Ζ ζ G2194-G2227 Zeta ze-tah (Z z)
Ζαβουλών G2194 . Ζακχαῖος G2195 . Ζαρά G2196 . Ζαχαρίας G2197 . ζάω G2198 . Ζεβεδαῖος G2199 . ζεστός G2200 . ζεῦγος G2201 . ζευκτηρία G2202 . Ζεύς G2203 . ζέω G2204 . ζηλεύω G2204b . ζῆλος G2205 . ζηλόω G2206 . ζηλωτής G2207 . ζηλωτής G2208 . ζημία G2209 . ζημιόω G2210 . Ζηνᾶς G2211 . ζητέω G2212 . ζήτημα G2213 . ζήτησις G2214 . ζιζάνιον G2215 . ζμύρνα G2215b . Ζοροβάβελ G2216 . ζόφος G2217 . ζυγός G2218 . ζύμη G2219 . ζυμόω G2220 . ζωγρέω G2221 . ζωή G2222 . ζώνη G2223 . ζώννυμι G2224 . ζωογονέω G2225 . ζῶον G2226 . ζωοποιέω G2227 . Η_η_G2228-G2278_Eta_ay-tah_(E,_e)
ἤ G2228 . ἦ G2229 . ἡγεμονεύω G2230 . ἡγεμονία G2231 . ἡγεμών G2232 . ἡγέομαι G2233 . ἡδέως G2234 . ἤδη G2235 . ἥδιστα G2236 . ἡδονή G2237 . ἡδύοσμον G2238 . ἦθος G2239 . ἥκω G2240 . ἠλί G2241 . Ἠλὶ G2242 . Ἡλίας G2243 . ἡλικία G2244 . ἡλίκος G2245 . ἥλιος G2246 . ἧλος G2247 . ἡμᾶς G2248 . ἡμεῖς G2249 . ἡμέρα G2250 . ἡμέτερος G2251 . ἤμην G2252 . ἡμιθανής G2253 . ἡμῖν G2254 . ἥμισυς G2255 . ἡμιώριον G2256 . ἡμῶν G2257 . ἦν G2258 . ἡνίκα G2259 . ἤπερ G2260 . ἤπιος G2261 . Ἤρ G2262 . ἤρεμος G2263 . Ἡρώδης G2264 . Ἡρωδιανοί G2265 . Ἡρωδιάς G2266 . Ἡρωδίων G2267 . Ἡσαΐας G2268 . Ἠσαῦ G2269 . ἥσσων G2269b . ἡσυχάζω G2270 . ἡσυχία G2271 . ἡσύχιος G2272 . ἤτοι G2273 . ἡττάω G2274 . ἥττημα G2275 . ἥττον G2276 . ἤτω G2277 . ἠχέω G2278 . ἦχος G2279 . ἦχος G2279b .

Θ θ G2279c-G2382 Theta thay-tah (Th th)
θά G2279c . Θαδδαῖος G2280 . θάλασσα G2281 . θάλπω G2282 . Θάμαρ G2283 . θαμβέω G2284 . θάμβος G2285 . θανάσιμος G2286 . θανατήφορος G2287 . θάνατος G2288 . θανατόω G2289 . θάπτω G2290 . Θάρα G2291 . θαῤῥέω G2292 . θαρσέω G2293 . θάρσος G2294 . θαῦμα G2295 . θαυμάζω G2296 . θαυμάσιος G2297 . θαυμαστός G2298 . θεά G2299 . θεάομαι G2300 . θεατρίζω G2301 . θέατρον G2302 . θεῖον G2303 . θεῖος G2304 . θειότης G2305 . θειώδης G2306 . θέλημα G2307 . θέλησις G2308 . θέλω G2309 . θεμέλιον G2309b . θεμέλιος G2310 . θεμελιόω G2311 . θεοδίδακτος G2312 . θεολόγος G2312A . θεομαχέω G2313 . θεομάχος G2314 . θεόπνευστος G2315 . θεός G2316 . θεοσέβεια G2317 . θεοσεβής G2318 . θεοστυγής G2319 . θεότης G2320 . Θεόφιλος G2321 . θεραπεία G2322 . θεραπεύω G2323 . θεράπων G2324 . θερίζω G2325 . θερισμός G2326 . θεριστής G2327 . θερμαίνω G2328 . θέρμη G2329 . θέρος G2330 . Θεσσαλονικεύς G2331 . Θεσσαλονίκη G2332 . Θευδᾶς G2333 . θεωρέω G2334 . θεωρία G2335 . θήκη G2336 . θηλάζω G2337 . θῆλυς G2338 . θήρα G2339 . θηρεύω G2340 . θηριομαχέω G2341 . θηρίον G2342 . θησαυρίζω G2343 . θησαυρός G2344 . θιγγάνω G2345 . θλίβω G2346 . θλίψις G2347 . θνήσκω G2348 . θνητός G2349 . θορυβάζω