Π π G3802-G4459 Pi pie (P p)
παγιδεύω G3802 . παγίς G3803 . πάγος G3803b . πάθημα G3804 . παθητός G3805 . πάθος G3806 . παιδαγωγός G3807 . παιδάριον G3808 . παιδεία G3809 . παιδευτής G3810 . παιδεύω G3811 . παιδιόθεν G3812 . παιδίον G3813 . παιδίσκη G3814 . παίζω G3815 . παῖς G3816 . παίω G3817 . Πακατιανή G3818 . πάλαι G3819 . παλαιός G3820 . παλαιότης G3821 . παλαιόω G3822 . πάλη G3823 . παλιγγενεσία G3824 . πάλιν G3825 . παμπληθεί G3826 . πάμπολυς G3827 . Παμφυλία G3828 . πανδοχεῖον G3829 . πανδοχεύς G3830 . πανήγυρις G3831 . πανοικεί G3832 . πανοπλία G3833 . πανουργία G3834 . πανοῦργος G3835 . πανταχῆ G3835b . πανταχόθεν G3836 . πανταχοῦ G3837 . παντελής G3838 . πάντη G3839 . πάντοθεν G3840 . παντοκράτωρ G3841 . πάντοτε G3842 . πάντως G3843 . παρά G3844 . παραβαίνω G3845 . παραβάλλω G3846 . παράβασις G3847 . παραβάτης G3848 . παραβιάζομαι G3849 . παραβολεύομαι G3849b . παραβολή G3850 . παραβουλεύομαι G3851 . παραγγελία G3852 . παραγγέλλω G3853 . παραγίνομαι G3854 . παράγω G3855 . παραδειγματίζω G3856 . παράδεισος G3857 . παραδέχομαι G3858 . παραδιατριβή G3859 . παραδίδωμι G3860 . παράδοξος G3861 . παράδοσις G3862 . παραζηλόω G3863 . παραθαλάσσιος G3864 . παραθεωρέω G3865 . παραθήκη G3866 . παραινέω G3867 . παραιτέομαι G3868 . παρακαθέζομαι G3868b . παρακαθίζω G3869 . παρακαλέω G3870 . παρακαλύπτω G3871 . παρακαταθήκη G3872 . παράκειμαι G3873 . παράκλησις G3874 . παράκλητος G3875 . παρακοή G3876 . παρακολουθέω G3877 . παρακούω G3878 . παρακύπτω G3879 . παραλαμβάνω G3880 . παραλέγομαι G3881 . παράλιος G3882 . παραλλαγή G3883 . παραλογίζομαι G3884 . παραλυτικός G3885 . παραλύω G3886 . παραμένω G3887 . παραμυθέομαι G3888 . παραμυθία G3889 . παραμύθιον G3890 . παρανομέω G3891 . παρανομία G3892 . παραπικραίνω G3893 . παραπικρασμός G3894 . παραπίπτω G3895 . παραπλέω G3896 . παραπλήσιος G3897 . παραπλησίως G3898 . παραπορεύομαι G3899 . παράπτωμα G3900 . παραῤῥυέω G3901 . παράσημος G3902 . παρασκευάζω G3903 . παρασκευή G3904 . παρατείνω G3905 . παρατηρέω G3906 . παρατήρησις G3907 . παρατίθημι G3908 . παρατυγχάνω G3909 . παραυτίκα G3910 . παραφέρω G3911 . παραφρονέω G3912 . παραφρονία G3913 . παραχειμάζω G3914 . παραχειμασία G3915 . παραχρῆμα G3916 . πάρδαλις G3917 . ναρεγγυάω G3917b . πάρειμι G3918 . παρεισάγω G3919 . παρείσακτος G3920 . παρεισδύνω G3921 . παρεισέρχομαι G3922 . παρεισφέρω G3923 . παρεκτός G3924 . παρεμβάλλω G3924b . παρεμβολή G3925 . παρενοχλέω G3926 . παρεπίδημος G3927 . παρέρχομαι G3928 . πάρεσις G3929 . παρέχω G3930 . παρηγορία G3931 . παρθενία G3932 . παρθένος G3933 . Πάρθος G3934 . παρίημι