Σ σ ς G4518-G4998 Sigma sig-mah (S s)
σαβαχθάνι G4518 . Σαβαώθ G4519 . σαββατισμός G4520 . σάββατον G4521 . σαγήνη G4522 . Σαδδουκαῖος G4523 . Σαδώκ G4524 . σαίνω G4525 . σάκκος G4526 . Σαλά G4527 . Σαλαθιήλ G4528 . Σαλαμίς G4529 . Σαλείμ G4530 . σαλεύω G4531 . Σαλήμ G4532 . Σαλμών G4533 . Σαλμώνη G4534 . σάλος G4535 . σάλπιγξ G4536 . σαλπίζω G4537 . σαλπιστής G4538 . Σαλώμη G4539 . Σαμάρεια G4540 . Σαμαρείτης G4541 . Σαμαρεῖτις G4542 . Σαμοθρᾴκη G4543 . Σάμος G4544 . Σαμουήλ G4545 . Σαμψών G4546 . σανδάλιον G4547 . σανίς G4548 . Σαούλ G4549 . σαπρός G4550 . Σαπφείρη G4551 . σάπφειρος G4552 . σαργάνη G4553 . Σάρδεις G4554 . σάρδινος G4555 . σάρδιος G4556 . σαρδόνυξ G4557 . Σάρεπτα G4558 . σαρκικός G4559 . σάρκινος G4560 . σάρξ G4561 . Σαρούχ G4562 . σαρόω G4563 . Σάῤῥα G4564 . Σάρων G4565 . Σατᾶν G4566 . Σατανᾶς G4567 . σάτον G4568 . Σαῦλος G4569 . σβέννυμι G4570 . σέ G4571 . σεαυτοῦ G4572 . σεβάζομαι G4573 . σέβασμα G4574 . Σεβαστός G4575 . σέβω G4576 . σειρά G4577 . σειρός G4577b . σεισμός G4578 . σείω G4579 . Σεκοῦνδος G4580 . Σελεύκεια G4581 . σελήνη G4582 . σεληνιάζομαι G4583 . Σεμεΐ G4584 . σεμίδαλις G4585 . σεμνός G4586 . σεμνότης G4587 . Σέργιος G4588 . Σήθ G4589 . Σήμ G4590 . σημαίνω G4591 . σημεῖον G4592 . σημειόω G4593 . σήμερον G4594 . σήπω G4595 . σηρικός G4596 . σής G4597 . σητόβρωτος G4598 . σθενόω G4599 . σιαγών G4600 . σιγάω G4601 . σιγή G4602 . σιδήρεος G4603 . σίδηρος G4604 . Σιδών G4605 . Σιδώνιος G4606 . σικάριος G4607 . σίκερα G4608 . Σίλας G4609 . Σιλουανός G4610 . Σιλωάμ G4611 . σιμικίνθιον G4612 . Σίμων G4613 . Σινᾶ G4614 . σίναπι G4615 . σινδών G4616 . σινιάζω G4617 . σιρικός G4617b . σιρός G4617c . σιτευτός G4618 . σιτίον G4618b . σιτιστός G4619 . σιτόμετρον G4620 . σῖτος G4621 . Σιών G4622 . σιωπάω G4623 . σκανδαλίζω G4624 . σκάνδαλον G4625 . σκάπτω G4626 . σκάφη G4627 . σκέλος G4628 . σκέπασμα G4629 . Σκευᾶς G4630 . σκευή G4631 . σκεῦος G4632 . σκηνή G4633 . σκηνοπηγία G4634 . σκηνοποιός G4635 . σκῆνος G4636 . σκηνόω G4637 . σκήνωμα G4638 . σκιά G4639 . σκιρτάω G4640 . σκληροκαρδία G4641 . σκληρός G4642 . σκληρότης G4643 . σκληροτράχηλος G4644 . σκληρύνω G4645 . σκολιός G4646 . σκόλοψ G4647 . σκοπέω G4648 . σκοπός G4649 . σκορπίζω G4650 . σκορπίος G4651 . σκοτεινός G4652 . σκοτία G4653 . σκοτίζω G4654 . σκότος G4655 . σκοτόω G4656 . σκύβαλον G4657 . Σκύθης G4658 . σκυθρωπός G4659 . σκύλλω G4660 . σκῦλον G4661 . σκωληκόβρωτος G4662 . σκώληξ G4663 . σμαράγδινος G4664 . σμάραγδος G4665 . σμύρνα G4666 . Σμύρνα G4667 . Σμυρναῖος G4668 . σμυρνίζω G4669 . Σόδομα G4670 . σοί G4671 . Σολομών G4672 . σορός G4673 . σός G4674 . σοῦ G4675 . σουδάριον G4676 . Σουσάννα G4677 . σοφία G4678 . σοφίζω G4679 . σοφός G4680 . Σπανία G4681 . σπαράσσω G4682 . σπαργανόω G4683 . σπαταλάω G4684 . σπάω G4685 . σπεῖρα G4686 . σπείρω G4687 . σπεκουλάτωρ G4688 . σπένδω G4689 . σπέρμα G4690 . σπερμολόγος G4691 . σπεύδω G4692 . σπήλαιον G4693 . σπιλάς G4694 . σπιλόω G4695 . σπίλος G4696 . σπλαγχνίζομαι G4697 . σπλάγχνον G4698 . σπόγγος G4699 . σποδός G4700 . σπορά G4701 . σπόριμος G4702 . σπόρος G4703 . σπουδάζω G4704 . σπουδαῖος G4705 . σπουδαιότερον G4706 . σπουδαιότερος G4707 . σπουδαιοτέρως G4708 . σπουδαίως G4709 . σπουδή G4710 . σπυρίς G4711 . στάδιον G4712 . στάμνος G4713 . στασιαστής G4713b . στάσις G4714 . στατήρ G4715 . σταυρός G4716 . σταυρόω G4717 . σταφυλή G4718 . στάχυς G4719 . Στάχυς G4720 . στέγη G4721 . στέγω G4722 . στείρος G4723 . στέλλω G4724 . στέμμα G4725 . στεναγμός G4726 . στενάζω G4727 . στενός G4728 . στενοχωρέω G4729 . στενοχωρία G4730 . στερεός G4731 . στερεόω G4732 . στερέωμα G4733 . Στεφανᾶς G4734 . στέφανος G4735 . Στέφανος G4736 . στεφανόω G4737 . στῆθος G4738 . στήκω G4739 . στηριγμός G4740 . στηρίζω G4741 . στιβάς G4741b . στίγμα G4742 . στιγμή G4743 . στίλβω G4744 . στοά G4745 . στοιβάς G4746 . στοϊκός G4746b . στοιχεῖον G4747 . στοιχέω G4748 . στολή G4749 . στόμα G4750 . στόμαχος G4751 . στρατεία G4752 . στράτευμα G4753 . στρατεύω G4754 . στρατηγός G4755 . στρατιά G4756 . στρατιώτης G4757 . στρατολογέω G4758 . στρατοπεδάρχης G4759 . στρατόπεδον G4760 . στρεβλόω G4761 . στρέφω G4762 . στρηνιάω G4763 . στρῆνος G4764 . στρουθίον G4765 . στρώννυμι G4766 . στυγνητός G4767 . στυγνάζω G4768 . στῦλος G4769 . Στωϊκός G4770 . σύ G4771 . συγγένεια G4772 . συγγενής G4773 . συγγενίς G4773b . συγγνώμη G4774 . συγκάθημαι G4775 . συγκαθίζω G4776 . συγκακοπαθέω G4777 . συγκακουχέω G4778 . συγκαλέω G4779 . συγκαλύπτω G4780 . συγκάμπτω G4781 . συγκαταβαίνω G4782 . συγκατάθεσις G4783 . συγκατατίθεμαι G4784 . συγκαταψηφίζω G4785 . συγκεράννυμι G4786 . συγκινέω G4787 . συγκλείω G4788 . συγκληρονόμος G4789 . συγκοινωνέω G4790 . συγκοινωνός G4791 . συγκομίζω G4792 . συγκρίνω G4793 . συγκύπτω G4794 . συγκυρία G4795 . συγχαίρω G4796 . συγχέω G4797 . συγχράομαι G4798 . σύγχυσις G4799 . συζάω G4800 . συζεύγνυμι G4801 . συζητέω G4802 . συζήτησις G4803 . συζητητής G4804 . σύζυγος G4805 . συζωοποιέω G4806 . συκάμινος G4807 . συκῆ G4808 . συκομωραία G4809 . σῦκον G4810 . συκοφαντέω G4811 . συλαγωγέω G4812 . συλάω G4813 . συλλαλέω G4814 . συλλαμβάνω G4815 . συλλέγω G4816 . συλλογίζομαι G4817 . συλλυπέω G4818 . συμβαίνω G4819 . συμβάλλω G4820 . συμβασιλεύω G4821 . συμβιβάζω G4822 . συμβουλεύω G4823 . συμβούλιον G4824 . σύμβουλος G4825 . Συμεών G4826 . συμμαθητής G4827 . συμμαρτυρέω G4828 . συμμερίω G4829 . συμμέτοχος G4830 . συμμιμητής G4831 . ουμμορφίζω G4831b . σύμμορφος G4832 . συμμορφόω G4833 . συμπαθέω G4834 . συμπαθής G4835 . συμπαραγίνομαι G4836 . συμπαρακαλέω G4837 . συμπαραλαμβάνω G4838 . συμπαραμένω G4839 . συμπάρειμι G4840 . συμπάσχω G4841 . συμπέμπω G4842 . συμπεριλαμβάνω G4843 . συμπίνω G4844 . ουμπίπτω G4844b . συμπληρόω G4845 . συμπνίγω