G2349b . θορυβέω G2350 . θόρυβος G2351 . θραύω G2352 . θρέμμα G2353 . θρηνέω G2354 . θρῆνος G2355 . θρησκεία G2356 . θρησκός G2357 . θριαμβεύω G2358 . θρίξ G2359 . θροέω G2360 . θρόμβος G2361 . θρόνος G2362 . Θυάτειρα G2363 . θυγάτηρ G2364 . θυγάτριον G2365 . θύελλα G2366 . θύϊνος G2367 . θυμίαμα G2368 . θυμιαστήριον G2369 . θυμιάω G2370 . θυμομαχέω G2371 . θυμός G2372 . θυμόω G2373 . θύρα G2374 . θυρεός G2375 . θυρίς G2376 . θυρωρός G2377 . θυσία G2378 . θυσιαστήριον G2379 . θύω G2380 . Θωμᾶς G2381 . θώραξ G2382

Ι ι G2383-G2503 Iota eye-o-tah (I i)
Ἰακώβ G2384 . Ἰάκωβος G2385 . ἴαμα G2386 . Ἰαμβρῆς G2387 . Ἰαννά G2388 . Ἰαννῆς G2389 . ἰάομαι G2390 . Ἰάρεδ G2391 . ἴασις G2392 . ἴασπις G2393 . Ἰάσων G2394 . ἰατρός G2395 . ἰβ G2395b . ἴδε G2396 . ἰδέα G2397 . ἴδιος G2398 . ἰδιώτης G2399 . ἰδού G2400 . Ἰδουμαία G2401 . ἱδρώς G2402 . Ἰεζάβελ G2403 . Ἱεράπολις G2404 . ἱερατεία G2405 . ἱεράτευμα G2406 . ἱερατεύω G2407 . Ἱερεμίας G2408 . ἱερεύς G2409 . Ἱεριχώ G2410 . ἱερόθυτος G2410b . ἱερόν G2411 . ἱερόθυτος G2411b . ἱεροπρεπής G2412 . ἱερός G2413 . Ἱεροσόλυμα G2414 . Ἱεροσολυμίτης G2415 . ἱεροσυλέω G2416 . ἱερόσυλος G2417 . ἱερουργέω G2418 . Ἱερουσαλήμ G2419 . ἱερωσύνη G2420 . Ἰεσσαί G2421 . Ἰεφθάε G2422 . Ἰεχονίας G2423 . Ἰησοῦς G2424 . ἱκανός G2425 . ἱκανότης G2426 . ἱκανόω G2427 . ἱκετηρία G2428 . ἱκμάς G2429 . Ἰκόνιον G2430 . ἱλαρός G2431 . ἱλαρότης G2432 . ἱλάσκομαι G2433 . ἱλασμός G2434 . ἱλαστήριον G2435 . ἵλεως G2436 . Ἰλλυρικόν G2437 . ἱμάς G2438 . ἱματίζω G2439 . ἱμάτιον G2440 . ἱματισμός G2441 . ἱμείρομαι G2442 . ἵνα G2443 . ἱνατί G2444 . Ἰόππη G2445 . Ἰορδάνης G2446 . ἰός G2447 . Ἰουδά G2448 . Ἰουδαία G2449 . ἰουδαΐζω G2450 . Ἰουδαϊκός G2451 . ἰουδαϊκῶς G2452 . Ἰουδαῖος G2453 . ἰουδαϊσμός G2454 . Ἰούδας G2455 . Ἰουλία G2456 . Ἰούλιος G2457 . Ἰουνιᾶς G2458 . Ἰοῦστος G2459 . ἱππεύς G2460 . ἱππικόν G2461 . ἵππος G2462 . ἶρις G2463 . Ἰσαάκ G2464 . ἰσάγγελος G2465 . Ἰσαχάρ G2466 . ἴσημι G2467 . ἴσθι G2468 . Ἰισκαριώτης G2469 . ἴσος G2470 . ἰσότης G2471 . ἰσότιμος G2472 . ἰσόψυχος G2473 . Ἰσραήλ G2474 . Ἰσραηλίτης G2475 . Ἰσσαχάρ G2475b . ἵστημι G2476 . ἱστορέω G2477 . ἰσχυρός G2478 . ἰσχύς G2479 . ἰσχύω G2480 . ἴσως G2481 . Ἰταλία G2482 . Ἰταλικός G2483 . Ἰτουραῖος G2484 . ἰχθύδιον G2485 . ἰχθύς G2486 . ἴχνος G2487 . Ἰωάθαμ G2488 . Ἰωάννα G2489 . Ἰωαννᾶς G2490 . Ἰωάννης G2491 . Ἰώβ G2492 . Ἰβήδ G2492b . Ἰδά G2492c . Ἰωήλ G2493 . Ἰωνάν G2494 . Ἰωνᾶς G2495 . Ἰωράμ G2496 . Ἰωρείμ G2497 . Ἰωσαφάτ G2498 . Ἰωσή G2499 . Ἰωσῆς G2500 . Ἰωσήφ G2501 . Ἰωσὴχ G2501b . Ἰωσίας G2502 . ἰῶτα G2503Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.