Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
sabacqanei . Sabawq . sabbata . sabbaton . sabbatw . Saddoukaioi . SaddoukaioV . Sadwk . sainesqai . sakkouV . sakkw . Salamini . Salaqihl . saleuomena . saleuomenwn . saleuqhnai . saleuqw . saleuw . Salim . Salmwnh . salou . salpigga . salpiggeV . salpiggoV . salpisei . salpisthV . salpiswsin . salpizw . Salwmwn . Samareian . Samareitai . SamareithV . SamareitiV . Samaria . SamariaV . SamaritaiV . SamaritidoV . Samaritwn . Samoqrakh . Samouhl . Samywn . sandalion . saniV . Sapfeirh . Sapfirh . sapra . saproV . Sardesin . sardinoV . sardion . sardiw . Sarepta . sarka . sarki . sarkikh . sarkikoi . sarkikoV . sarkinaiV . sarkinoiV . sarkoV . saroi . sarow . SarraV . Sarwna . sarx . Satan . Satanan . saton . Saulou . Saulw . sbennumi . sbennutai . sbesai . scedon . schmati . scisaV . scisma . sciswmen . scizomenouV . scoinia . scoiniwn . scolazhte . scolazw . scw . se . seautou . sebasma . SebasthV . Sebastou . sebazomai . sebetai . sebomenaV . sebomenoiV . sebomenwn . sebw . seira . seiroV . seismon . seismw . seiw . Seleukeia . Seleukian . selhnhV . selhniazomai . Semeein . Semein . semidaliV . semnaV . semnothti . semnothV . semnoV . Sergiw . sesaleumenon . seshpen . sesofismenoiV . seswreumena . seswstai . sfagh . sfaghV . sfagion . sfaxwsin . sfodra . sfragida . sfragidwn . sfragisanteV . sfragishV . sfragison . sfragiV . sfragizwmen . sfudron . sfuron . Shm . shmainwn . shmeia . shmeion . shmeiow . shmeron . shpw . shrikou . shtobrwta . shV . siagwn . sidhra . sidhreoV . sidhrouV . Sidwn . Sidwni . SidwnioiV . SidwnoV . sigatw . sigaw . sighsai . sighV . sikariwn . Sila . SilaV . SilouanoV . Simewn . simikinqion . Simwna . SimwnoV . sinapewV . sindona . sindwn . siniazw . sirikoV . siroV . siteuton . sitia . sitista . sitometrion . siton . sitoV . siwpa . siwphsh . siwphsousin . siwpwn . skafhn . skandala . skandalisqh . skandalisqhsomai . skandalisqhte . skandaliswmen . skandalizetai . skandalizontai . skandalon . skandalwn . skaptw . skelh . skepasma . Skeua . skeuei . skeuh . skeuoV . skhnaV . skhnh . skhnhV . skhnopoioi . skhnountaV . skhnouV . skhnow . skhnwmati . skhnwsei . skian . skirthsate . sklhrokardian . sklhrothta . sklhrotrachloi . sklhroV . sklhrunhte . sklhrunw . skolia . skolioiV . skoloy . skopein . skopew . skopounteV . skopoV . skorpioi . skorpion . skorpioV . skorpiwn . skorpizw . skoteinon . skotia . skotisqh . skotisqhtwsan . skotouV . skotow . skubala . skula . skulleiV . skullw . SkuqhV . skuqrwpoV . skwlhx . smaragdinw . smaragdoV . SmurnaioV . smurnan . smurnhV . Sodoma . Sodomwn . sofian . sofisai . sofoi . sofouV . sofw . sofwteron . Solomwn . SolomwnoV . SolomwntoV . sorou . sou . soudarion . Sousanna . soV . Spanian . sparassw . sparaxaV . sparenteV . sparh . spatalaw . spaw . speirai . speiranti . speiraV . speirein . speiretai . speirhV . speironti . speirousin . speirwn . spekoulatwr . spendomai . sperma . spermati . spermatwn . speudontaV . speusanteV . speuson . sphlaioiV . spiladeV . spiloi . spilousa . spilow . splagcnisqeiV . splagcnoiV . spodoV . spoggon . spora . sporimoV . sporon . spoudaion . spoudaioteroV . spoudaioV . spoudasate . spoudasw . spoudazonteV . spoudh . spoudhV . spuridi . spuriV . sqenwsai . stacuaV . stacun . stadia . stadiouV . stadiwn . stafulaV . stafulhn . stantoV . staqenta . staqh . staqhsesqe . staqhte . stasei . stasewV . stasiastwn . stasiV . stathra . staurou . staurousin . staurow . staurwqh . staurwqhtw . staurwsanteV . staurwsete . staurwsousin . staurwswsin . Stefana . stefanoi . Stefanou . stefanouV . stefanow . stegei . steghn . stegonteV . stegwn . steirai . stellesqai . stellw . stemmata . stenagmou . stenazete . stenazonteV . stenh . stenocwreisqe . stenocwria . stenocwroumenoi . sterea . stereoi . stereow . sthkei . sthkhte . sthkw . sthqh . sthqoV . sthrigmou . sthrison . sthrixate . sthrixon . sthrizwn . sthsanteV . sthsh . sthshV . sthte . stibaV . stigmata . stilbonta . stoa . stoibadaV . stoiceia . stoiceion . stoiceiwn . stoichsousin . stoicwmen . Stoikwn . stolaiV . stolh . stoma . stomacoV . stomati . stomatwn . strafeiV . strafhte . strateia . strateiaV . strateuh . strateumasin . strateumati . strateumatwn . strateuomenoi . strateuomenwn . strateuontai . strateuw . strathgoiV . strathgoV . stratiaV . stratiwtaiV . stratiwth . stratiwthV . stratologew . stratopedarch . stratopedon . streblousin . strefein . strefw . strhniasanteV . strhnouV . strouqia . strouqiwn . strwson . stugnasaV . stugnazwn . stuloi . stuloV . Stwikwn . Sucar . sugcairei . sugcairw . sugcew . sugcrwntai . sugcusewV . suggeneia . suggeneiaV . suggenesin . suggenh . suggenhV . suggenwn . suggnwmhn . sugkakopaqhson . sugkakouceomai . sugkalei . sugkalesamenoV . sugkalew . sugkaluptw . sugkamyon . sugkaqhmenoi . sugkaqisantwn . sugkatabainw . sugkataqesiV . sugkatatiqemai . sugkatayhfizw . sugkecumenh . sugkekalummenon . sugkekerasmenoV . sugkekramenouV . sugkerannumi . sugkleiomenoi . sugklhronoma . sugklhronomoiV . sugklhronomwn . sugkoinwnew . sugkoinwnhshte . sugkoinwnoV . sugkrinai . sugkrinw . sugkuptw . sugkurian . sukaminoV . sukh . sukhV . sukofanthshte . sukomwraia . sukon . sulagwgew . sulaw . sullabesqai . sullabonteV . sullabousin . sullalhsaV . sullambanou . sullegetai . sullegousin . sullexate . sullexousin . sullhfqenta . sullhmfqenta . sullhmyh . sullogizomai . sullupoumenoV . sumbainontoV . sumbalein . sumballw . sumbasileusomen . sumbasileuw . sumbebhkoti . sumbibasei . sumbibasqentwn . sumbibazonteV . sumbibazwn . sumbouleuw . sumbouliou . Sumewn . sumferon . sumferw . sumforon . sumfueisai . sumfuletwn . sumfutoV . sumfwnei . sumfwnhsaV . sumfwnhsiV . sumfwnhswsin . sumfwniaV . sumfwnousin . summaqhtaiV . summarturei . summarturoumai . summeriw . summerizontai . summetocoi . summimhtai . summorfizomenoV . summorfoumenoV . summorfoV . sumpaqeiV . sumpaqhsai . sumparagenomenoi . sumparakalew . sumparalabein . sumparalabwn . sumparalambanw . sumparegeneto . sumparonteV . sumpascomen . sumpempw . sumperilambanw . sumplhrousqai . sumpnigei . sumpnigousin . sumpolitai . sumporeuomai . sumposia . sumpresbuteroV . sumyucoi . sun . sunacqentwn . sunacqhsetai . sunacqhte . sunagagete . sunagagonteV . sunagagwn . sunagesqe . sunagete . sunagousin . sunagwgaiV . sunagwgh . sunagwghV . sunagwn . sunagwnizomai . sunaicmalwtoV . sunairein . sunakolouqew . sunakolouqhsasai . sunalizomenoV . sunallassw . sunanabasai . sunanakeimai . sunanakeimenoiV . sunanakeimenwn . sunanamignusqai . sunanapauomai . sunanekeinto . sunanthsaV . sunanthsin . sunanthsonta . sunantilambanetai . sunapacqenteV . sunapagw . sunapesteila . sunapollumi . sunapoqnhskw . sunapwleto . sunaqlounteV . sunaqroizw . sunarmologew . sunarmologoumenon . sunarpasqentoV . sunauxanesqai . sunaxei . sunballousa . suncairei . suncairw . suncunnetai . sundesmon . sundesmw . sundew . sundoulon . sundoulouV . sundoulwn . sundoxazw . sunebainen . sunebalen . suneballen . sunebalon . sunebibasan . sunecairon . suneceon . sunecomenh . sunecomenouV . sunecousin . sunecunnen . sunecw . sunedramon . sunedrion . sunedriw . sunefageV . sunefisthmi . sunefwnhsaV . suneiceto . suneidhsei . suneidhsewV . suneidhsiV . suneiduihV . suneilhfen . suneimi . suneisercomai . sunekalesan . sunekdhmouV . sunekerasen . sunekleisan . suneklekth . sunekomisan . sunelabon . sunelaloun . sunelexan . sunelhluqotaV . sunelogisanto . sunelqh . sunelqontaV . sunelqontwn . sunenegkanteV . sunepemyamen . sunepesen . sunepimarturew . sunepiomen . sunepitiqhmi . sunepnigon . sunepomai . suneporeuonto . suneqlibon . sunercetai . sunercomai . sunercomenwn . sunergei . sunergoi . sunergounteV . sunergountoV . sunergoV . sunergwn . sunesei . sunesin . sunesparaxen . sunesqiein . sunestalmenoV . sunestaurwmenoi . sunesteilan . sunesthsate . sunestwtaV . sunetaxen . sunetelesen . suneteqeinto . sunetoV . sunetwn . suneudokeite . suneudokousin . suneuwceomai . suneuwcoumenoi . suneyhfisan . sunezhtei . sunezwpoihsen . sunhcqhsan . sunhgagen . sunhgagomen . sunhgeiren . sunhgmena . sunhgmenwn . sunhkate . sunhlasen . sunhlikiwthV . sunhlqan . sunhlqen . sunhnthsen . sunhqeian . sunhqroismenoi . sunhrceto . sunhrgei . sunhrpasan . sunhsousin . sunhte . sunidonteV . sunieiV . sunienteV . suniete . suniontoV . sunistan . sunistanomen . sunistanontwn . sunistanw . sunistasqai . sunisthmi . sunistwn . suniwn . sunkakopaqhson . sunkalei . sunkalesasqai . sunkamyon . sunkaqhmenoV . sunkatabanteV . sunkatatiqeimenoV . sunkekerasmenoV . sunklhronoma . sunklhronomoiV . sunkoinwneite . sunkoinwnhshte . sunkoinwnoV . sunkrinonteV . sunlalhsaV . sunlambanou . sunmaqhtaiV . sunmarturoushV . sunmetocoi . sunmorfizomenoV . sunoch . sunodeuonteV . sunodia . sunoikew . sunoikodomew . sunomilew . sunomorew . sunontwn . sunparagenomenoi . sunparalabein . sunparalabwn . sunparonteV . sunpascomen . sunpnigontai . sunpolitai . sunqlasqhsetai . sunqlibonta . sunqruptonteV . sunschmatizesqe . sunstaurwqentoV . sunstratiwthn . suntafenteV . sunteleia . sunteleisqai . suntelesqeiswn . suntelew . suntemnw . suntetmhmenon . suntetrimmenon . sunthrew . suntihmi . suntomwV . suntrecw . suntribhsetai . suntribw . suntriyasa . suntrofoV . Suntuch . suntugcanw . sunupokrinomai . sunupourgountwn . sunwdinw . sunwmosian . sunyucoi . sunzhtein . Surafoinikissa . SurakousaV . Suria . SuriaV . Surofoinissa . SuroV . Surtin . surw . suschmatizesqai . suschmatizomenoi . susparassw . susswma . sustasiasthV . sustatikoV . sustaurow . sustaurwqentoV . sustenazei . sustoicei . sustratiwth . sustratiwthV . sustrefw . sustrofh . sustrofhV . suzeugnumi . suzhsomen . suzhteite . suzhthsewV . suzhthsiV . suzhtountaV . suzhtountwn . suzugoV . sw . swfronaV . swfronew . swfronismou . swfronizousin . swfronizwsi . swfronoumen . swfronwV . swfrosunhV . swma . swmata . swmatikh . swmatikw . swmatoV . SwpatroV . swqhnai . swqhsh . swqhsomeqa . swqw . swreuseiV . swsai . swsantoV . swsaV . swseiV . swson . SwsqenhV . swswn . swthra . swthria . swthriaV . swthriou . swthroV . swzein . swzesqe . swzete . swzomenoiV . swzomenwn .

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.