Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
Greek suffixes:
-πω . -πώς .

Α α G1 Alpha al-fah (A a)
Α . . . . Ἀαρχέλαος . Ἀαρών . Ἀαρὼν . Ἀβαδδών . Ἀβαδδὼν . ἀβαρῆ . ἀβαρής . Αββα . Ἀββᾶ . Ἀββαδών . Ἄβελ . Ἅβελ . Ἀβιά . Ἀβιὰ . Ἀβιαθάρ . Ἀβιαθὰρ . Ἀβιάθαρ . Ἀβιληνή . Ἀβιληνῆς . Ἀβιούδ . Ἀβιοὺδ . Ἀβραάμ . Ἀβραὰμ . ἄβυσσον . ἄβυσσος . ἀβύσσου . Ἄγαβος . Ἅγαβος . ἀγαγεῖν . ἀγάγετε . ἀγάγετέ . ἀγάγῃ . ἀγαγόντα . ἀγαγόντες . ἀγάγωσιν . ἄγαγωσιν . ἀγαθά . ἀγαθὰ . ἀγαθάς . ἀγαθὰς . ἀγαθε . ἀγαθέ . ἀγαθὲ . ἀγαθή . ἀγαθὴ . ἀγαθῇ . ἀγαθήν . ἀγαθὴν . ἀγαθῆς . ἀγαθοεργεῖν . ἀγαθοεργέω . ἀγαθοῖς . ἀγαθον . ἀγαθόν . ἀγαθὸν . ἀγαθοποιεῖτε . ἀγαθοποιέω . ἀγαθοποιῆσαι . ἀγαθοποιῆτε . ἀγαθοποιΐα . ἀγαθοποιΐᾳ . ἀγαθοποιός . ἀγαθοποιοῦντας . ἀγαθοποιοῦντες . ἀγαθοποιοῦσαι . ἀγαθοποιῶν . ἀγαθός . ἀγαθὸς . ἀγαθοῦ . ἀγαθουγέω . ἀγαθουργῶν . ἀγαθούς . ἀγαθοὺς . ἀγαθῷ . ἀγαθῶν . ἀγαθωσύνη . ἀγαθωσύνῃ . ἀγαθωσύνης . ἀγαλλιαθῆναι . ἀγαλλιάσει . ἀγαλλιάσεως . ἀγαλλιᾶσθε . αγαλλιασθῆναι . ἀγαλλίασις . ἀγαλλιᾶτε . ἀγαλλιάω . ἀγαλλιώμεθα . ἀγαλλιῶμεθα . ἀγαλλιῶμεν . ἀγαλλιώμενοι . ἀγάμοις . ἄγαμος . ἀγανακτεῖν . ἀγανακτέω . ἀγανάκτησιν . ἀγανάκτησις . ἀγανακτοῦντες . ἀγανακτῶν . ἀγαπᾷ . ἀγάπαις . ἀγαπᾶν . ἀγαπᾷν . ἀγαπᾷς . ἀγαπᾶτε . ἀγαπᾶτέ . ἀγαπάτω . ἀγαπάω . ἀγάπη . ἀγάπῃ . ἀγαπηθήσεται . ἀγάπην . ἀγάπης . ἀγαπήσαντι . ἀγαπήσαντος . ἀγαπήσαντός . ἀγαπήσας . ἀγαπήσατε . ἀγαπήσει . ἀγαπήσεις . ἀγαπήσητε . ἀγαπήσω . ἀγαπητά . ἀγαπητὰ . ἀγαπητέ . ἀγαπητῇ . ἀγαπητήν . ἀγαπητοί . ἀγαπητοὶ . ἀγαπητοῖς . ἀγαπητόν . ἀγαπητὸν . ἀγαπητός . ἀγαπητὸς . ἀγαπητοῦ . ἀγαπητῷ . ἀγαπῶ . ἀγαπῶμαι . ἀγαπῶμεν . ἀγαπῶν . ἀγαπῶντας . ἀγαπῶντι . ἀγαπώντων . ἀγαπῶσι . ἀγαπῶσιν . Ἄγαρ . Ἁγάρ . Ἁγὰρ . Ἅγαρ . ἀγγαρεύουσιν . ἀγγαρεύσει . ἀγγαρεύω . ἀγγεῖα . ἀγγείοις . ἀγγεῖον . ἀγγελία . ἀγγέλλουσα . ἀγγέλλω . ἄγγελοι . ἄγγελοί . ἀγγέλοις . ἄγγελον . ἄγγελόν . ἄγγελος . ἄγγελός . ἀγγέλου . ἀγγέλους . ἀγγέλῳ . ἀγγέλων . ἄγγη . ἄγγος . ἄγε . ἄγει . ἄγειν . ἀγέλη . ἀγέλην . ἀγενεαλόγητος . ἀγενῆ . ἀγενής . ἄγεσθαι . ἄγεσθε . ἄγετέ . ἁγία . ἁγίᾳ . ἅγια . ἅγιά . ἁγιάζει . ἁγιάζεται . ἁγιαζόμενοι . ἁγιαζομένους . ἁγιάζον . ἁγιάζω . ἁγιάζων . ἅγιαι . ἁγίαις . ἁγίαν . ἁγίας . ἁγιάσαι . ἁγιάσας . ἁγιάσατε . ἁγιάσῃ . ἁγιασθήτω . ἁγιασμόν . ἁγιασμός . ἁγιασμὸς . ἁγιασμῷ . ἁγίασον . ἅγιε . ἅγιοι . ἁγίοις . ἅγιον . ἅγιόν . ἅγιος . ἅγιός . ἁγιότης . ἁγιότητι . ἁγιότητος . ἁγίου . ἅγιου . ἁγίους . ἁγίῳ . ἁγίων . ἁγιωσύνη . ἁγιωσύνῃ . ἁγιωσύνην . ἁγιωσύνης . ἁγιωτάτῃ . ἀγκάλας . ἀγκάλη . ἄγκιστρον . ἄγκυρα . ἄγκυραν . ἀγκύρας . ἁγνά . ἁγνάς . ἄγναφος . ἀγνάφου . ἁγνεία . ἁγνείᾳ . ἁγνή . ἁγνὴν . ἁγνίζει . ἁγνίζω . ἁγνίσατε . ἁγνισθεὶς . ἁγνίσθητι . ἁγνισμός . ἁγνισμοῦ . ἁγνίσωσιν . ἀγνοεῖ . ἀγνοεῖν . ἀγνοεῖται . ἀγνοεῖτε . ἀγνοείτω . ἀγνοέιτω . ἀγνοέω . ἀγνόημα . ἀγνοημάτων . ἀγνοήσαντες . ἀγνοίᾳ . ἄγνοια . ἄγνοιαν . ἀγνοίας . ἁγνὸν . ἀγνοοῦμεν . ἀγνοούμενοι . ἀγνοούμενος . ἀγνοοῦντες . ἀγνοοῦσι . ἀγνοοῦσιν . ἁγνός . ἁγνότης . ἁγνότητι . ἁγνότητος . ἁγνοὺς . ἀγνοῶν . ἁγνῶς . ἀγνωσία . ἀγνωσίαν . ἄγνωστος . ἀγνώστῳ . ἀγόμενα . ἀγομένους . ἀγομένων . ἄγονται . ἄγοντες . ἀγορά . ἀγορᾷ . ἀγοράζει . ἀγοράζοντας . ἀγοράζοντες . ἀγοράζω . ἀγοραῖοι . ἀγοραῖος . ἀγοραῖς . ἀγοραίων . ἀγορὰν . ἀγορᾶς . ἀγοράσαι . ἀγοράσαντα . ἀγοράσας . ἀγοράσατε . ἀγορασάτω . ἀγοράσει . ἀγοράσομεν . ἀγόρασον . ἀγοράσωμεν . ἀγοράσωσιν . ἄγουσι . ἄγουσιν . ἄγρα . ἄγρᾳ . ἀγράμματοί . ἀγράμματος . ἄγραν . ἀγραυλέω . ἀγραυλοῦντες . ἀγρεύσωσιν . ἀγρεύω . ἄγρια . ἀγριέλαιος . ἀγριελαίου  

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.