G3935 . παρίστημι G3936 . Παρμενᾶς G3937 . πάροδος G3938 . παροικέω G3939 . παροικία G3940 . πάροικος G3941 . παροιμία G3942 . πάροινος G3943 . παροίχομαι G3944 . παρομοιάζω G3945 . παρόμοιος G3946 . παροξύνω G3947 . παροξυσμός G3948 . παροργίζω G3949 . παροργισμός G3950 . παροτρύνω G3951 . παρουσία G3952 . παροψίς G3953 . παῤῥησία G3954 . παῤῥησιάζομαι G3955 . πᾶς G3956 . πάσχα G3957 . πάσχω G3958 . Πάταρα G3959 . πατάσσω G3960 . πατέω G3961 . πατήρ G3962 . Πάτμος G3963 . πατραλῴας G3964 . πατριά G3965 . πατριάρχης G3966 . πατρικός G3967 . πατρίς G3968 . Πατροβᾶς G3969 . πατρολῴας G3969b . πατροπαράδοτος G3970 . πατρῷος G3971 . Παῦλος G3972 . παύω G3973 . Πάφος G3974 . παχύνω G3975 . πέδη G3976 . πεδινός G3977 . πεζεύω G3978 . πεζῇ G3979 . πεζός G3979b . πειθαρχέω G3980 . πειθός G3981 . πείθω G3982 . πεινάω G3983 . πεῖρα G3984 . πειράζω G3985 . πειρασμός G3986 . πειράω G3987 . πεισμονή G3988 . πέλαγος G3989 . πελεκίζω G3990 . πέμπτος G3991 . πέμπω G3992 . πένης G3993 . πενθερά G3994 . πενθερός G3995 . πενθέω G3996 . πένθος G3997 . πενιχρός G3998 . πεντάκις G3999 . πεντακισχίλιοι G4000 . πεντακόσιοι G4001 . πέντε G4002 . πεντεκαιδέκατος G4003 . πεντήκοντα G4004 . πεντηκοντατριῶν G4004b . Πεντηκοστή G4005 . πεποίθησις G4006 . περ G4007 . περαιτέρω G4007b . πέραν G4008 . πέρας G4009 . Πέργαμος G4010 . Πέργη G4011 . περί G4012 . περιάγω G4013 . περιαιρέω G4014 . περιάπτω G4014b . περιαστράπτω G4015 . περιβάλλω G4016 . περιβλέπω G4017 . περιβόλαιον G4018 . περιδέω G4019 . περιεργάζομαι G4020 . περίεργος G4021 . περιέρχομαι G4022 . περιέχω G4023 . περιζωννύω G4024 . περίθεσις G4025 . περιΐστημι G4026 . περικάθαρμα G4027 . περικαλύπτω G4028 . περίκειμαι G4029 . περικεφαλαία G4030 . περικρατής G4031 . περικρύπτω G4032 . περικυκλόω G4033 . περιλάμπω G4034 . περιλείπομαι G4035 . περίλυπος G4036 . περιμένω G4037 . πέριξ G4038 . περιοικέω G4039 . περίοικος G4040 . περιούσιος G4041 . περιοχή G4042 . περιπατέω G4043 . περιπείρω G4044 . περιπίπτω G4045 . περιποιέω G4046 . περιποίησις G4047 . περιρραίνω G4047b . περιρήγνυμι G4048 . περισπάω G4049 . περισσεία G4050 . περίσσευμα G4051 . περισσεύω G4052 . περισσός G4053 . περισσότερον G4054 . περισσότερος G4055 . περισσοτέρως G4056 . περισσῶς G4057 . περιστερά G4058 . περιτέμνω G4059 . περιτίθημι G4060 . περιτομή G4061 . περιτρέπω G4062 . περιτρέχω G4063 . περιφέρω G4064 . περιφρονέω G4065 . περίχωρος G4066 . περίψωμα G4067 . περπερεύομαι G4068 . Περσίς G4069 . πέρυσι G4070 . πετεινόν G4071 . πέτομαι G4072 . πέτρα G4073 . Πέτρος G4074 . πετρώδης G4075 . πήγανον G4076 . πηγή