508 . χιτών G5509 . χιών G5510 . χλαμύς G5511 . χλευάζω G5512 . χλιαρός G5513 . Χλόη G5514 . χλωρός G5515 . χξς G5516 . χοϊκός G5517 . χοῖνιξ G5518 . χοῖρος G5519 . χολάω G5520 . χολή G5521 . χόος G5522 . Χοραζίν G5523 . χορηγέω G5524 . χορός G5525 . χορτάζω G5526 . χόρτασμα G5527 . χόρτος G5528 . Χουζᾶς G5529 . ξοῦς G5529b . χράομαι G5530 . χράω G5531 . χρεία G5532 . χρεωφειλέτης G5533 . χρή G5534 . χρῄζω G5535 . χρῆμα G5536 . χρηματίζω G5537 . χρηματισμός G5538 . χρήσιμος G5539 . χρῆσις G5540 . χρηστεύομαι G5541 . χρηστολογία G5542 . χρηστός G5543 . χρηστότης G5544 . χρῖσμα G5545 . Χριστιανός G5546 . Χριστός G5547 . χρίω G5548 . χρονίζω G5549 . χρόνος G5550 . χρονοτριβέω G5551 . χρύσεος G5552 . χρυσίον G5553 . χρυσοδακτύλιος G5554 . χρυσόλιθος G5555 . χρυσόπρασος G5556 . χρυσός G5557 . χρυσόω G5558 . χρώς G5559 . χωλός G5560 . χώρα G5561 . χωρέω G5562 . χωρίζω G5563 . χωρίον G5564 . χωρίς G5565 . χῶρος G5566 . ψάλλω G5567 . ψαλμός G5568 . ψευδάδελφος G5569 . ψευδαπόστολος G5570 . ψευδής G5571 . ψευδοδιδάσκαλος G5572 . ψευδολόγος G5573 . ψεύδομαι G5574 . ψευδομάρτυρ G5575 . ψευδομαρτυρέω G5576 . ψευδομαρτυρία G5577 . ψευδόμαρτυς G5577b . ψευδοπροφήτης G5578 . ψεῦδος G5579 . ψευδόχριστος G5580 . ψευδώνυμος G5581 . ψεῦσμα G5582 . ψεύστης G5583 . ψηλαφάω G5584 . ψηφίζω G5585 . ψῆφος G5586 . ψιθυρισμός G5587 . ψιθυριστής G5588 . ψιχίον G5589 . ψυχή G5590 . ψυχικός G5591 . ψύχος G5592 . ψυχρός G5593 . ψύχω G5594 . ψωμίζω G5595 . ψωμίον G5596 . ψώχω G5597 . Ω G5598 . ὦ G5599 . ὦ G5600 . Ὠβήδ G5601 . ὧδε G5602 . ᾠδή G5603 . ὠδίν G5604 . ὠδίνω G5605 . ὦμος G5606 . ὤν G5607 . ὠνέομαι G5608 . ὠόν G5609 . ὥρα G5610 . ὡραῖος G5611 . ὠρύομαι G5612 . ὡς G5613 . ὡσαννά G5614 . ὡσαύτως G5615 . ὡσεί G5616 . Ὡσηέ G5617 . ὥσπερ G5618 . ὡσπερεί G5619 . ὥστε G5620 . ὠτάριον G5620b . ὠτίον G5621 . ὠφέλεια G5622 . ὠφελέω G5623 . ὠφέλιμος G5624 .
Home Page of the Modern Literal Version.

ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.