Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
kagw . Kaiafa . KaiafaV . kaige . kaina . Kainam . kainh . kainhV . kainoteron . kainothV . kainouV . kainw . kaiomenh . kaiomenhV . kaiomenon . kaiousin . kairoi . kairon . kairouV . kairw . Kaisar . Kaisareia . KaisareiaV . Kaisaria . KaisariaV . kaitoi . kaiw . kakai . kakeina . kakeinoiV . kakeinouV . kakeiqen . kakia . kakiaV . kakohqeiaV . kakologew . kakologounteV . kakon . kakopaqeia . kakopaqew . kakopaqiaV . kakopoiew . kakopoiountaV . kakopoiwn . kakoucew . kakoucoumenwn . kakourgouV . kakourgwn . kakoV . kakw . kakwsai . kakwsiV . kakwswn . kala . kalamhn . kalamou . kalamw . kalein . kaleitai . kalesai . kalesanteV . kalesate . kaleseiV . kaleson . kalesw . kalh . kalhV . kallielaioV . kalodidaskalouV . kaloi . kaloiV . kalopoiew . kalou . kaloumenhn . kaloumenon . kaloumenoV . kalounteV . kalousa . kaloV . kalumma . kaluptesqai . kaluyate . kalw . kalwV . kamhlon . kamhloV . kaminon . kaminoV . kammuw . kamnw . kamptw . kamyh . Kana . Kananaiov . Kananithn . Kandakh . kanona . kanonoV . Kapernaoum . kaphleuonteV . K-APM . kapnon . kapnoV . Kappadokian . kaq' . kaqairei . kaqairesin . kaqairew . kaqairw . kaqaptw . kaqaraV . kaqarisai . kaqarisaV . kaqarismon . kaqarismoV . kaqarisqhti . kaqarizei . kaqarizetai . kaqarizon . kaqarizw . kaqaroi . kaqaron . kaqarothV . kaqarw . kaqedraV . kaqelein . kaqelw . kaqeudei . kaqeudeiV . kaqeudh . kaqeudonteV . kaqeudw . kaqeudwn . kaqezomai . kaqezomenon . kaqezomenoV . kaqhghtai . kaqhkan . kaqhkon . kaqhkw . kaqhmenai . kaqhmenhV . kaqhmenoiV . kaqhmenou . kaqhmenoV . kaqhmenwn . kaqhmerinoV . kaqhsesqe . kaqhsqe . kaqhye . kaqiemenhn . kaqihmi . kaqisanteV . kaqisate . kaqisei . kaqish . kaqison . kaqistatai . kaqisthsin . kaqiswmen . kaqizete . kaqo . kaqolou . kaqoratai . kaqoti . kaqwoper . kaqwsper . kardia . kardiaiV . kardiaV . kardiognwsthV . karfoV . karpoforew . karpoforhswmen . karpoforounteV . karpoforouV . karpon . karpouV . Karpw . karterew . K-ASN . kata . katabainei . katabainetw . katabainon . katabainontaV . katabainontoV . katabainousa . katabainw . kataballomenoi . kataban . katabanti . katabarew . katabarunw . katabasiV . katabaV . katabebhkoteV . katabhnai . katabhsetai . katabibasqhsh . katabolh . katabolhV . katabrabeuw . katacqenteV . katacqoniwn . katacrhsasqai . katadew . katadhloV . katadikasqhte . katadikazw . katadikhn . katadouloi . katadoulwsousin . katadunasteuomenouV . katadunasteuw . katafagetai . katafagwn . kataferonteV . katafeugw . katafilousa . katafqeirw . katafroneitw . katafroneiV . katafronhsaV . katafronhshte . katafronountaV . katafugonteV . katagagh . katagagonteV . katagelaw . kataggellein . kataggellete . kataggellousin . kataggellwn . kataginwskw . katagrafw . katagwnizomai . kataiscunete . kataiscunqh . kataiscunqwmen . kataiscunw . katakaietai . katakaluptesqai . katakaluptetai . katakaucaomai . katakaucasqe . katakaucw . katakausai . katakausousin . katakeimenoi . katakeimenou . katakeitai . kataklaw . kataklhrodotew . kataklinw . katakliqhV . kataklusmou . kataklusqeiV . katakolouqew . katakolouqhsasai . katakoptw . katakrhmnisai . katakrima . katakrineiV . katakrinw . katakriqhsetai . katakriqwmen . katakrisin . katakuptw . katakurieuousin . katakurieusaV . katakuyaV . katalabh . katalabomenoi . katalabw . katalaleisqe . katalalew . katalaliai . katalalousin . katalaloV . katalalwsin . katalambanw . katalegw . kataleimma . kataleipomenhV . kataleipw . kataleiyei . katalhfqeisan . kataliponteV . kataliqasei . katallagenteV . katallaghn . katallaghtw . katallassw . katallaxantoV . kataloipoV . kataluma . kataluqh . katalusai . katalusw . kataluw . katamanqanw . katamarturew . katamenonteV . katamonaV . katanaliskw . katanaqematizein . katanarkaw . kataneuw . katanoew . katanohsate . katanoounti . katantaw . katanthsanteV . katanthswmen . katanuxewV . katapatein . katapatew . katapathsousin . katapausewV . katapausiV . katapesontwn . katapetasmatoV . katapih . katapinw . katapiptw . kataponew . kataponoumenw . katapontizesqai . katapoqh . kataqematizein . kataqesqai . kataran . katarasqe . katargei . katargew . katarghqhsetai . katarghsai . katarghsaV . katarghsh . katargoumenhn . katargoumenou . katariqmew . katartisei . katartisiV . katartismoV . katartizete . katartizw . katarwmeqa . katascesin . katascwmen . kataseiw . katasfaxate . kataskaptw . kataskeuasei . kataskeuazomenhV . kataskhnoun . kataskhnwsei . kataskhnwsiV . kataskiazw . kataskophsai . kataskopoV . katasofizomai . katasteilaV . katasthma . katasthsei . katasthsomen . katasthswmen . katastrefw . katastrhniaw . katastrwnnumi . katasurw . katatomh . katatoxeuqhsetai . katatrecw . kataxiwqenteV . kataxiwqhte . katayuxh . kateaxan . katebainen . katebh . katebhsan . kateceen . katecete . kateconteV . katecousin . katecwmen . katedhsen . katediwxan . katedramen . katefagon . katefilhsen . katefisthmi . katefugon . kategnwsmenoV . kateiceto . kateicon . kateidwloV . kateilhffenaih . kateilhmmenhn . kateirgasato . kateirgasqh . katekaion . kateklasen . katekleisen . kateklhronomhsen . katekliqh . katekrine . katekriqh . katelabomhn . kateleipen . katelhfqhn . katelipe . katelipon . katelqonteV . katelqwn . katenanti . katenecqeiV . katenohsen . katenughsan . katepathqh . katepausen . katepesthsan . katepleusan . katepoqhsan . katercomai . katergasamenoi . katergasamenoV . katergazesqai . katergazetai . katergazomenh . katergazomenou . kateseisen . kateskammena . kateskeuasen . kateskeuasmenwn . kateskhnwsen . katesqiete . katesqiousin . katestalmenouV . katesthsaV . katestrammena . katestrwqhsan . kateulogew . kateuqunw . katexousiazw . kathchmenoV . kathchqhsan . kathchsw . kathcounti . kathfeia . kathgagon . kathggeilan . kathggellon . kathgoreisqai . kathgoreite . kathgorew . kathgorhsousin . kathgorhswsin . kathgorian . kathgoroiV . kathgoroumenoV . kathgorounteV . kathgorousin . kathgoroV . kathgwnisanto . kathllaghmen . kathlqen . kathlqon . kathnthken . kathnthsan . kathramenoi . kathrgasato . kathrghqhmen . kathrghtai . kathrtismena . kathrtismenoV . kathrtisw . kathscunqhn . kathxiwqhsan . katiscuon . katiscusousin . katiwtai . katoikein . katoikeiV . katoikhsai . katoikhsaV . katoikhsiV . katoikia . katoikizw . katoikounteV . katoikountwn . katoikwn . katoptrizomenoi . katorqwmatwn . katwkhsen . katwtera . katwterw . kaucasai . kaucasqe . kauchma . kauchsasqai . kauchshtai . kauchsiV . kauchsomeqa . kauchswntai . kaucwmenoi . kaucwmenoV . kaucwntai . kauma . kaumatizw . kauqhswmai . kausiV . kausow . kauswn . kauswni . kd . kecarismai . kecaritwmenh . kecrhmatismenon . kecruswmenh . Kedrou . kefalai . kefalaiou . kefalaV . kefalhn . kefalidi . kefalwn . KegcreaiV . keimena . keimenh . keimenon . keimeqa . keirantoV . keirasqw . keiriaiV . keirw . KeiV . kekaqarismenouV . kekaqiken . kekaumenw . kekauthriasmenwn . kekerasmenou . kekleismenwn . keklhken . keklhkwV . keklhmenoiV . keklhmenoV . keklhronomhken . kekliken . kekoimhmenwn . kekoinwken . kekoinwnhken . kekoniamenoiV . kekopiakasin . kekopiakaV . kekopiakwV . kekosmhmenhn . kekosmhmenon . kekragen . kekrathntai . kekrika . kekrikei . kekrimena . kekrummena . kekrummenou . kekrummenw . kekurwmenhn . keleuma . keleusantoV . keleusmati . keleuw . KencreaiV . kenh . kenodoxia . kenodoxoi . kenofwnia . kenoiV . kenouV . kenow . kentron . kenturiwna . kenwqh . kenwsh . keraia . kerameuV . keramika . keramion . keramwn . kerasate . keration . keratwn . kerdainw . kerdh . kerdhqhswntai . kerdhsaV . kerdhsomen . kerdhswmen . kerdoV . kermata . kermatisthV . K-GSN . Khfa . KhfaV . khmwseiV . khnsou . khpon . khpoV . khrion . khrucqeiV . khrucqh . khrucqhsetai . khrugmati . khruka . khrussein . khrussete . khrussonta . khrussontoV . khrussw . khrux . khruxate . khruxon . khruxw . khtouV . kibwton . kibwtoV . Kilikia . KilikiaV . kinduneuei . kinduneuw . kindunoV . kinhsai . kinhsiV . kinnamwmon . kinounta . kiqara . kiqaran . kiqarizomenon . kiqarizw . kiqarwdwn . kladoi . kladouV . kladwn . klaiein . klaiete . klaionteV . klaiousa . klaiousan . klaiw . klasai . klasei . klasma . klasmatwn . Klaudh . Klaudia . Klaudiou . klauqmoV . klausete . klausontai . klaw . kleidaV . kleiete . kleisai . kleisei . kleisqwsin . kleiw . klemma . KleopaV . kleptai . kleptein . kleptetw . kleptousin . kleptwn . kleyh . kleywsin . klhmata . KlhmhV . klhqen . klhqhnai . klhqhsh . klhqhte . klhqwmen . klhronomei . klhronomew . klhronomhsate . klhronomhsh . klhronomhsousi . klhronomhsw . klhronomian . klhronomoi . klhronomon . klhronomouV . klhrou . klhroV . klhrwn . klhsewV . klhsiV . klhtoiV . klibanon . klima . klimasin . klinarion . klinaV . klinh . klinhV . klinidiw . klinw . klisia . klopai . kludwn . kludwnizomai . klwmen . klwnteV . KlwpaV . knhqw . KnidoV . K-NPM . K-NSM . kodranthn . kofinoi . kofinoV . koilia . koilian . koimaw . koimhqenteV . koimhqhsomeqa . koimhsiV . koimwmenoV . koimwntai . koinaiV . koinhV . koinon . koinoun . koinoV . koinwnei . koinwneitw . koinwnia . koinwniaV . koinwnikoV . koinwnon . koinwnouV . koinwsai . koith . koitwn . kokkinhn . kokkinou . kokkinw . kokkoV . kolafizein . kolafizh . kolafizomeqa . kolakeia . kolakiaV . kolasiV . KolassaeiV . kolaswntai . kolazw . kollaw . kollhqenteV . kollhqhti . kollubisthV . kollurion . kollwmenoV . kolobwqhsontai . Kolossai . kolpoiV . kolpoV . kolumban . kolumbhqra . kolwneia . koma . komh . komieitai . komisamenoi . komisetai . komishtai . komizw . koniaw . koniortoV . kopeton . koph . kopia . kopiatw . kopiousin . kopiwmen . kopiwntaV . kopiwnti . kopiwsin . kopon . kopouV . kopria . koptw . kopwn . korasion . korax . korbanan . Kore . koresqenteV . KorinqiouV . Korinqiwn . Korinqou . Korinqw . Kornhliou . Kornhliw . koroV . kosmein . kosmew . kosmikon . kosmion . kosmiw . kosmokratwr . kosmou . kosmw . KouartoV . koum . koustwdia . koustwdiaV . koyontai . krabatton . krabattwn . krabbaton . krabbatw . kraipalh . kraniou . kraspedon . krataian . krataioV . krataiwqhnai . kratein . krateite . kratew . krathsanteV . krathsaV . krathswsin . kratiste . kratistw . kratounteV . kratousin . kratoV . kratwn . kraugazonta . kraugazw . kraughV . kraxanteV . kraxousin . krazein . krazon . krazontaV . krazontwn . krazousin . krazwn . kreatoV . kreisson . kreitton . kreittonoV . kreittosin . kremamenon . kremannumi . kremasanteV . kremasqh . krewV . krhmnoV . KrhteV . Krhthn . Krhtwn . krima . krimati . krina . krinantaV . krinantoV . krinaV . krinein . krinesqai . krinete . krinh . krinomenoi . krinon . krinonteV . krinoumen . krinw . krinwn . kriqhnai . kriqhsontai . kriqhV . kriqinoV . kriqwn . kriqwsin . kriseiV . krisin . Krispon . kritai . krith . krithria . krithriwn . kritikoV . krouete . krousantoV . krouwn . krufaioV . krufh . krupth . krupton . kruptw . krustallizw . krustalloV . kruyate . ktasqai . kthmata . kthnoV . kthsasqe . kthshsqe . kthtwr . ktisanti . ktisaV . ktisewV . ktisiV . ktismatwn . ktisqenteV . ktisthV . ktwmai . kubernhseiV . kubernhth . kubia . kukloqen . kuklow . kuklwqenta . kuliow . kulismon . kullouV . kuma . kumatwn . kuminon . kunarioiV . kunaV . Kuprioi . Kupriw . Kuprou . kuptw . Kurhnaion . KurhnaioV . Kurhnh . Kurhniou . kuria . kuriakon . kurie . kurieuomen . kurieuousin . kurieush . kurioi . kurion . kuriothteV . kuriothV . kurioV . kuriwn . kurwsai . kuwn . Kw . kwfon . kwfoV . kwlon . kwluein . kwluete . kwluontwn . kwlusai . kwluw . kwmh . kwmhV . kwmoiV . kwmopoliV . Kwn . kwnwy . KwV .

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.