Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
Naasswn . Naggai . Naiman . naoiV . naou . naouV . Naqam . Naqanahl . nardoV . Narkissou . nauagew . nauklhrw . nautai . nautwn . naw . Nazareq . Nazarhne . Nazarhnou . Nazwraion . NazwraioV . neanian . neaniou . neaniskoi . neaniskoV . NeapoliV . Neeman . nefelaiV . nefelhn . nefelwn . Nefqaleim . nefrouV . nekra . nekroi . nekron . nekrouV . nekrow . nekrwsate . nekrwsiV . nenekrwmenou . nenikhkate . nenomoqethto . neofutoV . neomhniaV . neossouV . neothtoV . neoV . Nerwni . neusantoV . newkoron . newteraV . newterikoV . newterouV . N-GMP . N-GPM . N-GSF . N-GSN . nhfaleon . nhfaleoV . nhfaliouV . nhfe . nhfw . nhpiazete . nhpioi . nhpiou . nhpiwn . nhqousin . Nhrea . NhreuV . nhsion . nhsou . nhsteia . nhsteian . nhsteiwn . nhsteuhte . nhsteuonteV . nhsteuousin . nhsteusanteV . nhsteusousin . nhsteuwn . nhsw . Niger . Nikanora . nikaw . nikhsai . nikhsei . nikhsh . NikodhmoV . Nikolaitwn . NikolaoV . Nikopolin . nikounti . nikw . nikwntaV . Nineueitai . Nineui . NineuitaiV . niptein . nipthr . niptontai . niyai . niyasqai . niyw . noeite . nohma . nohsai . noi . noiew . nomhn . nomikoi . nomikon . nomikoV . nomimwV . nomishte . nomizei . nomizonteV . nomizw . nomodidaskaloi . nomon . nomoqetew . nomou . nomoV . nooumen . noounteV . noqoi . nosew . nosfizomai . nosfizw . noshmati . noson . nosoV . nossian . nossouV . noswn . notou . noumhnia . noun . nouqesia . nouqetein . nouqetew . nouqetounteV . nouqetwn . nucqhmeron . nuktaV . nuktoV . NumfaV . numfhn . numfion . numfioV . numfwnoV . nuni . nustaxei . nustazw . Nwe . nwqroV . nwtoV .

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.