G4077 . πήγνυμι G4078 . πηδάλιον G4079 . πηλίκος G4080 . πηλός G4081 . πήρα G4082 . πῆχυς G4083 . πιάζω G4084 . πιέζω G4085 . πιθανολογία G4086 . πικραίνω G4087 . πικρία G4088 . πικρός G4089 . πικρῶς G4090 . Πιλᾶτος G4091 . πίμπλημι G4091b . πίμπρημι G4092 . πινακίδιον G4093 . πίναξ G4094 . πίνω G4095 . πιότης G4096 . πιπράσκω G4097 . πίπτω G4098 . Πισιδία G4099 . Πισίδιος G4099b . πιστεύω G4100 . πιστικός G4101 . πίστις G4102 . πιστός G4103 . πιστόω G4104 . πλανάω G4105 . πλάνη G4106 . πλανήτης G4107 . πλάνος G4108 . πλάξ G4109 . πλάσμα G4110 . πλάσσω G4111 . πλαστός G4112 . πλατεῖα G4113 . πλάτος G4114 . πλατύνω G4115 . πλατύς G4116 . πλέγμα G4117 . πλεῖστος G4118 . πλείων G4119 . πλέκω G4120 . πλεονάζω G4121 . πλεονεκτέω G4122 . πλεονέκτης G4123 . πλεονεξία G4124 . πλευρά G4125 . πλέω G4126 . πληγή G4127 . πλῆθος G4128 . πληθύνω G4129 . πλήθω G4130 . πλήκτης G4131 . πλήμμυρα G4132 . πλήν G4133 . πλήρης G4134 . πληροφορέω G4135 . πληροφορία G4136 . πληρόω G4137 . πλήρωμα G4138 . πλησίον G4139 . πλησμονή G4140 . πλήσσω G4141 . πλοιάριον G4142 . πλοῖον G4143 . πλόος G4144 . πλούσιος G4145 . πλουσίως G4146 . πλουτέω G4147 . πλουτίζω G4148 . πλοῦτος G4149 . πλύνω G4150 . πνεῦμα G4151 . πνευματικός G4152 . πνευματικῶς G4153 . πνέω G4154 . πνίγω G4155 . πνικτός G4156 . πνοή G4157 . ποδήρης G4158 . πόθεν G4159 . ποιέω G4160 . ποίημα G4161 . ποίησις G4162 . ποιητής G4163 . ποικίλος G4164 . ποιμαίνω G4165 . ποιμήν G4166 . ποίμνη G4167 . ποίμνιον G4168 . ποῖος G4169 . πολεμέω G4170 . πόλεμος G4171 . πόλις G4172 . πολιτάρχης G4173 . πολιτεία G4174 . πολίτευμα G4175 . πολιτεύομαι G4176 . πολίτης G4177 . πολλάκις G4178 . πολλαπλασίων G4179 . πολυλογία G4180 . πολυμερῶς G4181 . πολυποίκιλος G4182 . πολύς G4183 . πολύσπλαγχνος G4184 . πολυτελής G4185 . πολύτιμος G4186 . πολυτρόπως G4187 . πόμα G4188 . πονηρία G4189 . πονηρός G4190 . πονηρότερος G4191 . πόνος G4192 . Ποντικός G4193 . Πόντιος G4194 . Πόντος G4195 . Πόπλιος G4196 . πορεία G4197 . πορευω G4198 . πορθέω G4199 . πορισμός G4200 . Πόρκιος G4201 . πορνεία G4202 . πορνεύω G4203 . πόρνη G4204 . πόρνος G4205 . πόρρω G4206 . πόρρωθεν G4207 . πορρωτέρω G4208 . πορφύρα G4209 . πορφυροῦς G4210 . πορφυρόπωλις G4211 . ποσάκις G4212 . πόσις G4213 . πόσος G4214 . ποταμός G4215 . ποταμοφόρητος G4216 . ποταπός G4217 . ποτέ G4218 . πότε G4219 . πότερος G4220 . ποτήριον G4221 . ποτίζω G4222 . Ποτίολοι G4223 . πότος G4224 . πού G4225 . ποῦ G4226 . Πούδης G4227 . πούς G4228 . πρᾶγμα G4229 . πραγματεία G4230 . πραγματεύομαι G4231 . πραιτώριον G4232 . πράκτωρ G4233 . πρᾶξις G4234 . πρᾷος G4235 . πρᾳότης G4236 . πρασιά G4237 . πράσσω G4238 . πραϋπάθεια G4238b . πραΰς G4239 . πραΰτης G4240 . πρέπω G4241 . πρεσβεία G4242 . πρεσβεύω G4243 . πρεσβυτέριον G4244 . πρεσβύτερος G4245 . πρεσβύτης G4246 . πρεσβῦτις G4247 . πρηνής G4248 . πρίζω G4249 . πρίν G4250 . Πρίσκα G4251 . Πρίσκιλλα G4252 . πρό G4253 . προάγω G4254 . προαιρέω G4255 . προαιτιάομαι G4256 . προακούω G4257 . προαμαρτάνω G4258 . προαύλιον G4259 . προβαίνω G4260 . προβάλλω G4261 . προβατικός G4262 . προβάτιον G4262b . πρόβατον G4263 . προβιβάζω G4264 . προβλέπω G4265 . προγίνομαι G4266 . προγινώσκω G4267 . πρόγνωσις G4268 . πρόγονος G4269 . προγράφω G4270 . πρόδηλος G4271 . προδίδωμι G4272 . προδότης G4273 . πρόδρομος G4274 . προεῖδον G4274b . προείδω G4275 . προεῖπον G4275b . προελπίζω G4276 . προέπω G4277 . προενάρχομαι G4278 . προεπαγγέλλω G4279 . προερέω G4280 . προέρχομαι G4281 . προετοιμάζω G4282 . προευαγγελίζομαι G4283 . προέω G4284 . προηγέομαι G4285 . πρόθεσις G4286 . προθέσμια G4287 . προθυμία G4288 . πρόθυμος G4289 . προθύμως G4290 . πρόϊμος G4290b . προΐστημι G4291 . προκαλεω G4292 . προκαταγγέλλω G4293 . προκαταρτίζω G4294 . πρόκειμαι G4295 . προκηρύσσω G4296 . προκοπή G4297 . προκόπτω G4298 . πρόκριμα G4299 . προκυρόω G4300 . προλαμβάνω G4301 . προλέγω G4302 . προμαρτύρομαι G4303 . προμελετάω G4304 . προμεριμνάω G4305 . προνοέω G4306 . πρόνοια G4307 . προοράω G4308 . προορίζω G4309 . προπάσχω G4310 . προπάτωρ G4310b . προπέμπω G4311 . προπετής G4312 . προπορεύομαι G4313 . πρός G4314 . προσάββατον G4315 . προσαγορεύω G4316 . προσάγω G4317 . προσαγωγή G4318 . προσαιτέω G4319 . προσαίτης G4319b . προσαναβαίνω G4320 . προσαναλίσκω G4321 . προσαναπληρόω G4322 . προσανατίθημι G4323 . προσαπειλέω G4324 . προσδαπανάω G4325 . προσδέομαι G4326 . προσδέχομαι G4327 . προσδοκάω G4328 . προσδοκία G4329 . προσεάω G4330 . προσεγγίζω G4331 . προσεδρεύω G4332 . προσεργάζομαι G4333 . προσέρχομαι G4334 . προσευχή G4335 . προσεύχομαι G4336 . προσέχω G4337 . προσηλόω G4338 . προσήλυτος G4339 . πρόσκαιρος G4340 . προσκαλεω G4341 . προσκαρτερέω G4342 . προσκαρτέρησις G4343 . προσκεφάλαιον G4344 . προσκληρόω G4345 . προσκλίνω G4345b . πρόσκλισις G4346 . προσκολλάω G4347 . πρόσκομμα G4348 . προσκοπή G4349 . προσκόπτω G4350 . προσκυλίω G4351 . προσκυνέω G4352 . προσκυνητής G4353 . προσλαλέω G4354 . προσλαμβάνω G4355 . πρόσλημψις G4356 . προσμένω G4357 . προσορμίζω G4358 . προσοφείλω G4359 . προσοχθίζω G4360 . πρόσπεινος G4361 . προσπήγνυμι G4362 . προσπίπτω G4363 . προσποιεω G4364 . προσπορεύομαι G4365 . προσρήγνυμι G4366 . προστάσσω G4367 . προστάτις G4368 . προστίθημι G4369 . προστρέχω G4370 . προσφάγιον G4371 . πρόσφατος G4372 . προσφάτως G4373 . προσφέρω G4374 . προσφιλής G4375 . προσφορά G4376 . προσφωνέω G4377 . πρόσχυσις G4378 . προσψαύω G4379 . προσωποληπτέω G4380 . προσωπολήπτης G4381 . προσωποληψία G4382 . πρόσωπον G4383 . προτάσσω G4384 . προτείνω G4385 . πρότερον G4386 . πρότερος G4387 . προτίθημι G4388 . προτρέω G4389 . προτρέχω G4390 . προϋπάρχω G4391 . πρόφασις G4392 . προφέρω G4393 . προφητεία G4394 . προφητεύω G4395 . προφήτης G4396 . προφητικός G4397 . προφῆτις G4398 . προφθάνω G4399 . προχειρίζω G4400 . προχειροτονέω G4401 . Πρόχορος G4402 . πρύμνα G4403 . πρωΐ G4404 . πρωΐα G4405 . πρώϊμος G4406 . πρωϊνός G4407 . πρῶρα G4408 . πρωτεύω G4409 . πρωτοκαθεδρία G4410 . πρωτοκλισία G4411 . πρῶτον G4412 . πρῶτος G4413 . πρωτοστάτης G4414 . πρωτοτόκια G4415 . πρωτότοκος G4416 . πρώτως G4416b . πταίω G4417 . πτέρνα G4418 . πτερύγιον G4419 . πτέρυξ G4420 . πτηνόν G4421 . πτοέω G4422 . πτόησις G4423 . Πτολεμαΐς G4424 . πτύον G4425 . πτύρω G4426 . πτύσμα G4427 . πτύσσω G4428 . πτύω G4429 . πτῶμα G4430 . πτῶσις G4431 . πτωχεία G4432 . πτωχεύω G4433 . πτωχός G4434 . πυγμή G4435 . πύθων G4436 . πυκνός G4437 . πυκτεύω G4438 . πύλη G4439 . πυλών G4440 . πυνθάνομαι G4441 . πῦρ G4442 . πυρά G4443 . πύργος G4444 . πυρέσσω G4445 . πυρετός G4446 . πύρινος G4447 . πυρόω G4448 . πυῤῥάζω G4449 . πυῤῥός G4450 . Πύρρος G4450b . πύρωσις G4451 . -πω G4452 . πωλέω G4453 . πῶλος G4454 . πώποτε G4455 . πωρόω G4456 . πώρωσις G4457 . -πώς G4458 . πῶς G4459 . Ρ_ρ_G4460-G4517_Rho_row_(R_r)
Ῥαάβ G4460 . ῥαββί G4461 . ῥαββονί G4462 . ῥαβδίζω G4463 . ῥάβδος G4464 . ῥαβδοῦχος G4465 . Ῥαγαῦ G4466 . ῥᾳδιούργημα G4467 . ῥᾳδιουργία G4468 . ῥακά G4469 . ῥάκος G4470 . Ῥαμᾶ G4471 . ῥαντίζω G4472 . ῥαντισμός G4473 . ῥαπίζω G4474 . ῥάπισμα G4475 . ῥαφίς G4476 . Ῥαχάβ G4477 . Ῥαχήλ G4478 . Ῥεβέκκα G4479 . ῥέδη G4480 . Ῥεμφάν G4481 . ῥέω G4482 . ῥέω G4483 . Ῥήγιον G4484 . ῥῆγμα G4485 . ῥήγνυμι G4486 . ῥῆμα G4487 . Ῥησά G4488 . ῤήσσω G4488b . ῥήτωρ G4489 . ῥητῶς G4490 . ῥίζα G4491 . ῥιζόω G4492 . ῥιπή G4493 . ῥιπίζω G4494 . ῥιπτέω G4495 . ῥίπτω G4496 . ρμδ G4496b . Ῥοβοάμ G4497 . Ῥόδη G4498 . Ῥόδος G4499 . ῥοιζηδόν G4500 . Ῥομφά G4500b . ῥομφαία G4501 . Ῥουβήν G4502 . Ῥούθ G4503 . Ῥοῦφος G4504 . ῥύμη G4505 . ῥύομαι G4506 . ῥυπαίνω G4506b . ῥυπαρεύω G4506c . ῥυπαρία G4507 . ῥυπαρός G4508 . ῥύπος G4509 . ῥυπόω G4510 . ῥύσις G4511 . ῥυτίς G4512 . Ῥωμαϊκός G4513 . Ῥωμαῖος G4514 . Ῥωμαϊστί G4515 . Ῥώμη G4516 . ῥώννυμι G4517 .
Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.