G4846 . συμπολίτης G4847 . συμπορεύομαι G4848 . συμπόσιον G4849 . συμπρεσβύτερος G4850 . συμφέρω G4851 . σύμφημι G4852 . σύμφορος G4852b . συμφυλέτης G4853 . σύμφυτος G4854 . συμφύω G4855 . συμφωνέω G4856 . συμφώνησις G4857 . συμφωνία G4858 . σύμφωνος G4859 . συμψηφίζω G4860 . σύμψυχος G4861 . σύν G4862 . συνάγω G4863 . συναγωγή G4864 . συναγωνίζομαι G4865 . συναθλέω G4866 . συναθροίζω G4867 . συναίρω G4868 . συναιχμάλωτος G4869 . συνακολουθέω G4870 . συναλίζω G4871 . συναλλάσσω G4871b . συναναβαίνω G4872 . συνανάκειμαι G4873 . συναναμίγνυμι G4874 . συναναπαύομαι G4875 . συναντάω G4876 . συνάντησις G4877 . συναντιλαμβάνομαι G4878 . συναπάγω G4879 . συναποθνήσκω G4880 . συναπόλλυμι G4881 . συναποστέλλω G4882 . συναρμολογέω G4883 . συναρπάζω G4884 . συναυξάνω G4885 . σύνδεσμος G4886 . συνδέω G4887 . συνδοξάζω G4888 . σύνδουλος G4889 . συνδρομή G4890 . συνεγείρω G4891 . συνέδριον G4892 . συνείδησις G4893 . συνείδω G4894 . σύνειμι G4895 . σύνειμι G4896 . συνεισέρχομαι G4897 . συνέκδημος G4898 . συνεκλεκτός G4899 . συνελαύνω G4900 . συνεπιμαρτυρέω G4901 . συνεπιτίθημι G4901b . συνέπομαι G4902 . συνεργέω G4903 . συνεργός G4904 . συνέρχομαι G4905 . συνεσθίω G4906 . σύνεσις G4907 . συνετός G4908 . συνευδοκέω G4909 . συνευωχέω G4910 . συνεφίστημι G4911 . συνέχω G4912 . συνήδομαι G4913 . συνήθεια G4914 . συνηλικιώτης G4915 . συνθάπτω G4916 . συνθλάω G4917 . συνθλίβω G4918 . συνθρύπτω G4919 . συνίημι G4920 . συνίστημι G4921 . συνοδεύω G4922 . συνοδία G4923 . σύνοιδα G4923b . συνοικέω G4924 . συνοικοδομέω G4925 . συνομιλέω G4926 . συνομορέω G4927 . συνοχή G4928 . συντάσσω G4929 . συντέλεια G4930 . συντελέω G4931 . συντέμνω G4932 . συντηρέω G4933 . συντίθεμαι G4934 . συντόμως G4935 . συντρέχω G4936 . συντρίβω G4937 . σύντριμμα G4938 . σύντροφος G4939 . συντυγχάνω G4940 . Συντύχη G4941 . συνυποκρίνομαι G4942 . συνυπουργέω G4943 . συνωδίνω G4944 . συνωμοσία G4945 . Συράκουσαι G4946 . Συρία G4947 . Σύρος G4948 . Συροφοίνισσα G4949 . Σύρτις G4950 . σύρω G4951 . συσπαράσσω G4952 . σύσσημον G4953 . σύσσωμος G4954 . συστασιαστής G4955 . συστατικός G4956 . συσταυρόω G4957 . συστέλλω G4958 . συστενάζω G4959 . συστοιχέω G4960 . συστρατιώτης G4961 . συστρέφω G4962 . συστροφή G4963 . συσχηματίζω G4964 . Συχάρ G4965 . Συχέμ G4966 . σφαγή G4967 . σφάγιον G4968 . σφάζω G4969 . σφόδρα G4970 . σφοδρῶς G4971 . σφραγίζω G4972 . σφραγίς G4973 . σφυδρόν G4973b . σφυρόν G4974 . σχεδόν G4975 . σχῆμα G4976 . σχίζω G4977 . σχίσμα G4978 . σχοινίον G4979 . σχολάζω G4980 . σχολή G4981 . σώζω G4982 . σῶμα G4983 . σωματικός G4984 . σωματικῶς G4985 . Σώπατρος G4986 . σωρεύω G4987 . Σωσθένης G4988 . Σωσίπατρος G4989 . σωτήρ G4990 . σωτηρία G4991 . σωτήριος G4992 . σωφρονέω G4993 . σωφρονίζω G4994 . σωφρονισμός G4995 . σωφρόνως G4996 . σωφροσύνη G4997 . σώφρων G4998

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.