Ν υ G3476-G3577 Nu new (N n)
Ἰάειρος G2383 . Ναασσών G3476 . Ναγγαί G3477 . Ναζαρέθ G3478 . Ναζαρηνός G3479 . Ναζωραῖος G3480 . Ναθάν G3481 . Ναθαναήλ G3482 . ναί G3483 . Ναΐν G3484 . ναός G3485 . Ναούμ G3486 . νάρδος G3487 . Νάρκισσος G3488 . ναυαγέω G3489 . ναύκληρος G3490 . ναῦς G3491 . ναύτης G3492 . Ναχώρ G3493 . νεανίας G3494 . νεανίσκος G3495 . Νεάπολις G3496 . Νεεμάν G3497 . νεκρός G3498 . νεκρόω G3499 . νέκρωσις G3500 . νεομηνία G3500b . νέος G3501 . νεοσσός G3502 . νεότης G3503 . νεόφυτος G3504 . Νέρων G3505 . νεύω G3506 . νεφέλη G3507 . Νεφθαλείμ G3508 . νέφος G3509 . νεφρός G3510 . νεωκόρος G3511 . νεωτερικός G3512 . νή G3513 . νήθω G3514 . νηπιάζω G3515 . νήπιος G3516 . Νηρεύς G3517 . Νηρί G3518 . νησίον G3519 . νῆσος G3520 . νηστεία G3521 . νηστεύω G3522 . νῆστις G3523 . νηφάλιος G3524 . νήφω G3525 . Νίγερ G3526 . Νικάνωρ G3527 . νικάω G3528 . νίκη G3529 . Νικόδημος G3530 . Νικολαΐτης G3531 . Νικόλαος G3532 . Νικόπολις G3533 . νῖκος G3534 . Νινευΐ G3535 . Νινευΐτης G3536 . νιπτήρ G3537 . νίπτω G3538 . νοιέω G3539 . νόημα G3540 . νόθος G3541 . νομή G3542 . νομίζω G3543 . νομικός G3544 . νομίμως G3545 . νόμισμα G3546 . νομοδιδάσκαλος G3547 . νομοθεσία G3548 . νομοθετέω G3549 . νομοθέτης G3550 . νόμος G3551 . νοσέω G3552 . νόσημα G3553 . νόσος G3554 . νοσσιά G3555 . νοσσίον G3556 . νοσσός G3556b . νοσφίζω G3557 . νότος G3558 . νουθεσία G3559 . νουθετέω G3560 . νουμηνία G3561 . νουνεχῶς G3562 . νοῦς G3563 . Νυμφᾶς G3564 . νύμφη G3565 . νυμφίος G3566 . νυμφών G3567 . νῦν G3568 . τανῦν G3569 . νυνί G3570 . νύξ G3571 . νύσσω G3572 . νυστάζω G3573 . νυχθήμερον G3574 . Νῶε G3575 . νωθρός G3576 . νῶτος G3577

Ξ ξ G3578-G3587b Xi_zzEye (X x)
ξενία G3578 . ξενίζω G3579 . ξενοδοχέω G3580 . ξένος G3581 . ξέστης G3582 . ξηραίνω G3583 . ξηρός G3584 . ξύλινος G3585 . ξύλον G3586 . ξυράω G3587 . ξυρέω G3587b

Ο ο G3588-G3801 Omicron om-ah-cron (O o)
ὁ G3588 . ὀγδοήκοντα G3589 . ὀγδοηκοντατεσσάρων G3589b . ὄγδοος G3590 . ὄγκος G3591 . ὅδε G3592 . ὁδεύω G3593 . ὁδηγέω G3594 . ὁδηγός G3595 . ὁδοιπορέω G3596 . ὁδοιπορία G3597 . ὁδός G3598 . ὀδούς G3599 . ὀδυνάω G3600 . ὀδύνη G3601 . ὀδυρμός G3602 . ὅ ἐστι G3603 . Ὀζίας G3604 . ὄζω G3605 . ὅθεν G3606 . ὀθόνη G3607 . ὀθόνιον G3608 . οἶδα G3608b . οἰκεῖος G3609 . οἰκετεία G3609b . οἰκέτης G3610 . οἰκέω G3611 . οἴκημα G3612 . οἰκητήριον G3613 . οἰκία G3614 . οἰκιακός G3615 . οἰκοδεσποτέω G3616 . οἰκοδεσπότης G3617 . οἰκοδομέω G3618 . οἰκοδομή G3619 . οἰκοδομία G3620 . οἰκοδόμος G3620b . οἰκονομέω G3621 . οἰκονομία G3622 . οἰκονόμος G3623 . οἶκος G3624 . οἰκουμένη G3625 . οἰκουργός G3625b . οἰκουρός G3626 . οἰκτείρω G3627 . οἰκτιρμός G3628 . οἰκτίρμων G3629 . οἶμαι G3629b . οἰνοπότης G3630 . οἶνος G3631 . οἰνοφλυγία G3632 . οἴομαι G3633 . οἷος G3634 . ὀκνέω G3635 . ὀκνηρός G3636 . ὀκταήμερος G3637 . ὀκτώ G3638 . ὄλεθρος G3639 . ὀλιγοπιστία G3639b . ὀλιγόπιστος G3640 . ὀλίγος G3641 . ὀλιγόψυχος G3642 . ὀλιγωρέω G3643 . ὀλίγως G3643b . ὀλοθρευτής G3644 . ὀλοθρεύω G3645 . ὁλοκαύτωμα G3646 . ὁλοκληρία G3647 . ὁλόκληρος G3648 . ὀλολύζω G3649 . ὅλος G3650 . ὁλοτελής G3651 . Ὀλυμπᾶς G3652 . ὄλυνθος G3653 . ὅλως G3654 . ὄμβρος G3655 . ὁμείρομαι G3655b . ὁμιλέω G3656 . ὁμιλία G3657 . ὅμιλος G3658 . ὁμίχλη G3658b . ὄμμα G3659 . ὀμνύω G3660 . ὁμοθυμαδόν G3661 . ὁμοιάζω G3662 . ὁμοιοπαθής G3663 . ὅμοιος G3664 . ὁμοιότης G3665 . ὁμοιόω G3666 . ὁμοίωμα G3667 . ὁμοίως G3668 . ὁμοίωσις G3669 . ὁμολογέω G3670 . ὁμολογία G3671 . ὁμολογουμένως G3672 . ὁμότεχνος G3673 . ὁμοῦ G3674 . ὁμόφρων G3675 . ὅμως G3676 . ὄναρ G3677 . ὀνάριον G3678 . ὀνειδίζω G3679 . ὀνειδισμός G3680 . ὄνειδος G3681 . Ὀνήσιμος G3682 . Ὀνησίφορος G3683 . ὀνικός G3684 . ὀνίνημι G3685 . ὄνομα G3686 . ὀνομάζω G3687 . ὄνος G3688 . ὄντως G3689 . ὄξος G3690 . ὀξύς G3691 . ὀπή G3692 . ὄπισθεν G3693 . ὀπίσω G3694 . ὁπλίζω G3695 . ὅπλον G3696 . ὁποῖος G3697 . ὁπότε G3698 . ὅπου G3699 . ὀπτάνομαι G3700 . ὀπτασία G3701 . ὀπτός G3702 . ὀπώρα G3703 . ὅπως G3704 . ὅραμα G3705 . ὅρασις G3706 . ὁρατός G3707 . ὁράω G3708 . ὀργή G3709 . ὀργίζω G3710 . ὀργίλος G3711 . ὀργυιά G3712 . ὀρέγομαι G3713 . ὀρεινός G3714 . ὄρεξις G3715 . ὀρθοποδέω G3716 . ὀρθός G3717 . ὀρθοτομέω G3718 . ὀρθρίζω G3719 . ὀρθρινός G3720 . ὄρθριος G3721 . ὄρθρος G3722 . ὀρθῶς G3723 . ὁρίζω G3724 . ὅριον G3725 . ὁρκίζω G3726 . ὅρκος G3727 . ὁρκωμοσία G3728 . ὁρμάω G3729 . ὁρμή G3730 . ὅρμημα G3731 . ὄρνεον G3732 . ὄρνις G3733 . ὁροθεσία G3734 . ὄρος G3735 . ὀρύσσω G3736 . ὀρφανός G3737 . ὀρχέομαι G3738 . ὅς G3739 . ὁσάκις G3740 . ὅσιος G3741 . ὁσιότης G3742 . ὁσίως G3743 . ὀσμή G3744 . ὅσος G3745 . ὅσπερ G3746 . ὀστέον G3747 . ὅστις G3748 . ὀστράκινος G3749 . ὄσφρησις G3750 . ὀσφῦς G3751 . ὅταν G3752 . ὅτε G3753 . ὅτι G3754 . ὅτου G3755 . οὐ G3756 . οὗ G3757 . οὐά G3758 . οὐαί G3759 . οὐδαμῶς G3760 . οὐδέ G3761 . οὐδείς G3762 . οὐδέποτε G3763 . οὐδέπω G3764 . οὐκέτι G3765 . οὐκοῦν G3766 . οὖν G3767 . οὔπω G3768 . οὐρά G3769 . οὐράνιος G3770 . οὐρανόθεν G3771 . οὐρανός G3772 . Οὐρβανός G3773 . Οὐρίας G3774 . οὖς G3775 . οὐσία G3776 . οὔτε G3777 . οὗτος G3778 . οὕτως G3779 . οὐχί G3780 . ὀφειλέτης G3781 . ὀφειλή G3782 . ὀφείλημα G3783 . ὀφείλω G3784 . ὄφελον G3785 . ὄφελος G3786 . ὀφθαλμοδουλεία G3787 . ὀφθαλμός G3788 . ὄφις G3789 . ὀφρῦς G3790 . ὀχλέω G3791 . ὀχλοποιέω G3792 . ὄχλος G3793 . ὀχύρωμα G3794 . ὀψάριον G3795 . ὀψέ G3796 . ὄψιμος G3797 . ὄψιος G3798 . ὄψις G3799 . ὀψώνιον G3800 . ὁὢν καί ὁἦν καί ὁἐρχόμενος G3801 .
Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.